829/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 18 oktober 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs bilagorna 1–4 till statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (980/2011) och

ändras 2, 5–9 och 14 §, av dem 2 och 7–9 § sådana de lyder i förordning 95/2017, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kvalitativ deskriptor en sådan faktor som ska beaktas när en god miljöstatus fastställs,

2) indikator en sådan kvalitativ eller kvantitativ indikator, med vars hjälp miljöns tillstånd eller en förändring i det beskrivs,

3) marin miljö havsvattnens geomorfologiska, geografiska, kemiska, geologiska, biologiska och klimatiska faktorer som tillsammans med fysiska, akustiska och kemiska förhållanden, förhållanden som beror på mänsklig aktivitet inbegripet, bestämmer de marina ekosystemens tillstånd, kvalitet och produktivitet, och

4) kriterier särskiljande tekniska kännetecken som har nära samband med kvalitativa deskriptorer,

5) ramdirektivet om en marin strategi Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område, och

6) direktivet om ändring av ramdirektivet om en marin strategi kommissionens direktiv (EU) 2017/845 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG vad gäller de vägledande förteckningar över faktorer som ska beaktas vid utarbetandet av marina strategier.

5 §
Utredning av havsvattnens grundläggande egenskaper och förhållanden

Miljöministeriet ska svara för utredningen av havsvattnens grundläggande egenskaper och förhållanden i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och med Finlands miljöcentral. Övriga myndigheter och inrättningar ska på begäran sända miljöministeriet och den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen behövliga uppgifter om havsvattnens grundläggande egenskaper och förhållanden. När havsvattnens grundläggande egenskaper och förhållanden utreds ska i tillämpliga delar beaktas de faktorer som anges i tabell 1 i bilaga III till direktivet om ändring av ramdirektivet om en marin strategi.

6 §
Bedömning av verksamhet som påverkar den marina miljön

Närings-, trafik- och miljöcentralen sammanställer på sitt verksamhetsområde och Finlands miljöcentral sammanställer på havsvatten som ligger utanför de kustvatten som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen uppgifter om sådan verksamhet som inverkar på den marina miljöns tillstånd och om hur det visar sig i den marina miljön. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral ska dessutom sammanställa de uppgifter som behövs för den ekonomiska och sociala bedömningen av användning av havsvattnen och kostnader som beror på att den marina miljöns tillstånd försämras.

Övriga myndigheter och inrättningar ska lämna in uppgifter, planer och utredningar som gäller deras eget verksamhetsområde samt analyser och bedömningar av verksamhet som inverkar på den marina miljöns tillstånd på deras verksamhetsområde till behörig närings-, trafik- och miljöcentral och till miljöministeriet. När de uppgifter som nämns i 1 mom. sammanställs ska de faktorer som anges i tabell 2 i bilaga III till direktivet om ändring av ramdirektivet om en marin strategi beaktas i tillämpliga delar.

Närings-, trafik- och miljöcentralen och Finlands miljöcentral ska på sina verksamhetsområden vid behov bedöma och identifiera de exceptionella förhållanden eller åtgärder eller bristen på åtgärder som avses i 26 e § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen.

7 §
Bedömning av den marina miljöns nuvarande tillstånd

Miljöministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral ska på sina verksamhetsområden bedöma och fastställa det nuvarande tillståndet i den marina miljön på basis av de grundläggande egenskaper som avses i 5 § för havsförvaltningsplanen med användning av de faktorer som anges i tabell 1 i bilaga III till direktivet om ändring av ramdirektivet om en marin strategi i tillämpliga delar och i samarbete med den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen samt övriga myndigheter och inrättningar. Myndigheterna ska i det internationella samarbetet sträva efter att förenhetliga bedömningsmetoderna inom hela Östersjöområdet. Utredningar som gjorts i internationellt samarbete ska beaktas i tillämpliga delar när det nuvarande tillståndet i den marina miljön bedöms.

För planeringen av havsvården ska närings-, trafik- och miljöcentralerna i samarbete med övriga myndigheter och inrättningar sammanställa de uppgifter som gäller planeringen av vattenvården och verkställande av övrig lagstiftning och som anknyter till bedömningen av den marina miljöns tillstånd.

8 §
God miljöstatus i den marina miljön och dess särdrag

Miljöministeriet ska i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands miljöcentral och andra myndigheter och inrättningar fastställa särdragen för en god miljöstatus i den marina miljön utifrån de uppgifter som utretts med stöd av 5–7 § och med användning av de kvalitativa deskriptorerna i bilaga I till ramdirektivet om en marin strategi samt de kriterier som specificerar dem. Dessutom ska närings-, trafik- och miljöcentralerna och övriga myndigheter och inrättningar på sina verksamhetsområden sända miljöministeriet de uppgifter som behövs för fastställandet av en god miljöstatus.

När det fastställs vad som avses med en god miljöstatus i den marina miljön ska tillämpningen av övrig lagstiftning och i synnerhet vattenförvaltningsplaner och utredningar och åtaganden som gjorts i annat internationellt samarbete beaktas.

När den kvalitativa deskriptorn 8 som anges i bilaga I till ramdirektivet om en marin strategi används i samband med fastställande av vad som avses med en god miljöstatus i den marina miljön, tillämpas miljökvalitetsnormerna för de ämnen som avses i punkt C2 och D i bilaga 1 till statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006). Bestämmelser om klassificeringen av kustvattnens kemiska status finns i 13 § i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006).

9 §
Uppställande av miljömål

Miljöministeriet ska i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och övriga myndigheter och inrättningar utifrån den inledande bedömningen av den marina miljöns tillstånd bereda övergripande miljömål och tillhörande indikatorer i enlighet med bilaga IV till ramdirektivet om en marin strategi för att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, med beaktande av de faktorer som anges i tabell 2 i bilaga III till direktivet om ändring av ramdirektivet om en marin strategi.

När miljömålen uppställs ska sociala och ekonomiska faktorer beaktas på ett riktigt sätt och det ska fastställas en tidtabell för när målen ska vara uppnådda. För målen eller indikatorer i anknytning till dem kan det vid behov fastställas jämförelse- eller gränsvärden. Vid uppställandet av miljömålen ska dessutom betydande gränsöverskridande inverkan beaktas och hänsyn tas till miljömål som ställts upp nationellt eller internationellt.

Miljöministeriet i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna utreder utifrån de uppgifter som sammanställts med stöd av 5–7 § och de särdrag hos en god miljöstatus i den marina miljön som avses i 8 § de marina delregioner där en god miljöstatus i den marina miljön inte kan uppnås enligt uppgjord tidtabell.

14 §
Övervakningsprogram

Miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen ska i samarbete med Finlands miljöcentraler och övriga myndigheter och inrättningar fastställa behoven av övervakning av verksamhet som inverkar på havet och den marina miljön inom deras verksamhetsområde och kompetensområde med beaktande av bestämmelserna i 26 h § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen. Dessutom ska kraven i bilaga V till ramdirektivet om en marin strategi beaktas.

Miljöministeriet ska i samarbete med den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen och övriga myndigheter och inrättningar sammanställa, samordna och utarbeta ett övervakningsprogram för fortgående bedömning av den marina miljöns tillstånd. I övervakningsprogrammet ska övervakning som ordnats av olika myndigheter och inrättningar i tillämpliga delar sammanfogas med kontroll som med stöd av övrig lagstiftning utförts av en verksamhetsutövare, samtidigt som vattenvårdens övervakningsprogram för kustvatten beaktas. När övervakningsprogrammet utarbetas ska de faktorer som anges i bilaga III till direktivet om ändring av ramdirektivet om en marin strategi och de allmänna kraven i bilaga V till ramdirektivet om en marin strategi beaktas.

Övervakningsprogrammet ska innehålla uppgifter om de faktorer och områden som behöver övervakas för att övervakningen av att miljömålen genomförs ska ske samt hur ofta övervakningen ska utföras. Tidpunkten och frekvensen för övervakningen ska väljas så att en godtagbar tillförlitlighet och noggrannhet uppnås. Övervakningsprogrammet ska innehålla tillräckligt med faktorer som ska övervakas samt platser och områden som ska övervakas, så att den marina miljöns tillstånd kan bedömas i sin helhet.

I övervakningsprogrammen ska i mån av möjlighet användas samma övervakningsanvisningar som för program som baserar sig på internationella avtal, för att säkerställa enhetlighet med dem. Jämförbarheten mellan bedömningspraxisen och bedömningsmetoderna i övervakningsprogrammet och andra medlemsstater i EU runt Östersjön ska säkerställas och samordnas i den mån det är möjligt.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/845 (32017L0845); EUT L 125, 18.5.2017, s. 27

Helsingfors den 18 oktober 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Sara Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.