762/2018

Helsingfors den 24 augusti 2018

Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017) 3 § 2 punkten samt 4 och 10 § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) företagstjänster understöd, finansiering samt utvecklings- och rådgivningstjänster som tillhandahålls, beviljas och betalas av staten, en kommun, statens specialfinansieringsbolag eller Business Finland Ab eller av ett förmedlande organ enligt 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt samt sådana offentliga arbetskrafts- och företagstjänster som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012),


4 §
Kundinformationssystemet

Kundinformationssystemet för företagstjänster är arbets- och näringsministeriets datasystem i vilket de myndigheter som tillhandahåller företagstjänster, statens specialfinansieringsbolag, Business Finland Ab och de förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt registrerar kunduppgifter för att utnyttjas gemensamt. Dessutom kan andra myndigheter registrera offentliga kunduppgifter i kundinformationssystemet och behandla dem.

Med tanke på insamlingen och utnyttjandet av kunduppgifter finns som en del av kundinformationssystemet en riksomfattande kundinformationsresurs för företagstjänster och ett system för hantering av kundrelationer, vilka möjliggör trygg förmedling av det integrerade kunddatainnehållet till kundinformationssystemets användare genom en teknisk anslutning.

10 §
Utlämnande av uppgifter ur kundinformationssystemet

Uppgifter som avses i 7 § 2 och 3 mom. får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter lämnas ut till arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet, beskickningar som hör till Finlands utrikesrepresentation, närings-, trafik- och miljöcentraler, arbets- och näringsbyråer, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, statens specialfinansieringsbolag, Landsbygdsverket och Business Finland Ab för tillhandahållande av företagstjänster samt i enlighet med 28 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt till sådana förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i den lagen.

Uppgifter som avses i 7 § 2 mom. 5 punkten och 3 mom. 1 och 3 punkten får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter dessutom lämnas ut till de behöriga myndigheterna för skötseln av uppgifter enligt säkerhetsutredningslagen.

Uppgifter får lämnas ut också genom teknisk anslutning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

RP 66/2018
EkUB 10/2018
RSv 56/2018

Helsingfors den 24 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.