811/2018

Helsingfors den 4 oktober 2018

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 1 § 1 mom. och 10 a §,

sådana de lyder, 1 § 1 mom. i förordning 1150/2017 och 10 a § i förordning 865/2005, och

fogas till förordningen nya 11 a och 11 b § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om behörighetsvillkoren för de rektorer och lärare som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (714/2018), lagen om yrkesutbildning (531/2017), lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).


10 a §
Behörighet för ämneslärare i vissa fall

När undervisning ges enligt en läroplan för en anordnare av gymnasieutbildning i ett läroämne som inte nämns i statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018), är utan hinder av 10 § 1 mom. 2 punkten den behörig som ämneslärare som vid universitet har slutfört sammanlagt minst 120 studiepoängs eller minst 55 studieveckors studier som innehållsmässigt lämpar sig för det läroämne som nämns i läroplanen, om han eller hon undervisar endast i detta läroämne i gymnasiet, samt den som har slutfört sammanlagt minst 60 studiepoängs eller minst 35 studieveckors studier som innehållsmässigt lämpar sig för läroämnet, om han eller hon undervisar även i något annat sådant läroämne i gymnasiet i vilket han eller hon har slutfört de 120 studiepoängs eller 55 studieveckors studier som avses i 10 § 1 mom. 2 punkten. Om studierna inte ingår i examen ska de visas genom ett av universitetet utfärdat särskilt intyg.

11 a §
Behörighet som speciallärare

Behörig att ge specialundervisning enligt 28 § i gymnasielagen är den som

1) har avlagt högre högskoleexamen eller är behörig att ge ämnesundervisning och förutom examen eller behörighet har slutfört de studier som avses i 8 a § 1 mom., eller

2) har genomgått en sådan utbildning av speciallärare som avses i 14 § 1 mom. i förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området.

11 b §
Lärarstuderande

Gymnasieundervisning kan ges också av en lärarstuderande under en lärares handledning.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Helsingfors den 4 oktober 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.