1021/2018

Helsingfors den 21 november 2018

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2019

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2019 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

1) arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;

2) arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72 a § i inkomstskattelagen;

3) arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och

4) den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil 43 cent per kilometer, som höjs med – 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen – 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn – 22 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last – 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
– 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen – 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 76 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk 110 cent per kilometer
snöskoter 105 cent per kilometer
terränghjuling 98 cent per kilometer
motorcykel 33 cent per kilometer
moped 18 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 10 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 19
över 10 timmar (heldagtraktamente) 42
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
– med minst 2 timmar 19
– med mer än 6 timmar 42

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 50
Albanien 61
Algeriet 65
Amerikas Förenta Stater 69
  New York, Los Angeles, Washington 75
Andorra 60
Angola 62
Antigua och Barbuda 77
Argentina 28
Armenien 52
Aruba 54
Australien 65
Azerbajdzjan 51
Azorerna 61
Bahamas 73
Bahrain 73
Bangladesh 58
Barbados 65
Belgien 65
Belize 46
Benin 42
Bermuda 73
Bhutan 41
Bolivia 40
Bosnien och Hercegovina 51
Botswana 41
Brasilien 57
Britannien 61
  London och Edinburgh 65
Brunei 39
Bulgarien 53
Burkina Faso 39
Burundi 47
Centralafrikanska republiken 86
Chile 51
Colombia 56
Cooköarna 62
Costa Rica 51
Curaçao 45
Cypern 62
Danmark 70
Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) 43
Djibouti 67
Dominica 54
Dominikanska republiken 56
Ecuador 56
Egypten 41
Elfenbenskusten 72
El Salvador 49
Eritrea 64
Estland 55
Etiopien 47
Fiji 49
Filippinerna 55
Frankrike 68
Färöarna 54
Förenade Arabemiraten 75
Gabon 76
Gambia 39
Georgien 44
Ghana 52
Grekland 60
Grenada 63
Grönland 55
Guadeloupe 50
Guatemala 59
Guinea 57
Guinea-Bissau 37
Guyana 41
Haiti 56
Honduras 44
Indien 47
Indonesien 46
Irak 64
Iran 47
Irland 67
Island 81
Israel 78
Italien 66
Jamaica 50
Japan 75
Jemen 66
Jordanien 76
Jungfruöarna (USA) 50
Kambodja 56
Kamerun 48
Kanada 67
Kanarieöarna 63
Kap Verde 42
Kazakstan 44
Kenya 71
Kina 65
  Hongkong 71
Kirgizistan 44
Komorerna 37
Kongo (Kongo-Brazzaville) 56
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 64
Korea, Republiken (Sydkorea) 85
Kosovo 48
Kroatien 62
Kuba 61
Kuwait 70
Laos 48
Lesotho 35
Lettland 53
Libanon 74
Liberia 37
Libyen 57
Liechtenstein 66
Litauen 52
Luxemburg 67
Madagaskar 39
Madeira 60
Makedonien 53
Malawi 58
Malaysia 49
Maldiverna 61
Mali 41
Malta 64
Marocko 65
Marshallöarna 57
Martinique 52
Mauretanien 43
Mauritius 54
Mexiko 53
Mikronesien 49
Moçambique 45
Moldavien 53
Monaco 86
Mongoliet 38
Montenegro 57
Myanmar (Burma) 52
Namibia 35
Nederländerna 67
Nepal 42
Nicaragua 41
Niger 48
Nigeria 75
Norge 71
Nya Zeeland 64
Oman 67
Pakistan 37
Palau 75
Palestinska området 69
Panama 56
Papua Nya Guinea 61
Paraguay 35
Peru 58
Polen 57
Portugal 62
Puerto Rico 56
Qatar 70
Rwanda 36
Rumänien 56
Ryssland 54
  Moskva 67
  Petersburg 62
Saint Kitts ja Nevis 61
Saint Lucia 69
Saint Vincent och Grenadinerna 69
Salomonöarna 54
Samoa 51
San Marino 59
São Tomé och Príncipe 70
Saudiarabien 69
Schweiz 75
Senegal 51
Seychellerna 67
Serbien 60
Sierra Leone 48
Singapore 67
Slovakien 59
Slovenien 59
Somalia 61
Spanien 65
Sri Lanka 43
Sudan 31
Suriname 62
Swaziland 36
Sverige 59
Sydafrika 46
Sydsudan 86
Syrien 57
Tadzjikistan 36
Taiwan 61
Tanzania 46
Tchad 53
Thailand 61
Tjeckien 62
Togo 51
Tonga 43
Trinidad och Tobago 69
Tunisien 45
Turkiet 35
  Istanbul 36
Turkmenistan 67
Tyskland 64
Uganda 37
Ukraina 54
Ungern 56
Uruguay 53
Uzbekistan 31
Vanuatu 56
Venezuela 31
Vietnam 57
Vitryssland 46
Zambia 74
Zimbabwe 49
Österrike 65
Östtimor 44
Land, som inte nämnts särskilt 45

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 10,50 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 21,00 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 13 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2019.

Helsingfors den 21 november 2018

Generaldirektör
Markku Heikura

Ledande sakkunnig
Mia Keskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.