781/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 6 september 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avstjälpningsplatser

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (331/2013) 3 § 12 punkten, 10 §, 14 § 2 mom., 37, 48 och 51 § samt bilaga 4 till förordningen, samt

fogas till 3 § en ny 13 punkt som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


12) efterbehandling av avstjälpningsplatser åtgärder som vidtas för uppföljning eller bekämpning av miljöpåverkan från en avstjälpningsplats som ska läggas ned eller har lagts ned,

13) kvicksilveravfall metalliskt kvicksilver som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008, nedan kvicksilverförordningen, betraktas som avfall.

10 §
Tillfällig lagringsplats för kvicksilveravfall

Vid tillfällig lagring av kvicksilveravfall i mer än ett år i deponier på markytan ska följande krav iakttas:

1) kvicksilveravfall ska lagras åtskilt från annat avfall,

2) behållarna ska lagras i uppsamlingsbassänger som är försedda med lämplig beläggning som gör att de saknar sprickor och hål och är ogenomträngliga för kvicksilveravfall och de ska ha en tillräckligt stor volym för den lagrade kvantiteten kvicksilver,

3) lagringsplatsen ska vara försedd med konstruerade eller naturliga barriärer som klarar av att skydda miljön från kvicksilverutsläpp, och den ska ha en tillräckligt stor volym för den totala lagrade kvantiteten kvicksilver,

4) lagringsplatsens golv ska vara täckt av ett material som är kvicksilverbeständigt och det ska finnas en lutning mot en uppsamlingsbrunn,

5) lagringsplatsen ska vara utrustad med ett brandskyddssystem,

6) lagringen ska organiseras på ett sådant sätt att det säkerställs att alla behållare är lätt åtkomliga.

Kraven i 1 mom. 3 och 5 punkten ska iakttas också i deponier för bortskaffande av kvicksilveravfall på eller och under markytan.

14 §
Avfall som inte tas emot på avstjälpningsplatser

Bestämmelserna i 1 mom. 1 punkten tillämpas dock inte på sådant kvicksilveravfall vars tillfälliga lagring är tillåten med stöd av artikel 13 i kvicksilverförordningen eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.


37 §
Särskilda krav som gäller godkännande av kvicksilveravfall för tillfällig lagring och bortskaffande

Bestämmelser om undantag från tillämpningen av mottagningskriterierna enligt 32 § på kvicksilveravfall som lagras och bortskaffas på markytan samt om undantag från tillämpningen av mottagningskriterierna enligt 33 § på kvicksilveravfall som bortskaffas i deponier under markytan finns i artikel 13 i kvicksilverförordningen.

Vid godkännande av kvicksilveravfall för tillfällig lagring och bortskaffande ska dessutom de krav som anges i bilaga 4 iakttas.

48 §
Särskilda uppföljnings- och kontrollkrav som gäller tillfällig lagring av kvicksilveravfall

Vid tillfällig lagring av kvicksilveravfall i mer än ett år i deponier på markytan ska dessutom följande särskilda uppföljnings- och kontrollkrav iakttas:

1) på lagringsplatsen ska det för övervakning av kvicksilverångor finnas ett kontinuerligt system,

a) med en känslighet på minst 0,02 milligram kvicksilver i en kubikmeter luft,

b) med sensorer på marknivå och i huvudhöjd,

c) med ett visuellt och akustiskt varningssystem,

d) som ska underhållas varje år,

2) lagringsplatsen och behållarna ska minst en gång i månaden besiktigas okulärt av den ansvariga personen för lagringsplatsen,

3) på lagringsplatsen ska det omedelbart vidtas åtgärder som är nödvändiga för att förhindra alla utsläpp av kvicksilver i miljön och återställa en säker lagring av kvicksilver, om läckor upptäcks,

4) tillsynsmyndigheten ska omedelbart underrättas om alla läckor,

5) en beredskapsplan för nödsituationer ska utarbetas för lagringsplatsen och skyddsutrustning som är lämplig för hantering av kvicksilveravfall ska finnas tillgänglig på lagringsplatsen.

Huvudmannen ska arkivera alla dokument som innehåller den information som avses i 1 mom. och i bilaga 4 i minst tre år efter det att den tillfälliga lagringen upphört. Alla uppgifter om lageruttag av kvicksilveravfall, transport av kvicksilveravfall någon annanstans efter den tillfälliga lagringen och om dess destination och den planerade behandlingen av kvicksilveravfall ska även arkiveras.

51 §
Uppgifter om genomförandet

Finlands miljöcentral ska vart tredje år, i enlighet med artikel 5 i rådets direktiv 91/692/EEG om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön, lämna en rapport till Europeiska kommissionen om genomförandet i Finland av rådets direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall. Finlands miljöcentral ska dessutom se till att uppgifter om de undantag som avses i 36 § lämnas till Europeiska kommissionen och till de andra medlemsstaterna i Europeiska unionen.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 (32017R0852); EUT nr L 137, 24.5.2017, s. 1

Helsingfors den 6 september 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Ella Särkkä

Bilaga 4

Särskilda krav som gäller godkännande av kvicksilveravfall för tillfällig lagring och bortskaffande

Vid godkännande av kvicksilveravfall för tillfällig lagring och bortskaffande i mer än ett år ska följande särskilda krav iakttas:

1. Kvicksilveravfallets sammansättning

Kvicksilveravfall ska uppfylla följande krav:

– en kvicksilverhalt på mer än 99,9 viktprocent,

– det får inte innehålla föroreningar som kan korrodera kolstål eller rostfritt stål (t.ex. salpetersyra och kloridsaltlösningar).

2. Inneslutning

Behållare som används för tillfällig lagring och bortskaffande av kvicksilveravfall ska vara korrosions- och stötsäkra. Svetsfogar ska därför undvikas. Behållarna ska i synnerhet uppfylla följande krav:

– behållarmaterial: kolstål (minst ASTM A36) eller rostfritt stål (AISI 304, 316L),

– behållarna ska vara gas- och vätsketäta,

– behållarens utsida ska vara beständig mot lagringsförhållandena,

– behållarens konstruktionstyp ska klara fallprov och täthetsprov enligt kapitel 6.1.5.3 och 6.1.5.4 i Förenta Nationernas rekommendationer om transport av farligt gods, testhandboken.

Behållarens fyllnadsgrad får vara högst 80 volymprocent för att säkerställa att tillräckligt tomrum finns tillgängligt och att varken läckor eller permanent deformering av behållaren kan inträffa till följd av att vätskan expanderar på grund av hög temperatur.

3. Godkännande av tillfällig lagring och bortskaffande

Behållare som innehåller kvicksilveravfall får godkännas för tillfällig lagring och bortskaffande endast om de uppfyller de krav som anges i denna punkt och om det finns sådana intyg enligt 4 punkten i denna bilaga på att behållarna överensstämmer med kraven som har utfärdats av avfallsproducenten eller den person som är ansvarig för avfallshanteringen av kvicksilveravfall.

Godkännandeförfarandena ska uppfylla följande krav:

– endast kvicksilveravfall som uppfyller de krav som avses i punkt 1 i denna bilaga får godkännas,

– behållarna ska undergå okulär besiktning före lagringen och bortskaffandet och skadade, läckande eller korroderade behållare ska inte godtas,

– behållarna ska vara försedda med en hållbar stämpel som är tryck i metallens yta och som anger behållarens identifieringsnummer, konstruktionsmaterialet, tomvikten, tillverkarens uppgifter och konstruktionsdatumet,

– behållarna ska vara försedda med en permanent monterad plakett där referensnumret på det intyg som nämns i 4 punkten i denna bilaga anges.

4. Intyg

Ett intyg ska innehålla följande uppgifter:

– avfallsproducentens namn och adress,

– namn och adress på den person som är ansvarig för deponeringen av behållarna,

– plats och datum för deponeringen,

– mängden kvicksilveravfall,

– kvicksilveravfallets renhetsgrad och, om relevant, en redogörelse för föroreningarna, inklusive analysrapporten,

– bekräftelse av att behållarna har använts uteslutande för transport och tillfällig lagring av kvicksilveravfall,

– behållarnas identifieringsnummer,

– eventuella särskilda kommentarer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.