863/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Lag om ändring av 4 och 38 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) 4 § 1 och 5 mom. samt

fogas till 38 § ett nytt 4 mom. som följer:

4 §
Förhållande till annan lagstiftning

På strålsäkerheten vid användning av strålningsalstrande anordningar som alstrar joniserande strålning, av radioaktiva ämnen och av sådana produkter och en sådan utrustning för hälso- och sjukvård som hänför sig till strålningsverksamhetens säkerhet tillämpas dessutom strålsäkerhetslagen (859/2018). På strålsäkerheten för sådan utrustning för hälso- och sjukvård som alstrar icke-joniserande strålning och för produkter med motsvarande funktionsprincip tillämpas strålsäkerhetslagen när det gäller strålningsexponering som dessa utsätter allmänheten för.


Lagen tillämpas inte på produkter som avses i lagen om kosmetiska produkter (492/2013).

38 §
Marknadsövervakning

Strålsäkerhetscentralen ska övervaka att utrustning för hälso- och sjukvård uppfyller kraven i 161 § och i 8 kap. i strålsäkerhetslagen med avseende på utsättande av allmänheten för exponering av icke-joniserande strålning.


Denna lag träder i kraft den 15 december 2018.

RP 28/2018
AjUB 7/2018
RSv 74/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.