784/2018

Helsingfors den 6 september 2018

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens körkort och körtillstånd

I enlighet med försvarsministeriets beslut

upphävs i försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens körkort och körtillstånd (23/2013) bilagorna 1 och 2,

ändras 6 och 12 § och 31 § 1 mom., av dem 31 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 442/2016, samt

fogas till 34 § ett nytt 6 mom. som följer:

6 §
Kraven på utformningen av Försvarsmaktens körkort och körtillstånd

Försvarsmaktens körkort och körtillstånd är ett plastkort med höjden 85,6 millimeter och bredden 54 millimeter och avrundade hörn, på vilket antecknas innehavarens efternamn, förnamn och personbeteckning samt beviljare, datum för beviljande, giltighet och kategori.

På framsidan av Försvarsmaktens körkort och körtillstånd finns Försvarsmaktens emblem i flerfärg samt texten PUOLUSTUSVOIMIEN AJOKORTTI FÖRSVARSMAKTENS KÖRKORT eller PUOLUSTUSVOIMIEN AJOLUPA FÖRSVARSMAKTENS KÖRTILLSTÅND.

På baksidan av Försvarsmaktens körkort och körtillstånd antecknas övriga körrättigheter och behörigheter som avses i denna förordning samt de tillstånd som avses i 58 § 1 mom. i körkortslagen och som utfärdas av huvudstaben.

12 §
Förutsättningar för beviljande av Försvarsmaktens körtillstånd

Försvarsmaktens körtillstånd kan beviljas de personer som avses i 11 § 1 mom.

En förutsättning för att Försvarsmaktens körtillstånd ska beviljas är att personen har ett annat än temporärt i körkortslagen avsett körkort i motsvarande körkortskategori och att personen inte har meddelats körförbud. Dessutom krävs att personen

1) har fått av huvudstaben förordnad utbildning,

2) högst sex månader tidigare har avlagt ett körtillståndsprov som motsvarar kategorin i Försvarsmaktens körtillstånd och

3) inte under de två senaste åren med ett domstolsbeslut har dömts för användning av Försvarsmaktens fordon i strid med föreskrifterna.

En reservist som har förordnats eller kallats till repetitionsövning eller frivillig övning och inte tidigare har haft Försvarsmaktens körkort eller körtillstånd i motsvarande kategori, kan beviljas körtillstånd för den tid övningen varar. En förutsättning är att personen

1) visar att han eller hon som huvudsyssla har kört fordon i minst motsvarande kategori i minst ett år under de fem år som föregår övningen eller har sådan giltig yrkeskompetens för person- eller godstransport som avses i lagen om transportservice (320/2017),

2) har fått av huvudstaben förordnad utbildning, samt

3) har godkänts i motsvarande körtillståndsprov.

Försvarsmaktens körtillstånd kan i enlighet med huvudstabens anvisningar beviljas enperson som är anställd hos en sammanslutning som producerar tjänster till försvarsförvaltningen.

31 §
Körtillstånd för förare som transporterar farliga ämnen

Om större mängder farliga ämnen än vad som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg transporteras under Försvarsmaktens övervakning i form av styckegods eller cisternvolym, ska föraren ha ett ADR-körtillstånd som motsvarar innehållet i transporten eller ett TFÄ-körtillstånd enligt denna förordning.


34 §
Beviljande, giltighet och förlängning av TFÄ-körtillstånd

För den tid som republikens presidents beslut enligt 32 § 4 mom. i värnpliktslagen (1438/2007) gäller kan en reservist beviljas TFÄ-körtillstånd utan prov för höjande av den militära beredskapen, om

1) reservisten har avlagt ett TFÄ-körtillstånd,

2) det har förflutit högst fem år sedan giltighetstiden för TFÄ-körtillståndet gick ut, och

3) reservisten ges en fyra timmar lång utbildning innan transporten inleds.


Denna förordning träder i kraft den 14 september 2018.

Helsingfors den 6 september 2018

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Regeringssekreterare
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.