858/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 8 november 2018

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 och 10 § i miljöskyddslagen (527/2014):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådan verksamhet vid permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter som registreras med stöd av miljöskyddslagen (527/2014). Dessutom tillämpas förordningen som minimikrav för miljöskyddet på sådan verksamhet vid betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter, för vilken det med stöd av miljöskyddslagen behövs miljötillstånd.

Denna förordning ska också tillämpas om det vid en registreringspliktig betongstation eller fabrik som tillverkar betongprodukter vid tillverkning av betong används flygaska från förbränning av stenkol.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) permanent betongstation en anläggning där det tillverkas betong och som permanent eller för minst två månader är placerad på en viss plats,

2) fabrik som tillverkar betongprodukter en anläggning där betongprodukter tillverkas,

3) flygaska från rökgaser separerad flygaska, som bildas vid förbränning av stenkol,

4) byggproduktförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG,

5) Reach-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,

6) CLP-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,

7) överskottsbetong det betongavfall och det betongslam som uppstår inom produktionen vid en betongstation eller en fabrik som tillverkar betongprodukter (avfallskategori 10 13 14),

8) befintlig betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter en betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter som är i drift vid ikraftträdandet av denna förordning, eller en betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter vars ansökan om miljötillstånd har kungjorts före ikraftträdandet av denna förordning,

9) ny betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter varje annan betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter än en sådan som avses i 8 punkten,

10) tillsynsmyndighet den kommunala miljövårdsmyndigheten eller, om verksamheten är tillståndspliktig och den statliga tillståndsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet, den statliga tillsynsmyndigheten.

3 §
Innehållet i registreringsanmälan

Av den i 116 § i miljöskyddslagen avsedda registreringsanmälan som gäller verksamhet vid en betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter ska framgå

1) kontaktuppgifter för verksamhetsutövaren och för betongstationen och den fabrik som tillverkar betongprodukter,

2) uppgifter om läget och omgivningen för betongstationen och den fabrik som tillverkar betongprodukter samt om planläggningen av området,

3) uppgifter om verksamheten vid betongstationen och den fabrik som tillverkar betongprodukter, om de tekniska konstruktionerna, om beräknad produktion och om beräknade verksamhetstider, inklusive uppgifter om användningen av och kvaliteten på råvaror samt uppgifter om mängden tung trafik och dess transportrutter,

4) uppgifter om buller från verksamheten och om bullerbekämpningsåtgärderna,

5) uppgifter om behandling av och om möjlig återanvändning av avloppsvatten och oljehaltigt dagvatten samt om utsläpp i vattentjänstverkets spillvattenavlopp och ut i miljön,

6) uppgifter om åtgärderna för minskning av dammutsläpp,

7) uppgifter om det avfall som verksamheten ger upphov till och om avfallshanteringen,

8) uppgifter om marken och dess tillstånd samt om åtgärder för att förebygga förorening av mark och grundvatten,

9) uppgifter om förberedelser för eventuella olyckor och andra exceptionella situationer och annan riskhantering samt om uppföljning och kontroll,

10) uppgifter om gällande tillstånd, beslut, anmälningar och avtal som rör betongstationen och den fabrik som tillverkar betongprodukter.

Till registreringsanmälan ska fogas

1) en karta, som visar gränserna för fastigheten där betongstationen och den fabrik som tillverkar betongprodukter finns, samt de närmaste byggnader som används som bostad eller för rekreationsändamål, de närmaste rekreationsområdena, naturskyddsobjekten, grundvattenområdena, hushållsvattenbrunnarna och andra sårbara eller känsliga objekt samt transportrutter för tung trafik, och

2) en situationsplan, där de olika verksamheterna för betongstationen och den fabrik som tillverkar betongprodukter har skrivits in.

4 §
Krav på flygaska

Den flygaska som används vid tillverkning av betong vid en betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter ska vara lämplig för användningsändamålet. Flygaskan ska vara CE-märkt i enlighet med byggproduktförordningen. Dessutom ska flygaskan vara antingen registrerad enligt Reach-förordningen eller så ska dess undantag från registreringsplikten i enlighet med artikel 2.7 i Reach-förordningen säkerställas. Flygaskan får inte vara klassificerad som farlig enligt CLP-förordningen.

5 §
Lagring och behandling av överskottsbetong

Överskottsbetong kan tillfälligt lagras samt behandlas i enlighet med miljöskyddslagen och avfallslagen (646/2011) samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.

Det slam som tas upp ur sedimenteringsbassänger ska vid lagring i hög placeras på ett betongunderlag eller något annat motsvarande kompakt underlag, varifrån överflödigt vatten leds tillbaka till sedimenteringsbassängen.

6 §
Tillfällig krossning av överskottsbetong

Bestämmelser om att göra bulleranmälan med anknytning till tillfällig krossning av överskottsbetong vid en betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter finns i 118 § i miljöskyddslagen eller i de kommunala miljöskyddsföreskrifterna.

7 §
Placering av verksamheten

Bestämmelser om placering av verksamheten finns i 11 och 12 § i miljöskyddslagen.

8 §
Bullernivåer och tidsgränser för bulleralstrande arbetsmoment

En betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter ska placeras så, och verksamheten ordnas så att det buller som verksamheten och trafiken i anslutning till verksamheten alstrar inte mellan klockan 7 och 22 på de platser som exponeras för buller överstiger den A-frekvensvägda medelljudnivån (ekvivalentnivån LAeq) 55 decibel och inte mellan klockan 22 och 7 överstiger den A-frekvensvägda medelljudnivån (ekvivalentnivån LAeq) 50 decibel. På områden som används för semesterboende, på naturskyddsområden, på campingplatser och på rekreationsområden utanför tätorterna får det buller som verksamheten alstrar inte mellan klockan 7 och 22 överskrida den A-frekvensvägda medelljudnivån (ekvivalentnivån LAeq) 45 decibel och inte mellan klockan 22 och 7 överskrida den A-frekvensvägda medelljudnivån (ekvivalentnivån LAeq) 40 decibel. Om bullret till sin natur är slagartat eller smalbandigt, adderas 5 decibel till mätnings- eller beräkningsresultatet innan det jämförs med gränsvärdet. Vid bedömningen av bullersituationen ska också den ljudnivå som områdets övriga bullerkällor alstrar beaktas. 

En verksamhetsutövare ska innan verksamhet inleds vid en ny betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter genom modellbeskrivningar eller på något annat sätt som är godkänt av tillsynsmyndigheten styrka att gränsvärdena i 1 mom. inte överskrids.

Tillfällig verksamhet mellan klockan 22 och 7, som avviker från den anmälda verksamhetstiden för betongstationen och den fabrik som tillverkar betongprodukter, ska omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten när behovet av verksamhet nattetid har framkommit, dock senast följande vardag.

9 §
Begränsning av dammutsläpp

Behandling av dammande ämnen, dammande arbetsmoment samt transport, lastning och lossning ska ordnas så att damm inte sprids i miljön. Dammande ämnen ska lagras och förvaras i slutna behållare eller slutna förpackningar så att damm inte kommer ut i miljön.

Cement- och andra bindemedelssilon ska utrustas med dammavskiljare och det ska sörjas för att de fungerar på tillbörligt sätt. Om silornas dammavskiljare går sönder eller tar skada, ska dammande arbetsmoment omedelbart avbrytas och felet repareras innan verksamheten fortsätter.

Körvägar och gårdsområden vid betongstationen och den fabrik som tillverkar betongprodukter ska för att förebygga dammande hållas rena och vid behov beläggas.

10 §
Behandling och ledning av avloppsvatten

Verksamhetsutövaren ska kartlägga avloppsvattnets mängd och kvalitet. Det process- och tvättvatten som bildas vid verksamheten vid en betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter får inte släppas som sådant ut i vattentjänstverkets spillvattenavlopp, i dagvattenavlopp eller ut i miljön. Process- och tvättvattnet ska i första hand returneras för återanvändning vid tillverkningsprocessen eller vid tvättningarna.

Det process- och tvättvatten som inte kan återanvändas ska förbehandlas på ett sådant sätt att det när det leds till ett vattentjänstverks avlopp eller transporteras till ett vattentjänstverks avlopp efter att ha samlats i en sluten avloppstank inte orsakar problem för vattentjänstverkets och avloppsnätets verksamhet. Om avfallsvatten från en betongstation eller fabrik som tillverkar betongprodukter leds till ett vattentjänstverks avlopp, ska det förbehandlas i enlighet med 41 § i statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014). Efter behandlingen kan avfallsvattnet ledas ut i miljön, om det inte medför sådan risk för förorening av miljön som avses i 5 § i miljöskyddslagen.

På områden med avloppsledningssystem ska hushållsavloppsvatten ledas till vattentjänstverkets spillvattenavlopp i enlighet med lagen om vattentjänster (119/2001). På områden utanför avloppsnätet ska hushållsavloppsvatten behandlas på det sätt som anges i 16 kap. i miljöskyddslagen samt i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017).

11 §
Behandling och ledning av oljehaltigt dagvatten

Dagvatten från de skyddsbassänger som omger behandlingsområdet för flytande bränsle och som omger oljecisternerna ska behandlas i en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren ska förses med ett larmsystem som anger när oljetråget är fullt och som ska kunna följas oavbrutet. Dagvatten från andra områden ska hindras från att rinna in i oljeavskiljaren.

Om det vatten som behandlats i oljeavskiljaren leds till vattentjänstverkets spillvattenavlopp eller till en sluten avloppstank, ska vattnet ledas via en oljeavskiljare av klass II enligt standard SFS-EN-858-1, så att kolvätehalten i det utgående vattnet är under 100 mg/l.

Om det vatten som behandlats i oljeavskiljaren leds ut i miljön, ska vattnet ledas via en oljeavskiljare av klass I enligt standard SFS-EN-858-1, så att kolvätehalten i det utgående vattnet är under 5 mg/l.

Omedelbart efter oljeavskiljaren ska det finnas en provtagningsbrunn med avstängningsventil genom vilken avloppsvatten kan förhindras att rinna ut i vattentjänstverkets spillvattenavlopp, en sluten avloppstank eller ut i miljön. Provtagningsbrunnen med avstängningsventil ska placeras, märkas och skyddas så att man har obehindrat tillträde till den. Avstängningsventilen ska utan dröjsmål kunna stängas under alla förhållanden.

12 §
Lagring och behandling av farliga kemikalier

Bestämmelser om hantering och lagring av farliga kemikalier samt behandling av läckage i samband därmed finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Lagringsutrymmena för farliga kemikalier ska vara avloppslösa eller ha plomberade avlopp.

Följande krav ska uppfyllas vid lagring och behandling av flytande bränslen:

1) skyddsbassängen kring cisterner för flytande bränslen ska vara tät och dess volym ska dimensioneras så att bassängen vid läckage rymmer åtminstone 1,1 gånger den största lagrade vätskevolymen för en enskild cistern i bassängen,

2) cisternerna för flytande bränslen ska utrustas med överfyllningsskydd och, om dubbelmantlade cisterner används, dessutom med läckagedetektorer,

3) för att förhindra eventuell spridning av läckage ska det reserveras absorptionsämnen och bekämpningsredskap för uppsamling av flytande bränsle,

4) påfyllnings- och utloppsställena för flytande bränslen ska vara ogenomträngliga för vätska och invallade eller ha genomgående lutning, så att dagvatten på ett kontrollerat sätt leds till oljeavskiljaren.

13 §
Avfallshantering

Avfallshanteringen vid en betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter ska ordnas i enlighet med avfallslagen (646/2012) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, så att verksamheten inte medför nedskräpning av miljön, förorening av marken eller annan fara eller olägenhet för hälsan eller miljön. Det ska då särskilt ses till att

1) farligt avfall och återvinningsbart avfall uppsamlas och hålls separat från annat avfall,

2) farligt avfall sorteras, förpackas och märks enligt sina egenskaper samt lagras i ett låsbart och övertäckt eller på annat sätt vattentätt utrymme på ett ogenomträngligt underlag; farligt flytande avfall ska lagras i skyddsbassänger,

3) oljeavfall och annat farligt avfall sänds för behandling på behörigt sätt minst en gång per år,

4) ett transportdokument för transport av farligt avfall upprättas enligt vad som föreskrivs i statsrådets förordning om avfall (179/2012),

5) avfall sänds för behandling till en anläggning som enligt miljötillståndet får ta emot sådant avfall.

14 §
Exceptionella situationer

Verksamhetsutövaren ska för att förhindra olyckor, oförutsedda produktionsstörningar och andra exceptionella situationer (exceptionella situationer) se till att det finns anvisningar för verksamhet som medför risk för förorening av miljön.

Verksamhetsutövaren ska utarbeta en verksamhetsplan för exceptionella situationer. Verksamhetsplanen ska innehålla åtminstone anvisningar för åtgärder som ska vidtas vid störningar i dammavskiljarna och i eventuella sedimenteringsbassänger för process- och tvättvatten samt vid oljeskador och kemikalieolyckor. Verksamhetsplanen ska sändas till den kommunala miljövårdsmyndigheten i samband med att registreringsanmälan lämnas in och till den behöriga tillståndsmyndigheten i samband med att miljötillstånd söks. Verksamhetsplanen kan kompletteras eller ändras senare och den ska hållas uppdaterad.

Bestämmelser om anmälningsplikt i fråga om exceptionella situationer finns i 123 § i miljöskyddslagen.

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål vidta de korrigerings- eller bekämpningsåtgärder som en exceptionell situation kräver i syfte att förhindra förorening av miljön och motverka skadlig miljöpåverkan. En utredning av konsekvenserna av en exceptionell situation ska vid behov inledas i den omfattning som situationen kräver på det sätt som avtalas med tillsynsmyndigheten.

Efter en exceptionell situation ska verksamhetsutövaren vidta lämpliga åtgärder för att undvika en liknande situation.

15 §
Underhåll av konstruktioner och anläggningar

Verksamhetsutövaren ska sörja för service och underhåll av konstruktioner och anläggningar som hör till en betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter på ett sådant sätt att de vid användningen inte skadas eller förändras så att risken för att verksamheten orsakar miljöskador och olägenheter för hälsan ökar.

Filtren för dammavskiljarna i silorna och överfyllningsskydden i cisternerna ska underhållas regelbundet och vid behov bytas ut. Sedimenteringsbassängerna ska vid behov tömmas på sediment.

16 §
Kontroll av verksamheten samt av dess utsläpp och miljöpåverkan

Verksamhetsutövaren ska ordna kontroll av verksamheten i betongstationen och i den fabrik som tillverkar betongprodukter, av dess utsläpp och av dess miljöpåverkan.

Verksamheten vid dammavskiljarna i betongstationens bindemedelssilon ska kontrolleras dagligen. Mängden slam i sedimenteringsbassängerna för process- och tvättvatten ska kontrolleras varje vecka och bassängernas tillstånd ska kontrolleras regelbundet, dock med minst tio års intervall.

Oljeavskiljningsbrunnen ska tömmas regelbundet och kontrolleras varje år.

Avfallsvattnets surhetsgrad (pH) och mängden fasta partiklar, sulfat och krom i avfallsvattnet ska kontrolleras årligen.

Skicket av cisternerna för flytande bränsle ska inspekteras regelbundet, dock med minst tio års intervall.

Nivån på det buller som verksamheten vid en ny betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter alstrar ska inom tolv månader från det att verksamheten inleddes mätas på de närmaste platser som kan exponeras för buller, om inte tillsynsmyndigheten anser mätningarna vara onödiga. Dessutom kan tillsynsmyndigheten av grundad anledning även annars kräva att nivån på det buller som verksamheten vid en ny betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter alstrar ska mätas.

Nivån på det buller som verksamheten vid en befintlig betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter alstrar ska mätas, om tillsynsmyndigheten av grundad anledning kräver det.

Mätningarna av nivån på det buller som verksamheten vid en betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter alstrar ska utföras under normala driftsförhållanden.

17 §
Tillhandahållande av uppgifter samt bokföring

Verksamhetsutövaren ska årligen före utgången av februari till tillsynsmyndigheten lämna en årsrapport om det föregående året. I årsrapporten ska redovisas uppgifter om kontrollen av verksamheten och av dess verkningar samt uppgifter om

1) produktionen och om råvaror, inklusive uppgifter om mängd, ursprung och kvalitet av den flygaska som nyttjats,

2) verksamhetstiderna,

3) de använda bränslenas mängd och kvalitet,

4) avloppsvattnets mängd och kvalitet,

5) inspektion och tömning av sedimenteringsbassängerna och av de slutna avloppstankarna,

6) inspektion och tömning av oljeavskiljningsbrunnarna samt om larmsystemets tester,

7) utbyte av filtren i dammavskiljarna samt om andra eventuella serviceåtgärder av betydelse för miljöskyddet,

8) exceptionella situationer med tanke på miljöskyddet och de åtgärder som har vidtagits med anledning av dem.

Årsrapporten ska dessutom innehålla följande uppgifter om det avfall som uppkommer i verksamheten: 

1) avfallsmängd,

2) avfallskategori enligt avfallsförteckningen i bilaga 4 till statsrådets förordning om avfall och en beskrivning av avfallsslaget samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansättning,

3) i fråga om farligt avfall de viktigaste farliga egenskaperna i enlighet med de i kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv avsedda viktigaste farliga egenskaperna,

4) i fråga om avfall som förs någon annanstans för behandling, mottagarens och transportörens namn och kontaktinformation samt information om behandlingssättet.

Verksamhetsutövaren ska föra bok över de uppgifter som ska anges i årsrapporten. Bokföringen ska förvaras i sex år och på begäran visas för tillsynsmyndigheten.

18 §
Anmälningsplikt vid ändringar i verksamheten

Bestämmelser om skyldigheten att i fråga om tillståndspliktig och registreringspliktig verksamhet anmäla sådana ändringar som är väsentliga med tanke på tillsynen samt långvariga avbrott i och avslutande av verksamheten finns i 170 § i miljöskyddslagen.

19 §
Åtgärder vid avslutande av verksamheten

När verksamheten vid en betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter avslutas ska verksamhetsutövaren för tillsynsmyndigheten lägga fram en plan för hur de konstruktioner som hör till betongstationen eller den fabrik som tillverkar betongprodukter ska avlägsnas samt för hur eventuell förorening av marken och grundvattnet klarläggs.

Efter det att verksamheten har lagts ned ska verksamhetsområdet försättas i sådant skick att det inte medför olägenhet för hälsan eller annan förorening av miljön eller risk för detta. Verksamhetsområdet ska snyggas upp och avfall, inklusive farligt avfall, som lagrats på området ska transporteras för återvinning eller behandling på det sätt som föreskrivs i avfallslagen. Bestämmelser om de förpliktelser som gäller efter nedläggning av verksamheten finns i 94 § i miljöskyddslagen.

20 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Denna förordning tillämpas på verksamheten vid befintliga betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter från och med den tidpunkt då

1) miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten ska sökas med stöd av 29 § i miljöskyddslagen, eller

2) ett miljötillstånd behöver ändras med stöd av 89 § i miljöskyddslagen.

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas denna förordning på verksamhet vid en sådan betongstation och sådan fabrik som tillverkar betongprodukter som avses i momentet i fråga dock senast från och med den 1 januari 2025.

Ett ärende som gäller miljötillstånd för en betongstation och fabrik som tillverkar betongprodukter och som är anhängigt när denna förordning träder i kraft och som ännu inte har kungjorts, förfaller och myndigheten registrerar verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation samt underrättar verksamhetsutövaren om registreringen.

Bestämmelserna i 4 mom. ska inte tillämpas, om det är fråga om tillståndspliktig verksamhet enligt 30 § i miljöskyddslagen eller verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 punkten underpunkt f i tabell 2 i bilaga 1 till den lagen.

Ett ärende som gäller miljötillstånd för en betongstation eller för en fabrik som tillverkar betongprodukter och som är anhängigt när denna förordning träder i kraft och har kungjorts ska behandlas enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande, och denna förordning ska tillämpas på verksamheten från och med den tidpunkt som avses i 2 eller 3 mom.

Helsingfors den 8 november 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Anneli Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.