546/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 10 §, 17 § 3 mom. och 25 c §,

av dem 17 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1113/1999 och 25 c § sådan den lyder i lagarna 972/2002 och 506/2014, som följer:

10 §

Vad som föreskrivs i 71 § 12 punkten i mervärdesskattelagen tillämpas också på förmedling av varor och tjänster som med stöd av 8 och 12–14 § i denna lag säljs skattefritt.

17 §

Trots vad som anges i 79 f § 3 punkten i mervärdesskattelagen kan ett förfarande enligt 79 a § i den lagen i en situation som avses i 2 mom. tillämpas på försäljning av varor som en skattskyldig återförsäljare har köpt i Finland av en sådan skattskyldig återförsäljare som avses i 79 a § i mervärdesskattelagen eller av en motsvarande näringsidkare i en annan medlemsstat och fört in till landskapet Åland eller från landskapet till någon annan del av Finland, trots att säljaren inte på försäljningen har tillämpat det förfarande som avses i 79 a § i mervärdesskattelagen eller motsvarande förfarande i en annan medlemsstat.


25 c §

Bestämmelserna i 134 k § 1 mom. i mervärdesskattelagen ska inte tillämpas på skattskyldiga som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i landskapet Åland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 82/2018
FiUB 9/2018
RSv 73/2018
Rådets direktiv (EU) 2017/2455 (32017L2455); EUT L 348, 29.12.2017, s. 7

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.