669/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Lag om ändring av 35 § i lagen om vattentjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vattentjänster (119/2001) det inledande stycket i 35 § 2 mom., sådant det lyder i lag 290/2018, som följer:

35 §
Tystnadsplikt

Trots tystnadsplikten enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter om enskildas och sammanslutningars ekonomiska ställning eller företagshemligheter eller enskildas personliga förhållanden, som erhållits vid utförande av åligganden enligt denna lag, lämnas ut tillDenna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018
EkUB 11/2018
RSv 70/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

Nådendal den 10 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.