570/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen (1482/1994) 6 och 8 §, sådana de lyder, 6 § i lag 1481/2015 och 8 § i lagarna 5/2009 och 230/2012, samt

fogas till bilagan, sådan den lyder i lagarna 1316/2011 och 1482/2015, en ny skattetabell 1 A och en ny skattetabell 2 A som följer:

6 §

Skatten på en ny personbil och paketbil är ett procenttal enligt skattetabell 1 eller 1 A i bilagan av bilens beskattningsvärde, om inte något annat föreskrivs i 8 §. Skattesatsen bestäms utifrån det koldioxidutsläpp som motsvarar bilens bränsleförbrukning som bestämts i enlighet med kraven i Europeiska unionens lagstiftning. Skattetabell 1 A tillämpas på bilar vilkas koldioxidutsläpp motsvarande bränsleförbrukningen bestämts enligt den globalt harmoniserade provcykel för lätta fordon som avses i kommissionens förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 och i bilaga XXI till förordningen. Skattetabell 1 tillämpas på övriga bilar.

Om det inte finns sådana uppgifter om koldioxidutsläppet som uppfyller kraven i 1 mom., bestäms skattesatsen enligt skattetabell 1 utifrån det kalkylerade koldioxidutsläppet för bilen enligt bilens totalmassa och drivkraft. Om kvoten av bilens effekt uttryckt i kilowatt och totalmassa uttryckt i kilogram är 0,15 eller större, ökas det kalkylerade koldioxidutsläppet genom att det multipliceras med talet 1,5. Mängden koldioxidutsläpp avrundas till hela gram.

Om drivkraften för ett fordon som avses i 1 mom. uteslutande är el ska skatten vara den lägsta skattesatsen enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen.

8 §

Skattesatsen enligt 6 § minskas med ett avdrag enligt skattetabell 2 eller 2 A i bilagan, om det är fråga om en paketbil som hör till kategori N1 och som utöver förarsitsen är utrustad med högst sitsarna bredvid denna eller anordningar för fastgörande av sådana sitsar och vars totalmassa är större än 2 500 kilogram och som uppfyller ett av följande villkor:

1) skillnaden mellan totalmassan och egenmassan (bärförmågan) är minst 680 men mindre än 1 000 kilogram och kvoten av effekten (i kilowatt) och totalmassan (i kilogram) är högst 0,05, eller

2) bärförmågan är minst 1 000 kilogram och kvoten av effekten och totalmassan är högst 0,06.

Paketbilens egenmassa bestäms med den utrustning som fordonet har vid tidpunkten för dess första beskattning.

Avdraget beviljas på basis av skattetabell 2 A för bilar vid vilkas beskattning tillämpas skattetabell 1 A. På övriga bilar tillämpas skattetabell 2.

Skattesatsen är dock minst den lägsta skattesatsen enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på paketbilar som används för transport av en person som varaktigt använder rullstol, även om de utrustats med godtagbara anordningar för fastgörande av rullstol.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

Lagen tillämpas på fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Om ett fordon har beställts före den 1 september 2018 och dagen för bestämmande av skatten är efter ikraftträdandet av denna lag kan, på yrkande av den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten, skattetabell 1 i bilagan tillämpas. Den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten ska framställa yrkandet i en skattedeklaration.

På fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 74/2018
FiUB 7/2018
RSv 64/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Bilaga

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

SKATTETABELL 1 A
Bilens CO2-utsläpp (g/km) 1.9–31.12.2018 tillämplig skattesats 1.1.2019 och därefter tillämplig skattesats
0 3,3 2,7
1 3,3 2,7
2 3,3 2,7
3 3,4 2,7
4 3,4 2,8
5 3,4 2,8
6 3,4 2,8
7 3,5 2,8
8 3,5 2,8
9 3,5 2,8
10 3,5 2,9
11 3,6 2,9
12 3,6 2,9
13 3,6 2,9
14 3,7 2,9
15 3,7 3,0
16 3,7 3,0
17 3,8 3,0
18 3,8 3,0
19 3,8 3,1
20 3,9 3,1
21 3,9 3,1
22 3,9 3,1
23 4,0 3,1
24 4,0 3,2
25 4,0 3,2
26 4,1 3,2
27 4,1 3,3
28 4,1 3,3
29 4,2 3,3
30 4,2 3,3
31 4,3 3,4
32 4,3 3,4
33 4,4 3,4
34 4,4 3,5
35 4,4 3,5
36 4,5 3,5
37 4,5 3,6
38 4,6 3,6
39 4,6 3,6
40 4,7 3,7
41 4,7 3,7
42 4,7 3,7
43 4,8 3,8
44 4,8 3,8
45 4,9 3,9
46 4,9 3,9
47 5,0 4,0
48 5,0 4,0
49 5,1 4,0
50 5,2 4,1
51 5,2 4,1
52 5,3 4,2
53 5,3 4,2
54 5,4 4,3
55 5,4 4,3
56 5,5 4,4
57 5,6 4,4
58 5,6 4,5
59 5,7 4,5
60 5,7 4,6
61 5,8 4,6
62 5,9 4,7
63 5,9 4,8
64 6,0 4,8
65 6,1 4,9
66 6,2 4,9
67 6,2 5,0
68 6,3 5,1
69 6,4 5,1
70 6,5 5,2
71 6,5 5,3
72 6,6 5,4
73 6,7 5,4
74 6,7 5,5
75 6,8 5,6
76 6,9 5,6
77 7,0 5,7
78 7,1 5,8
79 7,2 5,9
80 7,3 6,0
81 7,4 6,1
82 7,5 6,1
83 7,5 6,2
84 7,6 6,3
85 7,7 6,4
86 7,8 6,5
87 7,9 6,6
88 8,0 6,7
89 8,1 6,8
90 8,2 6,9
91 8,3 7,0
92 8,4 7,1
93 8,5 7,2
94 8,7 7,3
95 8,8 7,4
96 8,9 7,5
97 9,0 7,6
98 9,1 7,8
99 9,2 7,9
100 9,3 8,0
101 9,5 8,1
102 9,6 8,2
103 9,7 8,4
104 9,8 8,5
105 10,0 8,6
106 10,1 8,7
107 10,2 8,9
108 10,3 9,0
109 10,5 9,2
110 10,6 9,3
111 10,8 9,4
112 10,9 9,6
113 11,0 9,7
114 11,2 9,9
115 11,3 10,0
116 11,5 10,2
117 11,6 10,3
118 11,8 10,5
119 11,9 10,7
120 12,1 10,8
121 12,3 11,0
122 12,4 11,2
123 12,6 11,3
124 12,7 11,5
125 12,9 11,7
126 13,1 11,9
127 13,2 12,1
128 13,4 12,2
129 13,6 12,4
130 13,8 12,6
131 13,9 12,8
132 14,1 13,0
133 14,3 13,2
134 14,5 13,4
135 14,7 13,6
136 14,9 13,8
137 15,1 14,1
138 15,4 14,4
139 15,7 14,7
140 16,0 15,1
141 16,3 15,4
142 16,6 15,8
143 17,0 16,1
144 17,3 16,5
145 17,6 16,8
146 18,0 17,2
147 18,3 17,6
148 18,6 18,0
149 19,0 18,3
150 19,4 18,7
151 19,7 19,1
152 20,0 19,5
153 20,4 19,9
154 20,8 20,3
155 21,1 20,8
156 21,5 21,2
157 21,9 21,6
158 22,3 22,0
159 22,7 22,4
160 23,0 22,9
161 23,4 23,3
162 24,0 24,0
163 24,2 24,2
164 24,5 24,5
165 24,7 24,7
166 24,9 24,9
167 25,2 25,2
168 25,4 25,4
169 25,7 25,7
170 25,9 25,9
171 26,2 26,2
172 26,4 26,4
173 26,6 26,6
174 26,9 26,9
175 27,1 27,1
176 27,4 27,4
177 27,6 27,6
178 27,8 27,8
179 28,1 28,1
180 28,3 28,3
181 28,6 28,6
182 28,8 28,8
183 29,0 29,0
184 29,3 29,3
185 29,5 29,5
186 29,7 29,7
187 30,0 30,0
188 30,2 30,2
189 30,5 30,5
190 30,7 30,7
191 30,9 30,9
192 31,2 31,2
193 31,4 31,4
194 31,6 31,6
195 31,8 31,8
196 32,1 32,1
197 32,3 32,3
198 32,5 32,5
199 32,8 32,8
200 33,0 33,0
201 33,2 33,2
202 33,4 33,4
203 33,7 33,7
204 33,9 33,9
205 34,1 34,1
206 34,3 34,3
207 34,5 34,5
208 34,7 34,7
209 35,0 35,0
210 35,2 35,2
211 35,4 35,4
212 35,6 35,6
213 35,8 35,8
214 36,0 36,0
215 36,2 36,2
216 36,4 36,4
217 36,6 36,6
218 36,8 36,8
219 37,0 37,0
220 37,2 37,2
221 37,4 37,4
222 37,6 37,6
223 37,8 37,8
224 38,0 38,0
225 38,2 38,2
226 38,4 38,4
227 38,6 38,6
228 38,7 38,7
229 38,9 38,9
230 39,1 39,1
231 39,3 39,3
232 39,5 39,5
233 39,6 39,6
234 39,8 39,8
235 40,0 40,0
236 40,2 40,2
237 40,3 40,3
238 40,5 40,5
239 40,7 40,7
240 40,8 40,8
241 41,0 41,0
242 41,2 41,2
243 41,3 41,3
244 41,5 41,5
245 41,6 41,6
246 41,8 41,8
247 41,9 41,9
248 42,1 42,1
249 42,3 42,3
250 42,4 42,4
251 42,6 42,6
252 42,7 42,7
253 42,8 42,8
254 42,9 42,9
255 43,0 43,0
256 43,1 43,1
257 43,2 43,2
258 43,4 43,4
259 43,5 43,5
260 43,6 43,6
261 43,7 43,7
262 43,8 43,8
263 43,9 43,9
264 44,0 44,0
265 44,1 44,1
266 44,2 44,2
267 44,3 44,3
268 44,4 44,4
269 44,5 44,5
270 44,6 44,6
271 44,7 44,7
272 44,8 44,8
273 44,9 44,9
274 45,0 45,0
275 45,1 45,1
276 45,2 45,2
277 45,2 45,2
278 45,3 45,3
279 45,4 45,4
280 45,5 45,5
281 45,6 45,6
282 45,7 45,7
283 45,8 45,8
284 45,8 45,8
285 45,9 45,9
286 46,0 46,0
287 46,1 46,1
288 46,2 46,2
289 46,3 46,3
290 46,3 46,3
291 46,4 46,4
292 46,5 46,5
293 46,6 46,6
294 46,6 46,6
295 46,7 46,7
296 46,8 46,8
297 46,9 46,9
298 46,9 46,9
299 47,0 47,0
300 47,1 47,1
301 47,1 47,1
302 47,2 47,2
303 47,3 47,3
304 47,3 47,3
305 47,4 47,4
306 47,5 47,5
307 47,5 47,5
308 47,6 47,6
309 47,6 47,6
310 47,7 47,7
311 47,8 47,8
312 47,8 47,8
313 47,9 47,9
314 47,9 47,9
315 48,0 48,0
316 48,1 48,1
317 48,1 48,1
318 48,2 48,2
319 48,2 48,2
320 48,3 48,3
321 48,3 48,3
322 48,4 48,4
323 48,4 48,4
324 48,5 48,5
325 48,5 48,5
326 48,6 48,6
327 48,6 48,6
328 48,7 48,7
329 48,7 48,7
330 48,8 48,8
331 48,8 48,8
332 48,9 48,9
333 48,9 48,9
334 49,0 49,0
335 49,0 49,0
336 49,1 49,1
337 49,1 49,1
338 49,1 49,1
339 49,2 49,2
340 49,2 49,2
341 49,3 49,3
342 49,3 49,3
343 49,3 49,3
344 49,4 49,4
345 49,4 49,4
346 49,5 49,5
347 49,5 49,5
348 49,5 49,5
349 49,6 49,6
350 49,6 49,6
351 49,7 49,7
352 49,7 49,7
353 49,7 49,7
354 49,8 49,8
355 49,8 49,8
356 49,8 49,8
357 49,9 49,9
358 49,9 49,9
359 49,9 49,9
360 eller mera 50,0 50,0

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

SKATTETABELL 2 A
Bilens totalmassa (kg) Avdrag från skattesatsen (procentenheter)
2501–2550 14,3
2551–2600 16,0
2601–2650 17,3
2651–2700 18,3
2701–2750 19,2
2751–2800 19,9
2801–2850 20,6
2851–2900 21,2
2901–2950 21,7
2951–3000 22,3
3001–3050 22,8
3051–3100 23,2
3101–3150 23,6
3151–3200 24,1
3201–3250 24,4
3251–3300 24,8
3301–3350 25,2
3351–3400 25,5
3401–3450 25,9
3451–3500 26,2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.