538/2018

Helsingfors den 21 juni 2018

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 4 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002):

1 §

I denna förordning föreskrivs om de koncentrationer av orenheter i luften som befunnits skadliga på arbetsplatsen samt om indikativa gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer hos arbetstagare.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (1214/2016).

Komissionens direktiv 91/322/EEG, EUT Nr. L177, 5.7.1991, s. 42
Komissionens direktiv 2000/39/EG, EUT Nr. L 142, 16.6.2000, s. 47
Komissionens direktiv 2006/15/EG, EUT Nr. L 38, 9.2.2006, s. 36
Komissionens direktiv 2009/161/EU, EUT Nr. L338, 19.12.2009, s.87
Komissionens direktiv 2017/164/EU, EUT Nr. 27, 1.2.2017, s. 115

Helsingfors den 21 juni 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Sirkku Saarikoski

Inledning

Koncentrationer som befunnits skadliga (HTP-värden) är de värden för orenheter i luften på arbetsplatsen som arbetsgivaren ska beakta vid bedömningen av luftens renhet på arbetsplatsen, arbetstagarnas exponering och mätresultatens betydelse (tabell 1).

Ämnenas indikativa gränsvärden har fastställts som exponering genom inandning enligt ämnets eller ämnesgruppens egenskaper för genomsnittshalten av föroreningar i luften under perioder av 8 timmar, 15 minuter och/eller för momentan genomsnittshalt. I anmärkningskolumnen anges ”hud” för de ämnen där risken inte kan bedömas endast på grund av koncentrationer i luften. För några akut särskilt farliga ämnen har i anmärkningskolumnen antecknats ”takvärde”. Dessutom anges i anmärkningskolumnen ”buller” för de ämnen som enligt vad som är känt förstärker de skadliga effekterna av buller på hörseln.

Kemiska specifikationer av ämnen baserar sig på Chemical Abstracts Service-registret (CAS), som används allmänt. De H-fraser som anges i tabellen är harmoniserade faroklassificeringar i CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar), enligt den 1.6.2015 konsoliderade versionen av CLP-förordningen samt dess nionde tekniska ändring (Kommissionens förordning (EU) 2016/1179).

Värden för partikelföroreningar i luften har angetts som vikthalt i luften. Värdena för gaser och ångor anges både i volymdelar och som vikthalt i luften. Som enhet för vikthalten används enheten milligram per kubikmeter och för den beteckningen mg/m3. Som enhet för volymdel används miljondelvolym och för den beteckningen ppm. Gränsvärdena för fibröst damm har angetts i koncentration av partiklar, dvs. antalet fibrer per kubikcentimeter, beteckningen fibrer/cm3.

Vid bedömningen av indikativa gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer används koncentrationen av en förorening eller dess ämnesomsättningsprodukt i arbetstagarens urin, blod eller utandningsluft eller respons på exponeringen i kroppen (tabell 2).

Statsrådet har särskilt föreskrivit bindande gränsvärden för asbest, bensen, damm från hårda träslag, bly och vinylklorid. I fråga om dessa har i anmärkningskolumnen antecknats ”bindande gränsvärde” samt numret på den författning där värdet angivits.

SHMf om koncentrationer som befunnits skadliga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.