851/2018

Helsingfors den 8 november 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 kap. 22 § i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information (122/2014) 3 kap. 22 §, sådan den lyder i förordning 834/2016, som följer:

3 kap.

Hemliga tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

22 §
Redogörelser för hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information

Förundersökningsmyndigheten ska årligen utarbeta en redogörelse för hur de hemliga tvångsmedel som avses i 10 kap. i tvångsmedelslagen och skyddandet av dem har använts och övervakats samt hur de hemliga metoder för inhämtande av information som avses i 5 kap. i polislagen och skyddandet av dem har använts och övervakats. De redogörelser som gäller polisen och gränsbevakningsväsendet ska lämnas till inrikesministeriet, den redogörelse som gäller Tullen ska lämnas till finansministeriet och den redogörelse som gäller försvarsmakten ska lämnas till försvarsministeriet. Ministerierna ska årligen senast den 15 mars till riksdagens justitieombudsman lämna berättelser om hur de hemliga tvångsmedlen och de hemliga metoderna för inhämtande av information samt skyddandet av dem har använts och övervakats.

I den redogörelse som avses i 1 mom. ska för varje metod för inhämtande av information nämnas

1) antalet beslut om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information,

2) de brott som legat till grund för besluten om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information,

3) antalet personer som blivit föremål för hemliga tvångsmedel eller hemliga metoder för inhämtande av information,

4) en täckoperation som genomförts i en bostad,

5) en bevisprovokation genom köp som genomförts i en bostad,

6) antalet beslut om registrering av informationskälla,

7) en bedömning av verksamhetens betydelse,

8) underrättelse om användningen av ett hemligt tvångsmedel och användningen av en hemlig metod för inhämtande av information,

9) avlyssning som omfattas av förbud mot avlyssning,

10) användning av överskottsinformation, samt

11) problem, utvecklingsbehov och andra viktiga omständigheter som framkommit i samband med verksamheten.

I den redogörelse som avses i 1 mom. ska också nämnas antalet vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska handlingar samt deras typ ordnade enligt metod för inhämtande av information.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

Helsingfors den 8 november 2018

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Specialsakkunnig
Marja-Leena Härkönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.