583/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Lag om ändring av järnvägslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till järnvägslagen (304/2011) en ny 19 a § som följer:

3 kap.

Förvaltning av bannät

19 a §
Bannätsförvaltarens möjlighet att delegera sina uppgifter

Trafikverket får i egenskap av förvaltare av statens bannät delegera uppgifter som gäller tilldelning av bankapacitet och rutter till en utomstående serviceproducent under förutsättning att denne inte är ett järnvägsföretag eller ett företag som har bestämmande inflytande i ett järnvägsföretag.

Trafikverket ska se till att delegeringen av uppgifter inte resulterar i uppkomsten av intressekonflikter och att konfidentialiteten av kommersiellt känsliga uppgifter garanteras.

Trafikverket bär dock alltid i egenskap av förvaltare av statens bannät ansvaret också för de uppgifter som den delegerat till en utomstående serviceproducent.

Om Trafikverket delegerar uppgifter som gäller tilldelning av bankapacitet och rutter till en utomstående serviceproducent, ska verket ingå avtal med producenten om produktionen av tjänster för Trafikverket. Serviceproducenten sköter sitt uppdrag under verkets tillsyn och i enlighet med dess anvisingar. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på en hos serviceproducenten anställd person som sköter sådana uppgifter som avses i avtalet. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 34/2018
GrUU 16/2018
KoUB 14/2018
RSv 68/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.