1025/2018

Helsingfors den 23 november 2018

Lag om Lantmäteriverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ansvarsområde

Lantmäteriverkets ansvarsområde omfattar verksamhet med anknytning till register som behövs för att trygga fastighetsägande, besittning av fastigheter och andra registerenheter, kreditgivningssystemet och positionering. Till ansvarsområdet hör även främjande av den geografiska informationens interoperabilitet och användning samt forskning på geo-dataområdet och inom fastighetssektorn.

Lantmäteriverket finns inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och har hela landet som sitt verksamhetsområde.

2 §
Uppgifter

Lantmäteriverket ska inom sitt ansvarsområde

1) sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten,

2) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling,

3) sörja för grunden för positionering och för produktionen av grundläggande geografisk information samt producera sakkunnigtjänster för samhället,

4) sörja för att behövliga register förs,

5) sörja för den allmänna utvecklingen inom sitt fackområde och delta i det internationella samarbetet, samt

6) sköta de övriga uppgifter som verket har enligt vad som särskilt föreskrivs eller jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

3 §
Lantmäteriverkets organisation och ledning

Lantmäteriverkets organisation består av en centralförvaltning och av riksomfattande, resultatansvariga verksamhetsenheter som är underställda centralförvaltningen samt av funktioner som omfattar hela verket. Centralförvaltningens förvaltningsort är Helsingfors.

Lantmäteriverket leds av en generaldirektör med stöd från centralförvaltningen. Generaldirektören ansvarar för verksamhetens resultat och effektivitet.

Bestämmelser om Lantmäteriverkets servicepunkter utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. På Åland finns en egen servicepunkt.

4 §
Utnämning av generaldirektören

Generaldirektören utnämns av statsrådet.

5 §
Beslutanderätt

Generaldirektören avgör de ärenden som hör till Lantmäteriverket, om inte något annat föreskrivs. Beslutanderätt som generaldirektören har får i arbetsordningen lämnas över till en annan tjänsteman. Generaldirektören får i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som annars enligt arbetsordningen skulle avgöras av en underlydande tjänsteman.

Ärenden avgörs efter föredragning, om inte något annat föreskrivs eller bestäms.

6 §
Ingående av avtal och genomförande av utredningar

Lantmäteriverket får ingå avtal om skötsel av sådana uppgifter som ingår i verkets ansvarsområde och om genomförande av forskningsprogram. Lantmäteriverket kan göra utredningar och undersökningar med anknytning till verkets ansvarsområde samt tillhandahålla andra sakkunnigtjänster mot avgift.

Lantmäteriverket kan med stöd av ett avtal som ingåtts med en kommun sköta uppgifter som det föreskrivits eller bestämts att kommunens fastighetsingenjör ska sköta.

7 §
Avgifter för prestationer

När avgifterna för geografiska datamängder, publikationer och andra motsvarande prestationer som är ämnade för allmänt bruk bestäms kan kostnaderna för materialanskaffningen delvis eller helt och hållet lämnas obeaktade. Det är även möjligt att avstå från att ta ut en avgift.

8 §
Förande av talan

Lantmäteriverket kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar hos domstolar och myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som gäller Lantmäteriverket.

9 §
Behandling av förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan som har anförts över Lantmäteriverkets eller dess anställdas verksamhet avgörs av generaldirektören efter föredragning.

En förvaltningsklagan som anförts över generaldirektörens eller dennes ställföreträdares verksamhet avgörs av jord- och skogsbruksministeriet.

10 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om Lantmäteriverkets ledning, uppgifter och beslutsfattande samt generaldirektörens uppgifter, beslutanderätt och ställföreträdare utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas även bestämmelser om Lantmäteriverkets personal och titlar.

I arbetsordningen meddelas närmare föreskrifter om hur Lantmäteriverkets funktioner och uppgifter ska ordnas samt om verkets verksamhetsställen, servicepunkter och beslutanderätt. Lantmäteriverkets arbetsordning fastställs av generaldirektören och publiceras i Finlands författningssamling.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna lag upphävs lagen om Lantmäteriverket (900/2013).

Vad som någon annanstans i lagstiftningen föreskrivs om lantmäteribyråer gäller efter ikraftträdandet av denna lag Lantmäteriverket.

RP 89/2018
JsUB 13/2018
RSv 103/2018

Helsingfors den 23 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.