816/2018

Helsingfors den 4 oktober 2018

Statsrådets förordning om ändring av 7 a § i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008) 7 a § 1 och 2 mom., sådana de lyder i förordning 761/2016, som följer:

7 a §
Arvode i ett ärende som gäller internationellt skydd

I ett ärende som gäller internationellt skydd betalas biträdet i stället för ett arvode som fastställs utifrån den tid som använts för skötseln av ett uppdrag, om inte något annat följer av särskilda skäl, ett fast arvode enligt ärende som följer:

1) i ett ärende som behandlas i förvaltningsförfarande 600 euro eller, om det funnits särskilt vägande skäl till biträdets närvaro vid asylsamtalet, 900 euro,

2) i ett ärende som behandlas vid förvaltningsdomstolen 800 euro eller, om ärendet till sin natur och omfattning är särskilt krävande, 1 300 euro,

3) i ett besvärstillståndsärende som behandlas vid högsta förvaltningsdomstolen 400 euro eller, om ärendet till sin natur och omfattning är särskilt krävande, 1 000 euro.

Om det emellertid är fråga om en uppenbart ogrundad ansökan enligt 101 §, en ny ansökan enligt 102 § eller avvisande av ansökan utan prövning enligt 103 § i utlänningslagen (301/2004) är arvodet, om inte något annat följer av särskilda skäl, i ett ärende som behandlas i förvaltningsförfarande 300 euro, i ett ärende som behandlas vid förvaltningsdomstolen 400 euro och i ett ärende som behandlas vid högsta förvaltningsdomstolen 200 euro.Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.

Helsingfors den 4 oktober 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringssekreterare
Päivi Tiainen-Hyrkäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.