1033/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 27 november 2018

Finansministeriets förordning om de krav som ställs på innehållet i förslag till omorganisering av kreditinstituts och värdepappersföretags verksamhet

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 2 § 5 mom. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om de krav som ställs på innehållet i det förslag till omorganisering av verksamheten vid kreditinstitut och värdepappersföretag, nedan institut, som avses i 8 kap. 2 § 5 mom. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014).

Bestämmelser om innehållet i och bedömningen av förslaget till omorganisering finns också i de tekniska standarder som antas genom förordning eller beslut av kommissionen och som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag samt om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EG, 2012/30/EG och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012.

2 §
Uppgifter som förslaget till omorganisering av verksamheten ska omfatta

Förslaget till omorganisering av verksamheten ska omfatta åtminstone följande uppgifter:

1) en detaljerad utredning av de faktorer och problem som har gjort att institutet bedöms vara oförmöget eller sannolikt oförmöget att fortsätta sin verksamhet samt de omständigheter som har lett till dessa svårigheter,

2) en beskrivning av de åtgärder som har till syfte att återställa institutets långsiktiga livsduglighet inom rimlig tid,

3) en tidtabell för hur åtgärderna ska genomföras.

I förslaget till omorganisering av verksamheten ska det tas hänsyn till bland annat den rådande situationen på och den förväntade utvecklingen av finansmarknaden på basis av de mest positiva och de mest negativa antagandena, inbegripet kombinationer av olika händelser, för att identifiera institutets största svagheter. Antagandena ska jämföras med för verksamhetsområdet lämpliga och specifika referensvärden.

3 §
Åtgärder som förslaget till omorganisering av verksamheten ska omfatta

Till de åtgärder som avses ovan i 2 § 1 mom. 2 punkten kan höra

1) omstrukturering av institutets funktioner,

2) förändringar i institutets funktionella system och infrastruktur,

3) avstående från funktioner som är förlustbringande,

4) omorganisering av sådana funktioner som kan göras konkurrenskraftiga,

5) försäljning av tillgångar eller affärsområden.

Åtgärderna ska grunda sig på realistiska antaganden om de ekonomiska förhållanden och finansiella marknadsförhållanden inom vilka institutet verkar.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

Helsingfors den 27 november 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Regeringssekreterare
Katri Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.