908/2018

Helsingfors den 15 november 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om screening

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om screening (339/2011) en ny 4 a och nya 6 a–6 c § som följer:

4 a §
Program för screening som medför exponering för joniserande strålning

För genomförande av varje screening som medför exponering för joniserande strålning ska det göras upp ett program enligt 4 § i vilket anges

1) syftet med screeningen och de befolkningsgrupper som screeningen gäller,

2) vem som genomför programmet samt screeningens regionala omfattning,

3) screeningmetodens lämplighet,

4) den radiologiska utrustning som används vid screeningen och dess lämplighet,

5) vilka som genomför de undersökningar och åtgärder som medför exponering för strålning samt deras utbildning,

6) de specialistläkare i radiologi som tolkar resultaten av screeningen, ger utlåtanden om den och ansvarar för bekräftande undersökningar,

7) kvalitetssäkringsprogrammet,

8) övervakningen av utrustningens funktionsduglighet och prestanda,

9) en plan för genomförande av klinisk auditering som avses i 118 § i strålskyddslagen,

10) registrering och rapportering av uppgifter och resultat som gäller screeningen.

6 a §
Röntgenskötare som utför screening med mammografi

De som utför screening med mammografi ska vara röntgenskötare som är förtrogna med screening för bröstcancer och som har god praktisk erfarenhet.

6 b §
Utlåtandeförfarande vid screening som medför exponering för joniserande strålning

En screening som genomförts med en metod som medför exponering för joniserande strålning ska basera sig på två av varandra oberoende utlåtanden som till innehållet stöder varandra. Om utlåtandena står i strid med varandra ska de personer som gett utlåtandena konsultera varandra innan den slutliga bedömningen görs. Vid behov ska motiverade tilläggsundersökningar göras.

De som ger utlåtandena ska vara specialistläkare i radiologi som är förtrogna med screeningen i fråga och som har god radiologisk erfarenhet. Åtminstone den ena av dem ska ha specialkompetens för mammografiscreening.

6 c §
Uppföljning av resultaten från cancerscreeningar

Den som genomför cancerscreening ska se till att det till massundersökningsregistret i Finlands Cancerregister lämnas sådana uppgifter på individnivå om dem som kallas till screening samt om genomförda screeningar och deras resultat som kan ligga till grund för en bedömning av screeningens kvalitet och effekter.


Denna förordning träder i kraft den 15 december 2018.

Rådets direktiv 2013/59/Euratom (32013L0059); EUT L 13, 17.1.2014, s. 1
Har meddelats kommissionen i enlighet med artikel 33 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Helsingfors den 15 november 2018

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.