766/2018

Helsingfors den 24 augusti 2018

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 11 § 2 mom. 2 punkten, 76 § 1 mom. 2 punkten samt 77 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1546/2015, som följer:

11 §
Boende i Finland

Såsom bosatt i Finland anses även


2) en finsk medborgare som arbetar utomlands i uppdrag för Business Finland Ab och som omedelbart innan han eller hon ingick arbetsavtalet om detta arbete var bosatt i Finland.


76 §
Vissa skattefria ersättningar i anslutning till tjänstgöring utomlands

Skattepliktig inkomst är inte


2) ortstillägg till personer som står i arbetsavtalsförhållande till Business Finland Ab och har placerats utomlands samt annan av Business Finland Ab betald ersättning för täckande av särskilda utgifter i samband med utomlands utfört arbete eller på grund av lokala särförhållanden, till den del ersättningarna inte överstiger motsvarande, till dem som är anställda inom utrikesrepresentationen betalda ortstillägg eller andra ersättningar som avses ovan,


77 §
Utlandsarbetsinkomst

Lön för arbete som utförts utomlands (utlandsarbetsinkomst) är inte skattepliktig inkomst om den skattskyldiges utlandsvistelse på grund av detta arbete varar minst sex månader utan avbrott (utlandstjänstgöring). Som utlandsarbetsinkomst anses inte lön som arbetsstaten enligt ett gällande avtal mellan Finland och arbetsstaten för att undvika dubbelbeskattning inte primärt får beskatta, inkomst från en i 66 § avsedd förmån på grundval av arbetsavtalsförhållande och inte heller lön som har erhållits från finska staten, en finsk kommun eller något annat finskt offentligt samfund eller Business Finland Ab eller för arbete ombord på ett finskt fartyg eller luftfartyg.Denna lag träder i kraft den 1 september 2018. Denna lag tillämpas första gången vid den beskattning som verkställs för skatteåret 2018.

RP 66/2018
EkUB 10/2018
RSv 56/2018

Helsingfors den 24 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.