1015/2018

Helsingfors den 23 november 2018

Lag om ändring av sjötrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjötrafiklagen (463/1996) 6, 9, 15–19, 21 a, 22, 23 och 26 §,

sådana de lyder, 6, 15 och 17 § delvis ändrade i lag 1294/2009, 9, 16, 18, 21 a, 23 och 26 § i lag 1294/2009, 19 § delvis ändrad i lagarna 1294/2009 och 595/2011 samt 22 § i lag 1003/2015, som följer:

6 §
Allmänna krav som gäller den som framför en farkost

En farkost får inte framföras av en person som med hänsyn till förhållandena inte innehar den ålder och inte besitter den förmåga och skicklighet som krävs.

En motordriven farkost som ska registreras får framföras endast av en person som har fyllt 15 år.

Transport- och kommunikationsverket kan, med beaktande av farkostens storlek, slag, användningsändamål och det område där den färdas, bestämma att den som framför en viss farkosttyp eller en enskild farkost ska ha fyllt 18 år och ha visat sig besitta de kunskaper och den förmåga som Transport- och kommunikationsverket närmare kräver för framförandet av ifrågavarande farkosttyp eller enskilda farkost.

9 §
Krav som gäller farkoster och deras utrustning

I fråga om farkosters konstruktion och deras motorer samt utrustning och tillbehör kan genom förordning av statsrådet utfärdas sådana bestämmelser som anses nödvändiga för säkerheten, den allmänna ordningen eller förebyggandet av olägenheter för miljön.

Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare tekniska föreskrifter om egenskaperna, konstruktionen, slaget, antalet, skicket och användningen i fråga om farkoster och deras motorer samt utrustning och tillbehör.

Transport- och kommunikationsverket kan i enskilda fall av särskilda skäl bevilja undantag från de bestämmelser som gäller farkosters konstruktion, motor, utrustning och tillbehör. Efter att ha förvissat sig om att farkosternas säkerhet har tryggats på annat sätt kan Transport- och kommunikationsverket på begäran av den som arrangerar ett båtsportsevenemang bevilja de farkoster som deltar i evenemanget undantag från bestämmelserna och föreskrifterna om farkosters konstruktion, utrustning och utrustande.

15 §
Regionala förbud och begränsningar

Trafik med farkoster på ett visst vattenområde kan förbjudas för viss tid eller tills vidare eller begränsas, om förbudet eller begränsningen prövas vara nödvändig till skydd för trafiken, miljön, fisket eller någon annan näring eller för allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse.

Beslut om förbud och begränsningar som gäller allmänna farleder fattas av Transport- och kommunikationsverket och beträffande andra vattenområden av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Förbuden eller begränsningarna, med undantag för hastighetsbegränsningar, gäller inte användningen av farkoster som behövs för arbetet eller på grund av bostadens läge och inte heller användningen av svårt rörelsehindrade personers farkoster, om inte något annat bestäms i beslutet av särskilt vägande skäl. Trafik som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller av andra motsvarande orsaker är tillåten oberoende av förbud eller begränsningar. Detsamma gäller försvarsmaktens verksamhet.

16 §
Förbud och begränsningar som gäller farkosttyper

Om användningen av en viss motordriven farkosttyp medför särskilt betydande olägenheter för naturen eller den övriga miljön, fisket eller någon annan näring, allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse, kan närings-, trafik- och miljöcentralen eller, om det är fråga om en farkost som används för handelssjöfart, Transport- och kommunikationsverket förbjuda eller begränsa användningen av denna farkosttyp på ett visst område.

17 §
Behandlingen av förbuds- och begränsningsärenden

En framställan om att förbud eller begränsningar som avses i 15 och 16 § ska utfärdas kan göras av kommunen eller en kommunmedlem eller av en sådan myndighet, sammanslutning eller ägare till ett vattenområde som berörs av saken. En framställan om utfärdande av förbud eller begränsningar kan också göras av Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket eller den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

Innan förbud eller begränsningar utfärdas ska Transport- och kommunikationsverket eller den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen höra den kommun vars område förbudet eller begränsningen gäller samt ge de myndigheter, sammanslutningar, ägare till vattenområden och andra som berörs av saken tillfälle att bli hörda.

Utfärdas ett förbud eller en begränsning på framställan av kommunen, ska förbudet eller begränsningen utformas enligt framställningen, om det inte är nödvändigt att avvika från denna med hänsyn till principen om ett opartiskt bemötande av medborgarna eller med hänsyn till den regionala enhetligheten eller av andra särskilda orsaker.

18 §
Ikraftträdande av förbud och begränsningar

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att dess beslut om förbud eller begränsningar även om det överklagas ska träda i kraft på det sätt som bestäms i beslutet och efter det att beslutet har tillkännagivits. Besvärsinstansen kan dock förbjuda att beslutet verkställs.

19 §
Utmärkning av förbud och begränsningar

Förbud eller begränsningar ska, om möjligt, utmärkas på det vattenområde som de gäller eller i dess närhet. För utmärkningen av förbud eller begränsningar i en allmän farled ansvarar den som upprätthåller farleden och på andra ställen den kommun vars område förbudet eller begränsningen gäller.

Som förbuds- och begränsningsmärken används sjötrafikmärken som överensstämmer med Transport- och kommunikationsverkets beslut.

Vid placeringen av märken som utvisar förbud och begränsningar iakttas vad som i 10 kap. 5 § i vattenlagen bestäms om rätt för den som är huvudman för en allmän farled att i vattendraget eller på dess strand placera ut säkerhetsanordningar för sjöfarten.

21 a §
Ordnande av ledningstjänster för kanaltrafiken

Trafikledsverket ansvarar för att ordna ledningstjänster för kanaltrafiken. Trafikledsverket ingår avtal med en privat tjänsteproducent, som förbinder sig att leverera ledningstjänster för kanaltrafiken inom ett visst verksamhetsområde.

Ledningstjänster för kanaltrafiken ska tillhandahållas jämlikt för alla fartyg.

Vid tillhandahållandet av ledningstjänster ska kraven på god förvaltning iakttas.

På en person som deltar i att tillhandahålla ledningstjänster tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför uppgifter som direkt anknyter till ledningstjänster för kanaltrafiken.

22 §
Ändringssökande

Beslut som avses i denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär som gäller ett beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat med stöd av 15 § 2 mom., 16 § eller 21 § 3 mom. i denna lag eller som Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 15 § 2 mom. eller 16 § ska handläggas av den förvaltningsdomstol inom vars domkrets största delen av det vattenområde som beslutet gäller är beläget. I övrigt bestäms den behöriga förvaltningsdomstolen enligt den förvaltningsdomstols domkrets där den myndighet vars beslut överklagas har sitt verksamhetsställe.

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som gäller meddelande eller ändring av ett förbud eller en begränsning som avses i 15, 16 och 20 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

23 §
Tillsyn

Den allmänna tillsynen över att denna lag iakttas ankommer på Transport- och kommunikationsverket. Beträffande förebyggandet och bekämpningen av olägenheter för miljön ankommer den allmänna tillsynen över att lagen iakttas på den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. Användningen av farkoster på vattenområden övervakas av Transport- och kommunikationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen.

26 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om trafikregler för sjötrafiken och utmärkning av farleder samt om sjötrafikledning och övervakning i anslutning därtill.

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om sjötrafikledning och övervakning i anslutning därtill, trafikregler för sjötrafiken och utmärkning av farleder.


Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

RP 61/2018
RP 104/2018
KoUB 21/2018
RSv 102/2018

Helsingfors den 23 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.