821/2018

Helsingfors den 4 oktober 2018

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) 5, 5 a och 6 § samt 8 § 3 mom., av dem 5 a § sådan den lyder i förordning 1162/2003, och

ändras 2–4 §, 8 § 2 mom., 10 och 12 § samt 16 § 1 mom.,

av dem 2 § sådan den lyder i förordningarna 851/2013 och 1358/2016 samt 3 § och 16 § 1 mom. i förordning 568/2010, som följer:

2 §
Uppvisning av skattekortet för betalaren

Skattekortet ska i god tid före utbetalningen visas upp för arbetsgivaren eller någon annan förskottsinnehållningsskyldig betalare av inkomst.

Skattekortet behöver inte visas upp för betalaren om denne har fått de på skattekortet antecknade uppgifterna om förskottsinnehållningen av Skatteförvaltningen på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) eller har fått dessa uppgifter av skadeståndstagarens arbetsgivare genom en sådan anmälan som avses i 111 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015).

3 §
Förskottsinnehållning utan skattekort

Om mottagaren av en betalning inte visar upp något skattekort till betalaren och denne inte heller på det sätt som avses i 2 § får de uppgifter som behövs för verkställandet av förskottsinnehållningen och vid verkställandet av förskottsinnehållningen inte ska tillämpas andra förskottsinnehållningsprocenter som avses i denna förordning eller Skatteförvaltningens beslut om storleken av förskottsinnehållning, ska förskottsinnehållningen verkställas så att 60 procent av betalningen innehålls.

4 §
Hur förskottsinnehållning verkställs

Förskottsinnehållning ska verkställas enligt den förskottsinnehållningsprocent och tilläggsprocent som har antecknats på skattekortet eller enligt den särskilda förskottsinnehållningsprocent som har antecknats på skattekortet för inkomsten i fråga.

Om det på skattekortet har antecknats en inkomstgräns, ska förskottsinnehållningen verkställas enligt den förskottsinnehållningsprocent eller tilläggsprocent som har antecknats på skattekortet. Förskottsinnehållningen på den inkomst som omfattas av förskottsinnehållning beräknas enligt förskottsinnehållningsprocenten upp till den inkomstgräns som har antecknats på skattekortet och förskottsinnehållningen på det överskjutande beloppet beräknas enligt tilläggsprocenten. Betalaren ska i fråga om inkomstgränsen beakta utöver den inkomst som kommer att betalas alla sina utbetalningar där skattekortet har använts under skattekortets giltighetstid.

8 §
Förskottsinnehållning på betalningar som har gjorts i förskott samt förskottsinnehållning på semesterpenning

På semesterpremie, semesterpenning eller annan motsvarande ersättning som betalas utöver semestern och som är beroende av semesterns längd verkställs förskottsinnehållning enligt 4 § 2 mom.


10 §
Förskottsinnehållning på betalningar till fysiska personer i vissa fall

På ersättningar som betalas till fysiska personer för arbete och bruksavgifter och som avses i 25 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd ska förskottsinnehållning verkställas enligt 4 §, om inte annat följer av 15 § 1 mom. Förskottsinnehållningen verkställs efter att mervärdesskatteandelen har dragits av.

12 §
Förskottsinnehållning på fondandelar och överskott från personalfonder

Förskottsinnehållning på fondandelar och överskott från personalfonder verkställs enligt den tilläggsprocent som har antecknats på den skattskyldiges skattekort eller enligt den förskottsinnehållningsprocent, tilläggsprocent och inkomstgräns som har antecknats på det skattekort som beviljats för detta ändamål.

16 §
Nedsättning av förskottsinnehållning i vissa fall

Om det är uppenbart att förskottsinnehållningen på inkomster som avses i 15 § 1 och 2 mom. även med hänsyn till den skattskyldiges övriga inkomster och den förskottsuppbörd som ska verkställas på dessa överstiger vad som behövs för betalning av de skatter och avgifter som fastställs, kan Skatteförvaltningen på begäran av den skattskyldige och sedan denne har givit sin utredning i saken sänka förskottsinnehållningen så att den motsvarar de slutliga skatterna och avgifterna.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På skattekort som har utfärdats för skatteår 2018 före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På skattekort som har utfärdats för skatteår 2018 efter ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser i 2, 3, 6, 8 och 12 § som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 4 oktober 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Regeringsråd
Panu Pykönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.