1060/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Hansel Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Hansel Ab (1096/2008) 1 och 3 §, av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1410/2016, som följer:

1 §
Bolagets ställning

Hansel Ab hör till finansministeriets förvaltningsområde och finansministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget. Bestämmelser om beslutsfattandet om bolagsinnehav som gäller Hansel Ab och om ägarstyrningen av bolaget finns i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

Bolagets syfte är inte att ge vinst.

3 §
Kunder

Bolagets kunder består av ämbetsverken och inrättningarna inom statsförvaltningen, de statliga affärsverken samt fonderna utanför statsbudgeten. Till bolagets kunder hör också riksdagen samt de enheter som är underställda riksdagen och som övervakas av den och är verksamma i anslutning till den. Till bolagets kunder kan dessutom höra kommunerna och samkommunerna, den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan samt deras församlingar.

Kund hos bolaget kan dessutom vara

1) ett i 5 § 1 mom. 4 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession avsett offentligrättsligt organ, om en i 1 mom. i denna paragraf avsedd upphandlande enhet

a) till största delen finansierar organet,

b) utser dess ledning, eller

c) utser mer än hälften av ledamöterna i dess förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan,

2) en i 5 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster avsedd upphandlande enhet som helt och hållet ägs av finska staten, av en kommun eller av flera kommuner tillsammans,

3) Europeiska unionens kontor eller byrå med säte i Finland, och

4) Keva.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 147/2018
EkUB 19/2018
RSv 128/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.