1047/2018

Helsingfors den 26 november 2018

Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), 36 § i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) och 8 § 4 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), av dem 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten sådan den lyder i lag 348/1994 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som hänför sig till utbildningsverksamhet enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Räddningsinstitutet tar ut en avgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde är

1) kurser för avtalsbrandkårschefer, för vilka Räddningsinstitutet tar ut en fast avgift på 137 euro per kursdag,

2) grundkurser för industribrandchefer i bisyssla, för vilka Räddningsinstitutet tar ut en fast avgift på 147 euro per kursdag,

3) vattenräddningskurser, för vilka Räddningsinstitutet tar ut en fast avgift på 265 euro per kursdag, samt

4) kurser för ansvariga utbildare av avtalspersonal, för vilka Räddningsinstitutet tar ut en fast avgift på 98 euro per kursdag.

I kursavgiften för kurser för avtalsbrandkårschefer, kurser för industribrandchefer i bisyssla och kurser för ansvariga utbildare av avtalspersonal ingår undervisning och det studiematerial som delas ut på kursen samt inkvartering, frukost och lunch under kursdagarna på Räddningsinstitutet. I kursavgiften för vattenräddningskurser ingår undervisning, utrustning och det material som delas ut på kursen samt inkvartering, frukost, lunch och middag.

2 §
Lämplighetsprov

Räddningsinstitutet tar med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten ut en avgift på 300 euro för lämplighetsprov som ordnas enligt 8 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007). För intyg över godkänd prestation i lämplighetsprovet tas ut en avgift på 20 euro.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra avgiftsbelagda prestationer som Räddningsinstitutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) andra prestationer än de kurser som avses i 1–3 § och det lämplighetsprov som avses i 4 §,

2) utbildningsmaterial som sammanställts på beställning,

3) konsultering och annan därmed jämförbar service,

4) uthyrning av utbildnings- och inkvarteringslokaler, övningsområden, övningsredskap och materiel, samt

5) annan service som avtalats särskilt.

Med avvikelse från 1 mom. 4 punkten är inkvartering på Räddningsinstitutets internat och kurshotell avgiftsfri för personer som arbetar som timlärare vid Räddningsinstitutet.

4 §
Kurser som genomförs som tillämpade övningar

I 36 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) avsedda prestationer som staten vill öka efterfrågan på och för vilka Räddningsinstitutet i kundavgifter tar ut i genomsnitt 75 procent av kurskostnaderna är kurser som genomförs som tillämpade övningar på Räddningsinstitutets övningsområde och på vilka räddningsverkens och avtalsbrandkårernas manskap ges utbildning i sådana yrkestekniska färdigheter som krävs inom räddningsverksamheten.

Räddningsinstitutet får 2019 använda högst 40 000 euro till att täcka kostnader för prestationer enligt 1 mom., dock så att högst 550 euro får användas per deltagare.

5 §
Informationsprestationer

Räddningsinstitutet beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till utgången av 2019.

Helsingfors den 26 november 2018

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Lagstiftningsdirektör
Mika Kättö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.