787/2018

Helsingfors den 12 september 2018

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer (869/2016) 2 § 10 och 22 punkten, 4 § 1, 6, 12 och 15 punkten samt det inledande stycket i 8 § 1 mom. och 8 § 1 mom. 4 punkten samt 8 § 3 mom., av dem 2 § 22 punkten och 4 § 15 punkten i förordning 492/2017, samt

fogas till 2 § nya 23–25 punkter, till 4 § nya 16 och 17 punkter och till förordningen en ny 9 a §, som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda offentligrättsliga prestationer som Energimyndigheten tar ut i denna förordning föreskrivna avgifter för är


10) beslut i ärenden som gäller ett undantag enligt 93 § i naturgasmarknadslagen (587/2017),


22) beslut om beviljande av stöd enligt lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter,

23) avgift för deltagande i ett anbudsförfarande för godkännande för premiesystemet enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor,

24) beslut i ärenden som gäller ett anbudsförfarande för beviljande av stöd enligt statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021 (498/2018),

25) beslut om betalning av infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken.

4 §
Ansökningsavgifter

För Energimyndighetens andra beslut än beslut på ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser eller ansökan om verifiering av utsläpp tas det av sökanden ut följande avgifter:

1) i ärenden som gäller el- eller naturgasnätstillstånd:

a) beslut på ansökan om elnätstillstånd för distributionsnätsinnehavare 2 800 euro,

b) beslut på ansökan om elnätstillstånd för innehavare av ett högspänningsdistributionsnät 2 800 euro,

c) beslut på ansökan om elnätstillstånd för stamnätsinnehavare 8 000 euro,

d) beslut på ansökan om elnätstillstånd för systemansvariga stamnätsinnehavare 10 000 euro,

e) beslut på ansökan om elnätstillstånd för ett slutet distributionsnät 2 800 euro,

f) beslut i ärenden som gäller befrielse från elnätstillstånd för vissa sammanlänkningar med stöd av 12 § i elmarknadslagen (588/2013) 2 800 euro,

g) beslut på ansökan om naturgasnätstillstånd för distributionsnätsinnehavare 2 800 euro,

h) beslut på ansökan om naturgasnätstillstånd för överföringsnätsinnehavare 5 000 euro,

i) beslut på ansökan om naturgasnätstillstånd för systemansvariga överföringsnätsinnehavare 7 000 euro,

j) beslut på ansökan om naturgasnätstillstånd för ett slutet distributionsnät 2 800 euro,

k) beslut på ansökan om naturgasnätstillstånd för en direktledning 1 400 euro,

l) beslut i ärenden som gäller befrielse från naturgasnätstillstånd för vissa sammanlänkningar med stöd av 11 § i naturgasmarknadslagen (587/2017) 2 800 euro,


6) beslut om undantag enligt 93 § i naturgasmarknadslagen 10 000 euro,


12) i ärenden som gäller stöd till el från förnybara energikällor:

a) beslut om förhandsbesked enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor 1 400 euro,

b) beslut om godkännande av vindkraftverk för systemet med produktionsstöd 2 600 euro,

c) beslut om godkännande av biogaskraftverk, trädbränslekraftverk eller skogsfliskraftverk som avses i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor för systemet med produktionsstöd 4 800 euro,

d) beslut om omfattande ändring av beslut om godkännande av vindkraftverk 1 300 euro,

e) beslut om omfattande ändring av beslut om godkännande av biogaskraftverk, trädbränslekraftverk eller skogsfliskraftverk 4 000 euro,

f) beslut om mindre ändring av beslut om godkännande av vindkraftverk, biogaskraftverk, trädbränslekraftverk eller skogsfliskraftverk 1 000 euro,

g) beslut om överföring av beslut om godkännande för systemet med produktionsstöd eller för premiesystemet på annan verksamhetsutövare 2 200 euro,

h) beslut om fastställande av en kvot av vindkraftverkens totala kapacitet 1 900 euro,

i) beslut om ändring av beslut om en kvot för vindkraftverk 950 euro,

j) beslut om överföring av beslut om en kvot för vindkraftverk på annan elproducent 750 euro,

k) beslut om betalning av produktionsstöd till vindkraftverk 350 euro,

l) beslut om betalning av produktionsstöd till biogaskraftverk, trädbränslekraftverk eller skogsfliskraftverk 500 euro,


15) beslut i ärenden som gäller kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter:

a) beslut om stöd för kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter som förutsätter omfattande prövning 1 900 euro,

b) beslut om stöd för kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter som förutsätter mindre omfattande prövning 600 euro,

16) beslut i ärenden som gäller ett anbudsförfarande för beviljande av infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 200 euro,

17) beslut om betalning av infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 350 euro.

8 §
Registeravgifter som gäller utsläppshandelsregistret

För Energimyndighetens förvaltning av registret över utsläppsrätter för växthusgaser och utsläppsrätter för luftfart tas följande avgifter ut av kontoinnehavare:


4) bruksavgift för depåkonto, om anläggningens utsläpp uppgår till minst 25 000 men högst 50 000 ton per år, samt bruksavgift för persondepåkonto och handelskonto 550 euro per år samt bruksavgift för persondepåkonto eller en före detta verksamhetsutövares konto som öppnats i ett register enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar 550 euro per år,


Bruksavgiften tas ut i sin helhet också i det fall att kontot varit öppet endast en del av året.


9 a §
Avgift för deltagande i anbudsförfarande

För deltagande i ett av Energimyndigheten arrangerat anbudsförfarande för godkännande för premiesystemet enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor tas ut en deltagaravgift på 3 000 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

Helsingfors den 12 september 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Markku Kinnunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.