891/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) rubriken för 10 kap., 33 § och 35 § 1 mom. samt

fogas till lagen nya 33 a–33 d § som följer:

10 kap.

Rättskydd i ärenden som gäller tjänsteförhållande

33 §

Ett beslut genom vilket Finlands Bank har gett en varning, permitterat eller sagt upp en tjänsteman, upplöst ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning eller avgjort ett ärende som gäller en arbetstagares pensionsavgift eller bisyssla och likaså ett sådant beslut som avses i 33 b § 3 mom. och ett beslut som fattats med anledning av en sådan omprövningsbegäran som avses i 33 d § 1 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett ärende som avses i 1 mom. ska behandlas skyndsamt i förvaltningsdomstolen.

33 a §

Direktionens beslut i pensionsärenden får överklagas genom besvär hos försäkringsdomstolen.

I fråga om ändringssökande i pensionsärenden gäller i övrigt i tillämpliga delar 9 kap. i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016).

33 b §

Ett beslut om permittering av en tjänsteman och ett beslut om en tjänstemans bisyssla ska iakttas trots besvär. Ett beslut om avstängning av en tjänsteman från tjänsteutövning ska iakttas trots besvär, om inte förvaltningsdomstolen beslutar något annat.

En tjänstemans tjänsteförhållande anses ha fortgått utan avbrott, om uppsägningen av tjänstemannen eller upplösningen av tjänstemannens tjänsteförhållande enligt ett lagakraftvunnet beslut har skett utan en i denna lag föreskriven grund.

En tjänsteman som utan någon sådan grund som avses i 5 § har utnämnts för viss tid eller som utan giltigt skäl upprepade gånger i följd har utnämnts för viss tid har, om tjänsteförhållandet till Finlands Bank upphör till följd av att han eller hon inte längre utnämns till tjänsteman vid banken, rätt att av banken få en ersättning som motsvarar minst sex och högst 24 månaders lön. Beslutet om utbetalning av ersättningen fattas av bankfullmäktige, och ersättningsanspråket ska tillställas fullmäktige inom sex månader efter det att tjänsteförhållandet har upphört.

33 c §

Den som söker en tjänst får genom besvär söka ändring i ett beslut om utnämning till tjänsten eller tjänsteförhållandet hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Besvär får dock inte anföras, om

1) det är republikens president eller bankfullmäktige som har utnämningsbehörighet,

2) beslutet gäller en utnämning för viss tid, högst två år,

3) tjänsten eller tjänsteförhållandet med stöd av lag tillsätts utan att tjänsten eller tjänsteförhållandet ledigförklaras.

Besvär över beslut om utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Beslutet får verkställas innan det har vunnit laga kraft.

I andra av Finlands Bank fattade beslut om tjänstemän än sådana beslut som avses i 1 mom. och 33 och 33 a § får ändring inte sökas genom besvär.

11 kap.

Särskilda bestämmelser i fråga om ärenden som gäller tjänsteförhållande

33 d §

En tjänsteman som anser att han eller hon inte har fått en rättmätig ekonomisk förmån på grundval av anställningen, får skriftligen begära omprövning hos direktionen, som ska meddela ett beslut i ärendet. En omprövningsbegäran ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Ett beslut i vilket omprövning får begäras får inte överklagas genom besvär.

En omprövningsbegäran får inte framställas i ett ärende som hör till arbetsdomstolens behörighet, om inte domstolen med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om rättegång i arbetsdomstolen (646/1974) har beslutat att den inte avgör ärendet.

35 §

Har en begäran om omprövning som avses i 33 d § 1 mom. inte framställts inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket prestationen borde ha ägt rum eller inom 60 dagar från delfåendet av ett sådant beslut av arbetsdomstolen som avses i 33 d § 2 mom., är rätten till förmånen förverkad.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På sökande av ändring i ett utnämningsbeslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 77/2017
GrUU 42/2017
FvUB 8/2018
RSv 81/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.