861/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Lag om ändring av 34 kap. 4 § och 44 kap. 12 a § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 34 kap. 4 § 1 mom. 3 punkten och 44 kap. 12 a §, sådana de lyder, 34 kap. 4 § 1 mom. 3 punkten i lag 400/2002 och 44 kap. 12 a § i lag 724/2008, som följer:

34 kap.

Om allmänfarliga brott

4 §
Äventyrande av andras hälsa

Den som


3) använder en strålkälla i strid med strålsäkerhetslagen (859/2018),


så att gärningen är ägnad att orsaka allmän fara för liv eller hälsa, skall för äventyrande av andras hälsa dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.


44 kap.

Om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet

12 a §
Straffbart innehav av radioaktivt ämne

Den som utan säkerhetstillstånd när detta krävs enligt 48 § i strålsäkerhetslagen innehar ett radioaktivt ämne ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för straffbart innehav av radioaktivt ämne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Försök är straffbart.


Denna lag träder i kraft den 15 december 2018.

RP 28/2018
AjUB 7/2018
RSv 74/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.