554/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder (164/1934).

2 §

Spannmålslånemagasinens och utsädesfondernas nämnder ska inom två år från ikraftträdandet av denna lag kartlägga spannmålslånemagasinets eller utsädesfondens egendom, tillgångar och skulder samt, efter att ha betalat skulderna överlåta egendomen och tillgångarna för jordbruksfrämjande verksamhet och underrätta jord- och skogsbruksministeriet om att åtgärderna har slutförts.

3 §

Om de åtgärder som avses i 2 § inte har genomförts inom föreskriven tid, övergår spannmålslånemagasinens och utsädesfondernas egendom, tillgångar och skulder till den kommun inom vars område spannmålslånemagasinet eller utsädesfonden finns. Spannmålslånemagasinet och utsädesfonden ska anses ha upphört från och med den tidpunkten. Om spannmålslånemagasinet eller utsädesfonden har inrättats av en mantalskommun, ska dock egendomen, tillgångarna och skulderna övergå till mantalskommunen.

Kommunen ska använda den egendom och de tillgångar som kommunen fått med stöd av denna lag för främjande av jordbruket inom sitt område. Kommunen svarar för spannmålslånemagasinets eller utsädesfondens skulder och andra förbindelser endast med den egendom och förmögenhet som överförts till kommunen från spannmålslånemagasinet eller utsädesfonden, om inte kommunen har förbundit sig till ett mer omfattande ansvar. Det som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas också på mantalskommuner.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 75/2018
JsUB 10/2018
RSv 62/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.