768/2018

Helsingfors den 23 augusti 2018

Justitieministeriets beslut om ändring av justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (540/2012) 11 § 1 och 6 mom. samt 17, 29 och 43 § som följer:

11 §

Förbundsstyrelsen, i vilken landets alla delar och båda språkgrupper bör vara företrädda, består av förbundets ordförande och vice ordförande samt åtta andra medlemmar. Var och en av de sistnämnda ska ha en personlig suppleant. Samtliga ska vara advokater och de väljs vid delegationens ordinarie vårmöte, varvid deras mandattid börjar.


I styrelsen ska förutom ordföranden och vice ordföranden ingå

1) tre medlemmar från Helsingfors avdelning, av vilka en varje år är i tur att avgå,

2) en medlem från Åbo eller Satakunta avdelning,

3) en medlem från Tavastlands, Päijänne-Tavastlands eller Mellersta Finlands avdelning,

4) en medlem från Kymmene, S:t Michels eller Östra Finlands avdelning, samt

5) en medlem från Vasa, Uleåborgs eller Lapplands avdelning,

6) en representant för de svenskspråkiga advokaterna.

17 §

Till delegationsmedlemmar inväljer varje avdelning en medlem för varje påbörjat fyrtiotal medlemmar i avdelningen (avdelningskvot) samt delegationens ordförande och vice ordförande, som delegationen valt inom sig, som inte räknas med i avdelningskvoten.

Suppleanterna i delegationen är inte personliga suppleanter för de ordinarie medlemmarna.

Delegationsmedlemmarna ska vara advokater. Mandattiden för medlemmarna och suppleanterna som avdelningarna invalt börjar den 1 mars det år de invalts och fortgår tre år. Om en ordinarie medlem avgår under sin mandattid, ersätter den suppleant som är först på suppleantlistan den ordinarie medlemmen som delegationsmedlem för den ordinarie medlemmens återstående mandatperiod. Den som har varit medlem i delegationen i sex år i följd kan omväljas till samma uppgift först för den mandattid som börjar tre år efter utgången av hans eller hennes föregående mandattid. Vad som ovan sägs hindrar inte att någon som har varit delegationsmedlem sex år i följd väljs till delegationsordförande eller vice ordförande.

Mandattiden för ordföranden och vice ordföranden börjar vid utgången av det delegationsmöte som valt dem och utgår vid utgången av det tredje vintermötet efter valet. Ordföranden och vice ordföranden kan omväljas till sitt uppdrag en gång.

29 §

Avdelningarna ska, med iakttagande av bestämmelserna i 17 §, årligen före den 15 februari på basis av medlemsantalet den 31 december föregående år utse sina representanter i delegationen i stället för dem som står i tur att avgå (avdelningskvot). I medlemsantalet inbegrips EU-advokaterna, som också har rösträtt vid avdelningsmötena.

Avdelningarna ska välja ett antal suppleanter som är minst hälften av antalet ordinarie medlemmar.

Avdelningarna ska upprätthålla en lista över suppleanterna för delegationsmedlemmarna. Suppleanternas ordningsföljd på listan bestäms enligt antalet röster i valet vid årsmötet, och om rösterna faller lika avgörs ordningsföljden genom lottdragning. Om två tredjedelar av deltagarna i årsmötet så beslutar, kan det även fattas beslut om en annan ordningsföljd.

Förbundets generalsekreterare ska före den 10 januari till varje avdelnings styrelse sända en förteckning över de medlemmar och EU-advokater som den 31 december föregående år hörde till avdelningen i fråga.

43 §

Ett beslut genom vilket en medlem har uteslutits ur förbundet eller någon som varit registrerad i EU-registret har avförts ur registret som en disciplinär påföljd ska utan dröjsmål delges förbundets medlemmar efter det att beslutet har trätt i kraft.

Ett beslut genom vilket en medlem genom förbundsstyrelsens beslut har uteslutits ur förbundet eller avförts ur advokatregistret, ska utan dröjsmål delges förbundets medlemmar efter det att beslutet har vunnit laga kraft.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2018.

Helsingfors den 23 augusti 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringsråd
Kirta Heine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.