531/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 5 juli 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1246/2014) 2 och 3 §, 4 § 3 mom., 9 § 3 mom. och bilagan till förordningen som följer:

2 §
Televisionsnät

De frekvensområden som ska användas för televisionsverksamhet är 174–230 megahertz och 470–694 megahertz.

På frekvensområdet 470–694 megahertz används fem riksomfattande, ett delvis riksomfattande och ett regionalt kanalknippe av den koncessionspliktiga televisionsverksamheten. Av de riksomfattande kanalknippena är ett primärt reserverat för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet enligt 24 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ett för televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset enligt 26 § 1 mom. i den lagen.

På frekvensområdet 174–230 megahertz används två riksomfattande kanalknippen och ett delvis riksomfattande kanalknippe av den koncessionspliktiga televisionsverksamheten.

Frekvensområdena 174–230 megahertz och 470–694 megahertz får dessutom användas för radiomikrofoner.

Närmare bestämmelser om de kanalknippen som är avsedda för televisionsverksamhet ges i en föreskrift som Kommunikationsverket meddelar med stöd av 96 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Bestämmelser om televisionssändarens högsta tillåtna strålningseffekt och om andra tekniska uppgifter ges i de villkor för radiotillstånd som avses i 42 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

3 §
Kognitiva radionät

Det frekvensområde som ska användas för verksamheten i de kognitiva radiosystemen är 470–694 megahertz. De kognitiva radiosystemen får dock inte skydd mot störningar från annan radiokommunikation och de får inte orsaka störningar i annan radiokommunikation.

4 §
Analoga radionät

Närmare bestämmelser om de nät som är avsedda för radioverksamhet ges i en föreskrift som Kommunikationsverket meddelar med stöd av 96 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Bestämmelser om radiosändarens högsta tillåtna strålningseffekt och om andra tekniska uppgifter ges i de villkor för radiotillstånd som avses i 42 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.


9 §
Markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster

De markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster får dessutom använda frekvensområdet 2500–2690 megahertz på riksomfattande nivå samt frekvensområdena 3410–3600 megahertz och 3600–3800 megahertz på riksomfattande nivå.Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2018.

Helsingfors den 5 juli 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Kommunikationsråd
Sini Wirén

Bilaga

Begränsningar i användningen av de frekvensområden som fastställts för koncessionspliktig televerksamhet

1 Geografiska områden med begränsningar i användningen

På följande geografiska områden A–D finns det begränsningar i användningen av frekvenserna för mobiltelenät, om inte något annat bestäms i de villkor för radiotillstånd som avses i 42 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation:

Område A: Den rektangel vars hörnpunkter är 367674, 6685323, 382263, 6684824, 381826, 6671278 och 367184, 6671778 ETRS-TM35FIN (x,y). Begränsningarna gäller följande kommuner eller delar av dem: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda.

Område B: Den cirkel vars mittpunkt är 332672, 6815195 ETRS-TM35FIN (x,y) och radie 4 km. Begränsningarna gäller följande kommuner eller delar av dem: Lempäälä, Kangasala och Tammerfors.

Område C: Den cirkel vars mittpunkt är 327686, 6821203 ETRS-TM35FIN (x,y) och radie 4 km. Begränsningarna gäller följande kommuner eller delar av dem: Birkala och Tammerfors.

Område D: Den triangel vars hörnpunkter är 422985, 7220859, 436335, 7217013 och 430136, 7206777 ETRS-TM35FIN (x,y). Begränsningarna gäller följande kommuner eller delar av dem: Haukipudas, Kiiminki och Uleåborg.

2 Användning för produktutveckling, testning och undervisning i andra generationens mobiltelenät

Begränsningarna gäller följande frekvenser som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och undervisning på de geografiska områden som anges i punkt 1:

Område A, B och C: frekvenserna 1732,5–1737,5 MHz / 1827,5–1832,5 MHz (GSM-radiokanalerna 624–648) och frekvenserna 1782,3–1784,9 MHz / 1877,3–1879,9 MHz (GSM-radiokanalerna 873–885).

Område D: frekvenserna 1731,7–1738,3 MHz / 1826,7–1833,3 MHz (GSM-radiokanalerna 620–652) och frekvenserna 1781,7–1784,9 MHz / 1876,7–1879,9 MHz (GSM-radiokanalerna 870–885).

3 Användning för produktutveckling, testning och undervisning i tredje generationens mobiltelenät

Begränsningarna gäller följande frekvenser som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och undervisning på de områden som anges i punkt 1:

Område A: frekvenserna 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanal 10638), 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanal 10662) och 1962,4 / 2152,4 MHz (UMTS-radiokanal 10762).

Område B: frekvenserna 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanal 10638) och 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanal 10662).

Område C: frekvenserna 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanal 10638) och 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanal 10662).

Område D: frekvenserna 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanal 10638), 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanal 10662) och 1962,4 / 2152,4 MHz (UMTS-radiokanal 10762).

4 Begränsningar i användningen av det digitala bredbandiga 450-mobiltelenätet

Frekvenserna 452,425–453,700 MHz och 462,425–463,700 MHz får i regel inte användas för det bredbandiga 450-mobiltelenätet på mindre än 150 kilometers avstånd från Helsingfors (24E57 och 60N10). Kommunikationsverket kan dock fatta beslut från fall till fall om tillåtelse att använda det bredbandiga 450-mobiltelenätet på 130–150 kilometers avstånd från Helsingfors.

I Jämsä används privata radionät där användningsskyddet begränsar användningen av det bredbandiga 450-mobiltelenätet i dessa kommuner och i deras grannkommuner. Kommunikationsverket fastställer begränsningarna i de villkor för radiotillstånd som verket utfärdar med stöd av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

I Rundradion Ab:s privata radionät används dessutom frekvensen 452,450 MHz, vars nyttjanderätt täcker hela Finland. Kommunikationsverket kan i enlighet med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation bevilja Rundradion Ab nyttjanderätt till denna frekvens, vilket dock inte begränsar användningen av 450-mobiltelenätet.

5 Användning inom produktutveckling, testning och undervisning i markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster

Begränsningarna gäller följande frekvenser som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och undervisning på de områden som anges i punkt 1:

Område A: frekvenserna 2560–2570 MHz / 2680–2690 MHz och 2570–2585 MHz.

Område B: frekvenserna 2540–2550 MHz / 2660–2670 MHz och 2570–2585 MHz.

Område D: frekvenserna 2520–2530 MHz / 2640–2650 MHz och 2570–2585 MHz.

Område A: frekvenserna 3700–3770 MHz.

Områdena B och C: frekvenserna 3570–3640 MHz.

Område D: frekvenserna 3440–3510 MHz.

6 Användning inom produktutveckling, testning och undervisning på frekvensområdena för koncessionspliktig televisionsverksamhet

På följande geografiska områden H och I finns det begränsningar för koncessionspliktig televisionsverksamhet:

Område H: Den cirkel vars mittpunkt är 384549, 6671501 ETRS-TM35FIN (x,y) och radie 10 km. Begränsningarna gäller delar av följande kommuner: Esbo och Helsingfors

Område I: Den cirkel vars mittpunkt är 243342, 6710332 ETRS-TM35FIN (x,y) och radie 9 km. Begränsningarna gäller delar av följande kommuner: Lundo, Reso, Rusko, S:t Karins, Pargas och Åbo.

Inom område H får inte den koncessionspliktiga televisionsverksamheten på kanalerna 22, 23 och 41 föranleda större fältstyrka än 56 dBµV/m (1 % av tiden, 50 % av platserna) mätt på 10 meters höjd från markytan. Produktutveckling, testning och undervisning är tillåten på televisionskanalerna 22, 23 och 41 på sändare placerade på område H på det sättet att inte fältstyrkan för någon kanal överskrider värdet 78 dBµV/m (50 % av tiden, 50 % av platser) mätt på områdets yttre gräns på 10 meters höjd från markytan.

Inom område I får inte den koncessionspliktiga televisionsverksamheten på kanalerna 38 och 48 föranleda större fältstyrka än 56 dBµV/m (1 % av tiden, 50 % av platserna) mätt på 10 meters höjd från markytan. Produktutveckling, testning och undervisning är tillåten på televisionskanalerna 38 och 48 på sändare placerade på område I på det sättet att inte fältstyrkan för någon kanal överskrider värdet 78 dBµV/m (50 % av tiden, 50 % av platser) mätt på områdets yttre gräns på 10 meters höjd från markytan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.