853/2018

Helsingfors den 8 november 2018

Statsrådets förordning om delegationen för säkerhetsteknik

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 2 mom. i gasanordningslagen (502/2018), 25 § 2 mom. i lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016), 24 § 2 mom. i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016), 46 a § 2 mom. i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), 132 § 2 mom. i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och 107 § 2 mom. i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016),

av dem 46 a § i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven sådan paragrafen lyder i lag 1141/2016 och 132 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor sådan paragrafen lyder i lag 1142/2016:

1 §
Delegationens uppgifter

Delegationen för säkerhetsteknik har till uppgift att

1) främja teknisk säkerhet,

2) fastställa allmänna riktlinjer för teknisk säkerhet,

3) främja samarbetet mellan myndigheter och området för teknisk säkerhet,

4) följa med och främja det internationella samarbetet på området för teknisk säkerhet,

5) följa med och främja utvecklingen, utbildningen och forskningen på området för teknisk säkerhet,

6) biträda vid beredningen av bestämmelser och anvisningar om teknisk säkerhet,

7) vara sakkunnig i frågor som gäller teknisk säkerhet,

8) ta initiativ som gäller teknisk säkerhet,

9) sköta beredningsuppgifter som anförtrotts delegationen.

2 §
Delegationens sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 18 andra medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant.

I delegationen ska finnas representanter för sektorer som är centrala ur den tekniska säkerhetens synvinkel samt för näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och konsumenterna samt för kontroll-, provnings-, forsknings- och standardiseringsverksamheten. Om en delegationsmedlem eller suppleant avgår under mandatperioden utser arbets- och näringsministeriet i stället en ny medlem respektive suppleant för den återstående mandatperioden.

Delegationen kan inom sig bilda sektioner och vid behov anlita sakkunniga samt anställa sekreterare. Sektionerna kan för beredning av ärenden tillsätta arbetsgrupper, till vilka kan kallas sakkunniga.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om delegationen för säkerhetsteknik (340/2017).

Helsingfors den 8 november 2018

Arbetsminister
Jari Lindström

Ledande sakkunnig
Harri Roudasmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.