995/2018

Helsingfors den 23 november 2018

Lag om ändring av 4 och 98 § i lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) 4 och 98 § som följer:

4 §
Tillsynsmyndighet

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av Säkerhets- och kemikalieverket.

Tillsynsmyndighet när det gäller tryckbärande anordningar i fartyg är Transport- och kommunikationsverket. Säkerhets- och kemikalieverket utövar dock tillsyn över att CE-märkningen på tryckbärande anordningar i fartyg överensstämmer med kraven.

Tillsynsmyndighet när det gäller militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning är försvarsmakten.

98 §
Besiktning av tryckbärande anordning

Tryckbärande anordningar i fartyg besiktas av tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten kan bemyndiga ett erkänt klassificeringssällskap eller ett av Säkerhets- och kemikalieverket i enlighet med 44 § godkänt besiktningsorgan att utföra besiktning, om besiktningsorganet har tillräcklig kompetens och erfarenhet i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg.

Ett godkänt klassificeringssällskap som auktoriserats av Transport- och kommunikationsverket för register över tryckbärande anordningar i klassificerade fartyg. Klassificeringssällskapet ansvarar för de registerrelaterade uppgifter som avses i 77 § 1 mom. Transport- och kommunikationsverket för också motsvarande register över tryckbärande anordningar i fartyg som inte har klassificerats. I registret över tryckbärande anordningar antecknas för ett handelsfartygs del de uppgifter som avses i 77 § 2 mom. med undantag av namn på och personbeteckning för de driftsövervakare som avses i 4 punkten i det momentet.


Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

RP 61/2018
RP 104/2018
KoUB 21/2018
RSv 102/2018

Helsingfors den 23 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.