989/2018

Helsingfors den 23 november 2018

Lag om ändring av 24 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010) 24 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 577/2014 och 336/2018, som följer:

24 §
Utlämnande av uppgifter som innehåller personuppgifter

Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får sådana uppgifter i registret som innehåller personuppgifter lämnas ut i form av kopior och utskrifter eller med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt

1) till Tullen för i lag angivna tillsynsuppgifter, förebyggande av brott, förundersökning, beskattning och övervakning av beskattningen,

2) till Gränsbevakningsväsendet och polisen för övervakning av fisket, upprätthållande av gränssäkerheten, övervakning av sjötrafiken, förebyggande av brott, förundersökning, undersökning av oljeutsläpp och räddningsverksamhet,

3) till Transport- och kommunikationsverket för styrning av sjöfarten, tillsyn över sjösäkerheten och upprätthållande av trafik- och transportregistret,

4) till arbetarskyddsmyndigheterna för övervakning av arbetsförhållandena ombord på fiskefartyg,

5) till utmätningsmyndigheterna för att de ska kunna utföra sina verkställighetsuppgifter,

6) till myndigheterna för livsmedelstillsyn för tillsynen av att livsmedelslagstiftningen följs,

7) till Ålands landskapsregering för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken följs och för registrering av sådana finska fartyg som har sin hemort i landskapet Åland,

8) till myndigheterna i medlemsstater i Europeiska unionen eller i stater som tillträtt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till Europeiska kommissionen, till gemenskapens kontrollorgan för fiske och till de myndigheter som avses i internationella överenskommelser för fullgörande av de förpliktelser som följer av unionens lagstiftning eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland,

9) till Centralen för undersökning av olyckor för räddningsundersökning och undersökning av olyckor,

10) till Statistikcentralen och Naturresursinstitutet för upprättande av statistik och för forskning,

11) till universiteten och högskolorna för upprättande av statistik och för forskning,

12) till rådgivnings- och intressebevakningsorganisationerna inom fiskerinäringsbranschen för information och rådgivning som gäller fiskerinäringen,

13) till dem som godkänts av den registeransvariga, för utrednings-, forsknings- och planeringsändamål som hänför sig till förfarandet vid miljökonsekvensbedömning eller gäller fiskerinäringen.Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

RP 61/2018
RP 104/2018
KoUB 21/2018
RSv 102/2018

Helsingfors den 23 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.