555/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Lag om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jaktlagen (615/1993) 5 §, den svenska språkdräkten i 29 § 2 punkten samt 41 § 3 mom., av dem den svenska språkdräkten i 29 § 2 punkten samt 41 § 3 mom. sådana de lyder i lag 504/2017, som följer:

5 §
Vilt och icke fredade djur

Till vilt räknas

1) vildkanin, skogshare, fälthare, ekorre, europeisk bäver, kanadensisk bäver, bisamråtta, sumpbäver, varg, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, brunbjörn, tvättbjörn, grävling, hermelin, iller, utter, skogsmård, mink, järv, lodjur, östersjövikare, knubbsäl, gråsäl, vildsvin, dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren och mufflon,

2) kanadagås, grågås, sädgås, gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, ejder, alfågel, knipa, småskrake, storskrake, dalripa, fjällripa, järpe, orre, tjäder, rapphöna, fasan, sothöna, morkulla och ringduva.

Till icke fredade djur räknas

1) ängssork eller skogssork, vattensork, fältsork, åkersork, mellansork, större skogsmus, brun råtta och husmus,

2) korp (inom renskötselområdet), kråka, skata, kaja, gråtrut, havstrut, tamduva och björktrast.

Bestämmelserna om icke fredade djur tillämpas på en förvildad katt.

29 §
Bemyndigande att utfärda förordning om jakt på hjortdjur

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om


2) de villkor som en jaktlicens för hjortdjur ska förenas med,


41 §
Dispens

Finlands viltcentral kan i de fall som avses i 41 a § 1 mom., 41 b § 1 och 3 mom. och 41 c § bevilja dispens också från begränsningen av användningen av motordrivna fordon enligt 32 §, från de förbud som avser fångstredskap och fångstmetoder i 33 §, från bestämmelserna i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 34 § och från bestämmelserna om transport av jaktvapen i 35 § samt från bestämmelserna om skyldigheten att hålla hundar kopplade i 51 § 1 mom. Finlands viltcentral kan bevilja dispens från bestämmelserna om begränsning av användning av motorfordon i 32 § 2 mom. och bestämmelserna om transport av jaktvapen i 35 § 3 mom. även om sökanden är permanent eller långvarigt rörelsehämmad. Finlands viltcentral kan bevilja dispens från ett förbud som utfärdats genom förordning med stöd av 34 a § 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

RP 83/2018
JsUB 11/2018
RSv 66/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.