1057/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Lag om ändring av lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) 18 § 2 mom.,

ändras 2 § 1 mom., den svenska språkdräkten i 7 § 1 mom. och i 7 § 3 mom. 3 punkten samt 10 § 2 mom. och 19 §, och

fogas till lagen en ny 19 a § som följer:

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Utöver vad som föreskrivs i denna lag finns det bestämmelser om utlämnande av uppgifter ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och om de i systemet införda uppgifternas offentlighet i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt bestämmelser om behandling av personuppgifter i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, i dataskyddslagen (1050/2018) och i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018).


7 §
Åtaganden i samband med förvaltningen och utvecklingen av informationssystemet

Rättsregistercentralen är personuppgiftsansvarig i fråga om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.


De myndigheter som fört in uppgifter i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem är skyldiga att se till att


3) anteckningarna har gjorts i enlighet med de tekniska krav som den personuppgiftsansvarige ställt.

10 §
Personuppgifter som ska registreras i informationssystemet

I registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden får det i fråga om fysiska personer som har del i saken endast antecknas sådana i artikel 9 i dataskyddsförordningen och i 11 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten avsedda personuppgifter som tillhör särskilda kategorier av personuppgifter och som ska registreras i domstolars diarie- eller andra dokumentregister eller som framgår av en justitieförvaltningsmyndighets avgörande och behövs för verkställighet av en dom, för registrering i myndighetsregister eller för fullgörande av andra uppgifter som enligt lag ska skötas av justitieförvaltningsmyndigheter.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §
Rätt till insyn och rättelse av uppgifter

I fråga om den registrerades rätt till insyn och rätt att få sina uppgifter rättade eller kompletterade föreskrivs särskilt.

19 a §
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för dataskyddsbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen (39/1889).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 31/2018
FvUB 14/2018
RSv 113/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/680/EU (32016L0680); EUT L 119, 4.5.2016, s. 89

Helsingfors den 5 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.