508/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 27 juni 2018

Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om transportservice (320/2017) och lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) sjöområde A1, A2, A3 och A4 sjöområden enligt det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS-systemet),

2) skolfartyg fartyg som förvaltas eller drivs av en godkänd utbildningsanordnare och som används för att anordna sådan utbildning som avses i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), lagen om transportservice (320/2017) eller denna förordning,

3) godkänd utbildningsanordnare en sådan inhemsk eller utländsk utbildningsanordnare som Trafiksäkerhetsverket har godkänt med stöd av lagen om transportservice,

4) handledd praktik studier ombord på fartyg eller i simulator, som ingår i utbildningen och som krävs för behörighetsbrev och är dokumenterad i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik; studierna kan även fullgöras som medlem av fartygspersonalen,

5) IGF-koden internationell kod om säkerheten på fartyg som använder gas eller andra bränslen med låg flampunkt sådan den lyder fastställd i II-1 kap., regel 2.29 i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), nedan SOLAS-konventionen,

6) IGF-fartyg fartyg på vilket IGF-koden tillämpas,

7) polarområde arktiska vatten och antarktiska områden enligt kapitel XIV regel 1 punkt 4 i bilagan till SOLAS-konventionen.

2 kap.

Fartygs bemanning

2 §
Ansökan om fastställande av bemanningen

Redaren ska i sin ansökan om fastställande av bemanningen lämna in uppgifter om följande omständigheter:

1) vakthållning och sjöfartsskydd,

2) arbets- och vilotider,

3) fartområden,

4) hamnanlöpens frekvens och sjöresornas längd,

5) förtöjning och lösgöring av fartyget,

6) last, lasthantering, stuvning och säkring av lasten,

7) omhändertagande av fartygspersonalen och passagerarna, inklusive fartygspersonalens mathållning,

8) fartygets drift, service och underhåll,

9) skyddet av den marina miljön,

10) maskineriernas antal, storlek och typ,

11) fartygets storlek, typ och utrustning,

12) utbildning som ges ombord.

3 §
Omständigheter som ska beaktas vid fastställande av bemanningen

När Trafiksäkerhetsverket fastställer bemanningen ska hänsyn tas till om befälhavaren och maskinchefen deltar i vakthållningen eller inte.

4 §
Redarens skyldigheter när det gäller fartygets bemanning

Innan en sjöman tar emot en befattning på ett fartyg, ska redaren försäkra sig om att

1) sjömannen har den behörighet som krävs för befattningen,

2) sjömannen har genomgått nödvändiga repetitionskurser och uppdaterat sin utbildning i enlighet med kraven i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984), nedan STCW-konventionen,

3) uppgifterna om sjömannens utbildning, behörighet och arbetserfarenhet är riktiga och att hans eller hennes hälsa uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om sjömäns hälsa,

4) sjömannen instrueras i enlighet med redarens fartygsspecifika anvisningar i att utföra de specialuppgifter som ingår i befattningen, görs förtrogen med fartyget och användningen av dess anordningar och instrument, rutinerna ombord, säkerhetsarrangemangen, livräddningsutrustningen och de uppgifter som han eller hon har i en nödsituation, och en anteckning om detta görs i fartygsdokumenten,

5) sjömannen förmår samarbeta effektivt med andra i en nödsituation så att människors och fartygets säkerhet kan tryggas, sjöfartsskyddsuppgifterna skötas och skador på miljön förebyggas.

Redaren ska försäkra sig om att befälhavare, annat befäl och manskap som har tilldelats särskilda uppgifter och ansvar på ro-ro-passagerarfartyg görs förtrogna med det ansvar och de skyldigheter som sammanhänger med deras uppgifter med beaktande av riktlinjerna i regel B-I/14.2 i den kod som kompletterar reglerna i bilagan till STCW-konventionen (nedan STCW-koden).

Redaren ska försäkra sig om att personalen på ett fartyg som trafikerar polarområden görs förtrogen med den praxis och den utrustning som anges i driftshandboken för polara farvatten eller som det hänvisas till i den.

Redaren ska vid bemanning av fartyget ta i beaktande att överstyrmannen och första maskinmästaren när som helst kan bli tvungna att ta över ansvaret för hela fartyget eller maskinavdelningen.

Redaren ska vid planering av bemanningen av fartyget bedöma om fartygets elektriska system är sådana att den som ansvarar för dem ska vara behörig elmästare. Redaren ska också bedöma huruvida fartygets trafikeringsförhållanden och bruttodräktighet är sådana att trevaktssystem ska tillämpas i fartygets däcks- och maskinavdelning.

5 §
Fartygets befälhavares skyldigheter när det gäller fartygets bemanning

Fartygets befälhavare ska se till att fartygspersonalens storlek, sammansättning och arbetsfördelning under varje enskild resa är sådan att följande funktioner kan skötas:

1) fartyget kan framföras säkert från hamn till hamn,

2) fartyget underkastas driftservice i den omfattning som den planerade resan kräver,

3) navigations-, livräddnings-, brandskydds-, och den övriga säkerhetsutrustningen kan användas och underhållas,

4) maskineriet, automatiken, kontrollinstrumenten och kommunikationsutrustningen kan användas och underhållas i den utsträckningen att fartyget kan framföras säkert,

5) de funktioner som en bogsering kräver kan skötas, med beaktande av bogseringens art,

6) fartyget kan förtöjas och lösgöras säkert,

7) fartygspersonalen och övriga personer som bor ombord får den service de behöver,

8) sjöfartsskyddet och skyddet av miljön kan säkerställas.

Befälhavaren ska se till att fartygspersonalen har tillräckliga språkkunskaper för att kunna förstå säkerhetsrelaterade föreskrifter, anvisningar och muntliga instruktioner.

6 §
Bemanningscertifikatets giltighet

Trafiksäkerhetsverket fastställer och utfärdar bemanningscertifikat för internationell fart för högst fem år. För fartyg som används inom fartområdena i inrikes fart kan bemanningscertifikat utfärdas för viss tid eller tills vidare.

När fartygets första bemanning fastställs och när väsentliga ändringar i bemanningen har skett, fastställer Trafiksäkerhetsverket, med undantag för hyresbåtar och nöjesfartyg i internationell fart, bemanningen för en viss tid på sex månader. Innan ett bemanningscertifikat som beviljats för en viss tid på sex månader förnyas ska Trafiksäkerhetsverket av befälhavaren och maskinchefen begära ett utlåtande angående bemanningens lämplighet.

7 §
Bemanning av fartyg med en bruttodräktighet under 500 som används inom fartområdena I och II i inrikes fart

Om fartyget är besiktigat för annan fart än inrikes fart inom fartområdena I och II som definieras i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) kan det i inrikes fart trafikera fartområdena I och II med en bemanning enligt denna paragraf.

Passagerarfartyg som under resan transporterar högst 12 passagerare och vars längd är högst 15 meter ska ha en bemanning på minst en person. Passagerarfartyg med en bruttodräktighet under 100 som transporterar 13–100 passagerare, ska ha en bemanning som omfattar minst fartygets befälhavare och en däcksman. Passagerarfartyg som transporterar 101–249 passagerare, ska ha en bemanning som omfattar minst fartygets befälhavare och två däcksmän.

Lastfartyg med en längd av högst 15 meter ska ha en bemanning som omfattar minst fartygets befälhavare. Lastfartyg med en längd över 15 meter och en bruttodräktighet under 500, ska ha en bemanning som omfattar minst fartygets befälhavare och en däcksman.

Vid bogsering ska ett fartyg utöver vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. dessutom ha en däcksman. När ett fartygs körtid per dygn är 14 timmar eller mer ska det finnas minst två vakthavande befäl på fartyget. Om maskinrummet inte uppfyller kraven på ett obemannat maskinrum ska maskinrummet vara bemannat under körningen.

En däcksman som arbetar på ett fartyg som avses i denna paragraf ska ha däcksmans utbildning.

När ett fartyg bemannas ska hänsyn också tas till vad som i lagen om transportservice föreskrivs om behörighetskrav för fartygets befälhavare och maskinchef.

3 kap.

Behörighets- och utbildningskrav

8 §
Behörighetskrav för radiopersonal

Varje däcksbefäl på passagerarfartyg och minst en person på lastfartyg som används inom fartområde I i inrikes fart ska ha ett certifikat för VHF-kommunikation. På fartyg som har en VHF-radiotelefon med DSC-funktion ska de ovan nämnda personerna ha begränsat operatörscertifikat (Restricted Operator´s Certificate, nedan ROC-certifikat) eller kusttrafikcertifikat (Short Range Certificate, nedan SRC-certifikat.

Varje däcksbefäl på passagerarfartyg och minst en person på lastfartyg som används inom fartområde II i inrikes fart ska ha ROC- eller SRC-certifikat.

Varje däcksbefäl på passagerarfartyg och minst ett däcksbefäl på lastfartyg som används inom fartområde III i inrikes fart ska ha ROC- eller SRC-certifikat.

Varje däcksbefäl på fartyg i internationell fart ska ha ROC-certifikat. Därtill ska minst ett däcksbefäl på fartyg som används i sjöområdena A2, A3 och A4 ha allmänt operatörscertifikat (General Operator´s Certificate, nedan GOC-certifikat).

På vajerfärja som är utrustad med enbart VHF-radiotelefon ska färjföraren ha ROC- eller SRC-certifikat eller begränsat radiotelefonistcertifikat (endast VHF).

På nöjesfartyg samt på pråmar som används som bostad för arbetare vid vattenbyggen inom fartområdena för inrikes fart ska minst en person ha ROC- eller SRC-certifikat eller begränsat radiotelefonistcertifikat (endast VHF). På nöjesfartyg som är utrustade med MF/HF-radiostation ska minst en person ha oceantrafikcertifikat (Long Range Certificate, nedan LRC-certifikat).

På fiskefartyg med en längd på under 45 meter, som inte omfattas av rådets direktiv 97/70/EG om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver, ska minst en person ha ROC- eller SRC-certifikat, om fartyget trafikerar sjöområde A1. Om fartyget används utanför sjöområde A1, ska minst en person ombord ha GOC- eller LRC-certifikat.

På fiskefartyg med en längd av minst 45 meter och på sådana fiskefartyg med en längd på under 45 meter som omfattas av det i 7 mom. nämnda direktivet ska minst en person ha ROC-certifikat, om fartyget trafikerar sjöområde A1. Om fartyget används utanför sjöområde A1, ska minst en person ombord ha GOC-certifikat.

I internationell fart ska den som har ROC- eller GOC-certifikat också ha ett motsvarande giltigt kompetensbevis.

9 §
Behörighetskrav för ekonomipersonal

Var och en som svarar för eller deltar i tillredningen av mat ska ha hygienkompetensintyg och praktisk förmåga att laga mat eller behörighetsbrev för fartygskock, behörighetsbrev för kocksteward eller behörighetsbrev för ekonomiföreståndare.

På fartyg med en bemanning på sju till nio personer, ska en person i fartygspersonalen ha minst behörighetsbrev för fartygskock.

På fartyg med en bemanning på tio personer eller flera ska det finnas en person med minst behörighetsbrev för fartygskock som är särskilt avdelad för att svara för tillredningen av mat.

På ett passagerarfartyg anses en kock som lagar mat för både passagerarna och fartygspersonalen och som är utbildad restaurangkock uppfylla de behörighetskrav som avses i 3 mom.

Redaren kan av tvingande skäl skriftligen söka dispens från behörighetskraven för fartygskock. Dispens kan beviljas till följande hamn där det är möjligt att anställa en person som uppfyller behörighetskraven. Dispens kan dock beviljas för högst en månad. En förutsättning för dispens är att den person för vilken dispens söks har gjorts förtrogen med och fått instruktioner om sina uppgifter, inbegripet hygien och förvaring av livsmedel.

Denna paragraf gäller inte fiskefartyg med en längd på under 24 meter. På fiskefartyg med en längd på minst 24 meter tillämpas endast kraven i 1 mom.

Denna paragraf gäller inte nöjesfartyg.

10 §
Inskolning av användare av tryckbärande anordning i fartyg

Bestämmelser om säkerheten hos tryckbärande anordningar i fartyg finns i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016). Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning ska se till att en tryckbärande anordning drivs på ett säkert sätt i enlighet med 10 kap. 70 § i lagen om tryckbärande anordningar.

Den driftsövervakare av en tryckbärande anordning som utsetts av den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare ska göra användaren av den tryckbärande anordningen förtrogen med driften av anordningen så detaljerat att driften av anordningen är säker utifrån de anvisningar som getts vid inskolningen.

11 §
Driftsövervakare av tryckbärande anordning i fartyg

På fartyg där ångpannor är installerade ska det maskinbefäl som är driftsövervakare ha

1) ångmaskinskötarbrev, med vilket kan jämställas maskinskötarbrev A enligt 72 § i lagen om tryckbärande anordningar, om ångpannornas sammanlagda effekttal är högst 100 och trycket är högst 25 bar,

2) ångvaktmaskinmästarbrev, med vilket kan jämställas undermaskinmästarbrev enligt 72 § i lagen om tryckbärande anordningar, om ångpannornas sammanlagda effekttal är över 100 men högst 500 och trycket är högst 40 bar,

3) ångmaskinmästarbrev, med vilket kan jämställas maskinmästarbrev enligt 72 § i lagen om tryckbärande anordningar, om ångpannornas sammanlagda effekttal är över 500 men högst 5 000,

4) överångmaskinmästarbrev, med vilket kan jämställas övermaskinmästarbrev enligt 72 § i lagen om tryckbärande anordningar, om ångpannornas sammanlagda effekttal är över 5 000.

12 §
Specialbehörighet för fartygspersonal på passagerarfartyg

Fartygspersonalen på passagerarfartyg i internationell fart och sådana passagerarfartyg i inrikes fart som får medföra 400 passagerare eller fler ska, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha fullgjort den förtrogenhetsutbildning som krävs i 2–6 mom. enligt deras befattning, arbetsuppgifter och ansvar.

Alla som arbetar på ett passagerarfartyg ska på fartyget ges sådan förtrogenhetsutbildning för nödsituationer på passagerarfartyg enligt regel A-V/2.1 i STCW-koden.

Den personal på passagerarfartyg som direkt betjänar passagerare i passagerarutrymmen ska, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha fullgjort sådan säkerhetsutbildning enligt regel A-V/2.2 i STCW-koden, som kan ges ombord på fartyg. Redaren ska se till att det utfärdas ett skriftligt bevis på utbildningen.

På passagerarfartyg ska befälhavaren, befälet eller en medlem av manskapet som har behörighetsbrev enligt kapitlen II, III eller VII i STCW-konventionen och varje annan person som hör till fartygspersonalen och som enligt mönstringslistan ansvarar för passagerarnas säkerhet i nödsituationer ha fullgjort sådan utbildning i hantering av folkmassor enligt regel A-V/2.3 i STCW-koden, som kan ges ombord på fartyg. Utbildningen ska förnyas med fem års mellanrum eller så ska ett praktiskt prov avläggas. Redaren ska se till att det utfärdas ett skriftligt bevis på utbildningen.

På passagerarfartyg ska befälhavaren, överstyrmannen, maskinchefen, första maskinmästaren och varje annan person som hör till fartygspersonalen och som enligt mönstringslistan ansvarar för passagerarnas säkerhet i nödsituationer ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering och mänskligt beteende enligt regel A-V/2.4 i STCW-koden. Utbildningen ska förnyas med fem års mellanrum eller så ska ett praktiskt prov avläggas. Utbildning ska ges av en godkänd anordnare av sjöfartsutbildning. Utbildningsanordnaren ska utfärda ett skriftligt bevis på utbildningen.

På passagerarfartyg ska befälhavaren, överstyrmannen, maskinchefen, första maskinmästaren och varje annan person som hör till fartygspersonalen och som tilldelats direkt ansvar för passagerares ombord- och landstigning, lastning, lossning eller säkring av last, eller stängning av skrovöppningar ombord på ro-ro-passagerarfartyg, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha fullgjort godkänd utbildning som ges ombord på fartyget i passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet enligt regel A-V/2.5 i STCW-koden i den mån det är ändamålsenligt med tanke på hans eller hennes uppgifter och ansvar. Utbildningen ska förnyas med fem års mellanrum eller så ska ett praktiskt prov avläggas. Redaren ska se till att det utfärdas ett skriftligt bevis på utbildningen.

13 §
Specialbehörighet för fartygspersonal på olje-, kemikalie- och gastankfartyg

Fartygspersonal som har tilldelats lasthanteringsuppgifter på olje- och kemikalietankfartyg ska, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha ett certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på olje- och kemikalietankfartyg och ett certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning.

På oljetankfartyg ska befälhavaren, överstyrmannen, maskinchefen, första maskinmästaren och varje annan person som hör till fartygspersonalen och har direkt ansvar för hantering av last och andra lastrelaterade uppgifter, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen ha certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på oljetankfartyg.

På kemikalietankfartyg ska befälhavaren, överstyrmannen, maskinchefen, första maskinmästaren och varje annan person som hör till fartygspersonalen och har direkt ansvar för hantering av last och andra lastrelaterade uppgifter, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha ett certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på kemikalietankfartyg.

Fartygspersonal som har tilldelats lasthanteringsuppgifter på gastankfartyg ska, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha ett certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på gastankfartyg och ett certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning.

På gastankfartyg ska befälhavaren, överstyrmannen, maskinchefen, första maskinmästaren och varje annan person som hör till fartygspersonalen och som har direkt ansvar för hantering av last och andra lastrelaterade uppgifter, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha ett certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på gastankfartyg.

I de lasthanteringsuppgifter som avses i denna paragraf ingår också sådana uppgifter som har samband med anordningar för hantering av last. Som en i denna paragraf avsedd person som har direkt ansvar för hantering av last och andra lastrelaterade uppgifter betraktas en sådan person som fattar beslut som gäller lastning, lossning av last, hantering av last under resan, rengöring av lasttankar eller andra lastrelaterade uppgifter. Alla personer i däcks- och maskinbefälsuppgifter samt varje annan person som hör till fartygspersonalen som fattar ovan nämnda beslut ska, beroende på fartygstypen, ha ett certifikat över specialbehörighet som avses i 2, 3 eller 5 mom. i denna paragraf.

En bränslepråm som används i inrikes fart eller den som hör till fartygspersonalen på ett under 90 meter långt tankfartyg och som har lastrelaterade uppgifter ska ha ett certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning enligt 56 § i denna förordning samt ett i 65 eller 68 § i denna förordning avsett certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på tankfartyg som överensstämmer med fartygstypen. De personer som avses i 2 eller 5 mom. i denna paragraf ska dessutom fullgöra den förtrogenhetsutbildning för utförande av lastoperationer som avses i 66, 67 eller 69 § i denna förordning.

14 §
Specialbehörighet för fartygspersonal på IGF-fartyg

Fartygspersonal på IGF-fartyg som har tilldelade säkerhetsuppgifter i anknytning till hantering av bränsle, användning av bränsle eller handlande i bränslerelaterad nödsituation, ska förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha ett i 70 § avsett certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg.

På IGF-fartyg ska befälhavaren, maskinbefäl och annan personal som hör till fartygspersonalen och som har direkt ansvar för hantering av bränslen och bränslesystemen samt användningen av bränslesystemen på IGF-fartyg, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha ett i 71 § avsett certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg.

15 §
Specialbehörighet för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena

Befälhavaren och styrmannen på tankfartyg eller passagerarfartyg som trafikerar polarområden och som omfattas av SOLAS-konventionens tillämpningsområde ska ha certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena när det under resan i fråga förekommer havsis i koncentrationer som är mindre än 1/10 av havsområdet och det inte förekommer is som bildats på land.

Om det i polarområdet under resan i fråga i havet förekommer is som bildats på land eller isen utgör mer än 1/10 av havsområdet ska befälhavaren och överstyrmannen på ett fartyg som omfattas av SOLAS-konventionens tillämpningsområde ha ett certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena och det övriga däcksbefälet ha certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena.

16 §
Behörighetskrav för befäl på höghastighetsfartyg

Befälhavare och annat befäl på höghastighetsfartyg ska, förutom det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, ha ett certifikat över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg. Övrig fartygspersonal ska ha uppgiftsrelaterad utbildning.

17 §
Behörighetskrav för fartygspersonal på dynamiskt uppburna fartyg

Fartygspersonal på dynamiskt uppburna fartyg ska ha uppgiftsrelaterad utbildning.

18 §
Sjöfartsskyddsrelaterad utbildning och behörighet

En person som hör till fartygspersonalen ska ha grundläggande sjöfartsskyddsutbildning enligt regel A-VI/6-1 i STCW-koden. Certifikat över specialbehörighet kan utfärdas på basis av utbildningen.

Fartygspersonalen ska fartygsspecifikt göras förtrogen med sjöfartsskydd enligt regel A-VI/6 i STCW-koden. Inskolningen ges av fartygets skyddschef eller en person med skyddschefs behörighet.

En person som hör till fartygspersonalen och som tilldelats särskilda sjöfartsskyddsuppgifter ska ha specialutbildning i sjöfartsskydd enligt regel A-VI/6-2 i STCW-koden. Certifikat över specialbehörighet kan utfärdas på basis av utbildningen.

Den som tjänstgör som fartygets skyddschef ska ha certifikat över specialbehörighet för skyddschef enligt regel A-VI/5 i STCW-koden.

De krav som avses i 1–4 mom. gäller fartyg på vilka Europeiska unionens bestämmelser om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar tillämpas.

19 §
Säkerhets- och sjukvårdsutbildning för fartygspersonal

Personer som hör till fartygspersonalen ska fartygsspecifikt göras förtrogna med nödsituationer enligt regel A-VI/1 i STCW-koden.

En person som hör till fartygspersonalen på andra fartyg än hyresbåtar, nöjesfartyg eller fartyg i inrikes fart och som ingår i fartygets minimibemanning eller som har tilldelats säkerhetsuppgifter eller uppgifter för förhindrande av förorening av miljön samt den personal på tankfartyg i inrikes fart som har uppgifter i anslutning till lasthantering ska ha grundläggande säkerhetsutbildning enligt regel A-VI/1 i STCW-koden.

En däcksman som tjänstgör på ett sådant fartyg i inrikes fart som medför 250 passagerare eller fler ska ha grundläggande säkerhetsutbildning enligt regel A-VI/1 i STCW-koden. När det gäller övriga fartyg i inrikes fart kan redaren enligt egen prövning kräva att fartygspersonalen har grundläggande säkerhetsutbildning.

Fartygspersonalen ska ha sådan utbildning i brandbekämpning som deras uppgifter kräver.

En person som hör till fartygspersonalen och som svarar för första hjälpen ska ha utbildning i första hjälpen.

En person som hör till fartygspersonalen och som svarar för sjukvård ska ha fullgjort sjukvårdsutbildningen för fartygspersonal enligt lagen om fartygsapotek (584/2015) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den lagen.

20 §
Krav på utbildningsanordnare enligt STCW-konventionen

Utbildningsanordnarens utbildare samt instruktörer, övervakare och bedömare för utbildning eller praktik ska ha sådan behörighet enligt denna paragraf som lämpar sig för utbildning som genomförs till havs eller på land eller för bedömning av kompetens.

Utbildare eller instruktörer för utbildning eller handledd praktik som leder till behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet enligt STCW-konventionen ska

1) förstå innehållet i utbildningsprogrammet och de särskilda utbildningsmålen för utbildningen eller den handledda praktiken,

2) vara behörig att sköta de uppgifter som utbildningen eller praktiken gäller,

3) ha fått lämplig handledning i undervisningsmetoder i fråga om utbildning eller praktik som sker i en simulator och ha praktisk erfarenhet av att använda samma typ av simulator.

Den som övervakar utbildning eller handledd praktik som leder till behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet enligt STCW-konventionen ska till alla delar förstå innehållet i utbildningsprogrammet och de särskilda inlärningsmålen för varje enskild utbildning- eller praktikperiod.

Den som bedömer utbildning eller handledd praktik som leder till behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet enligt STCW-konventionen ska ha

1) lämpliga kunskaper och ett begrepp om den kompetens som bedöms,

2) behörighet att sköta de uppgifter som bedömningen gäller,

3) lämplig utbildning om bedömningsmetoderna och bedömningspraxis,

4) praktisk erfarenhet av bedömningsarbete,

5) i fråga om bedömning av simulatorträning sådan praktisk erfarenhet av bedömning av träning i samma typ av simulator som erhållits under uppsikt av en erfaren bedömare och på det sätt som denna godkänt.

Uppföljningen av utbildares och bedömares kompetens och erfarenhet ska ingå i utbildningsanordnarens kvalitetsstyrningssystem.

4 kap.

Behörighetsbrev

21 §
Ansökan om behörighetsbrev

Till ansökan om behörighetsbrev ska sökanden foga en redogörelse över sin utbildning och sin arbetserfarenhet. Vid förstagångsansökan ska sökanden kunna styrka sin identitet på ett tillförlitligt sätt. Sökanden ska dessutom visa upp en utredning över att hans eller hennes hälsa uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om sjömäns hälsa. Bestämmelser om hälsokrav för förarbrev för hyresbåt och internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt finns i 33 och 34 §. Ansökan ska på begäran kompletteras med ett passfoto och vid behov med en kopia av tidigare behörighetsbrev.

Behörighetsbrev för däcksbefäl
22 §
Förarbrev

För förarbrev krävs

1) minst 18 års ålder,

2) förarutbildning,

3) tre månader sjötjänstgöring i däcks- eller maskinavdelningen eller tre månader tjänstgöring i fritidsbåt eller på nöjesfartyg med en längd på över tio meter och en maskineffekt på över 50 kilowatt.

23 §
Skepparbrev för inrikes fart

För skepparbrev för inrikes fart krävs

1) minst 18 års ålder,

2) utbildning för skeppare i inrikes fart,

3) åtta månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen, av vilket högst en månad kan ersättas med lämplig simulatorträning. En simulatorträning på sex timmar motsvarar en dag sjötjänstgöring. I sjötjänstgöringen får ingå högst två månader sjötjänstgöring i maskinavdelningen.

24 §
Vaktstyrmansbrev

För vaktstyrmansbrev krävs

1) minst 18 års ålder,

2) vaktstyrmansutbildning enligt regel A-II/1 i STCW-koden,

3) sjötjänstgöring

a) som ett led i den vaktstyrmansutbildning som avses i 2 punkten, minst 12 månader handledd praktik på fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet på minst 500, eller

b) under minst 36 månader i däcksavdelningen på fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet på minst 500.

I sjötjänstgöringen enligt 1 mom. 3 punkten ska ingå minst sex månader tjänstgöring i uppgifter som har samband med vakthållning på bryggan under uppsikt av ett däcksbefäl.

Den handledda praktiken enligt 1 mom. 3 a-punkten kan, förutsatt att praktiken dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik, delvis fullgöras i däcksavdelningen på ett eller flera av följande sätt:

1) godkänd simulatorträning under högst en månad. En simulatorträning på sex timmar motsvarar en dag sjötjänstgöring,

2) praktik på skolfartyg med en bruttodräktighet under 500 under högst två månader,

3) praktik på fartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet på minst 500 under högst en månad,

4) praktik på segelfartyg under högst en månad,

5) praktik under värnpliktstiden under högst två månader.

25 §
Styrmansbrev i närtrafik

För styrmansbrev i närtrafik krävs

1) minst 18 års ålder,

2) styrmans- eller befälhavarutbildning enligt regel A-II/3 i STCW-koden,

3) sjötjänstgöring eller arbetspraktik enligt följande:

a) som ett led i den utbildning som avses i 2 punkten, minst åtta månader handledd praktik på fartyg, eller

b) minst 36 månader godkänd sjötjänstgöring i däcksavdelningen.

26 §
Befälhavarbrev i närtrafik

För befälhavarbrev i närtrafik krävs

1) minst 20 års ålder,

2) befälhavarutbildning enligt regel A-II/3 i STCW-koden,

3) minst 12 månader godkänd sjötjänstgöring som styrman på ett fartyg med en bruttodräktighet på minst 30.

27 §
Överstyrmansbrev

För överstyrmansbrev krävs

1) sjökaptensutbildning enligt regel A-II/2 i STCW-koden,

2) vaktstyrmansbrev,

3) sjötjänstgöring under 12 månader som styrman på ett fartyg med en bruttodräktighet på minst 500.

Av den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 punkten kan högst sex månader vara sjötjänstgöring på fartyg i inrikes fart.

Om överstyrmansbrevet ger behörighet att tjänstgöra som befälhavare på ett fartyg med en bruttodräktighet under 3 000, ska sökanden ha utbildning åtminstone enligt regel A-II/2.5 i STCW-koden och 36 månader godkänd sjötjänstgöring som vaktstyrman eller 24 månader som vaktstyrman, varav 12 månader som överstyrman.

28 §
Sjökaptensbrev

För sjökaptensbrev krävs

1) sjökaptensutbildning enligt regel A-II/2 i STCW-koden,

2) vaktstyrmansbrev,

3) sjötjänstgöring på ett fartyg med en bruttodräktighet på minst 500 enligt följande:

a) 36 månader som styrman, eller

b) 24 månader som styrman, varav minst 12 månader sjötjänstgöring som överstyrman.

Av den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 punkten ska 12 månader vara tjänstgöring på ett fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet på minst 3 000.

Av den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 punkten kan högst sex månader vara sjötjänstgöring på fartyg i inrikes fart.

29 §
Förarbrev B för fiskefartyg

För förarbrev B för fiskefartyg krävs

1) minst 18 års ålder,

2) intyg utfärdat av yrkeshögskola eller läroinrättning som tillhandahåller sjöfartsutbildning eller läroinrättning som har rätt att ge utbildning som leder till grundexamen i fiskerihushållning eller av Trafiksäkerhetsverket över att sökanden är förtrogen med

a) reglerna för att förhindra sammanstötning till sjöss och på inre farvatten, sjömärkena, sjökortet, kompassen och deviationen, pejling och hur man pejlar, använder loggen och lodet och för skeppsdagbok,

b) bestämmelserna och föreskrifterna om besiktning av fartyg och om fartygs befälhavare till nödvändiga delar samt sociallagstiftningen inom sjöfarten i huvuddrag,

c) förbränningsmotorernas konstruktion, skötsel och drift i tillräcklig utsträckning liksom även de viktigaste bestämmelserna och föreskrifterna om dem,

3) 12 månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett fiske-, last eller passagerarfartyg.

Kraven i 1 mom. 2 punkten kan uppfyllas genom fullgjord förarutbildning enligt 22 §.

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna sjötjänstgöring på annat fartyg än fiske-, last- eller passagerarfartyg som sjötjänstgöring enligt 1 mom. 3 punkten.

30 §
Förarbrev A för fiskefartyg

För förarbrev A för fiskefartyg krävs

1) minst 18 års ålder,

2) minst utbildning till skeppare på fiskefartyg eller utbildning till skeppare i inrikes fart,

3) åtta månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett fiske-, last eller passagerarfartyg.

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna att högst fyra månader av sjötjänstgöringen enligt 1 mom. 3 punkten ersätts med handledd praktik.

31 §
Skepparbrev B för fiskefartyg

För skepparbrev B för fiskefartyg krävs

1) minst 18 års ålder,

2) utbildning till skeppare på fiskefartyg,

3) 24 månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett fiskefartyg med en längd på minst 12 meter.

Den utbildning som avses i 1 mom. 2 punkten kan ersättas med vaktstyrmansutbildning.

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna att högst 12 månader av sjötjänstgöringen enligt 1 mom. 3 punkten ersätts med utbildning eller med handledd praktik som ingår i vaktstyrmansutbildningen.

32 §
Skepparbrev A för fiskefartyg

För skepparbrev A för fiskefartyg krävs

1) minst 18 års ålder,

2) utbildning till skeppare på fiskefartyg,

3) 12 månader sjötjänstgöring som styrman eller befälhavare på ett fiskefartyg med en längd på minst 12 meter.

Den utbildning som avses i 1 mom. 2 punkten kan ersättas med vaktstyrmansutbildning.

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna att högst sex månader av sjötjänstgöringen enligt 1 mom. 3 punkten ersätts med sjötjänstgöring som styrman på ett last- eller passagerarfartyg.

33 §
Förarbrev för hyresbåt

För förarbrev för hyresbåt krävs

1) minst 18 års ålder,

2) ett giltigt körkort som ger rätt att framföra personbil eller sådant läkarintyg som är en förutsättning för att få körkortet,

3) intyg över godkänd utbildning i första hjälpen,

4) lämplig erfarenhet i att framföra fartyg,

5) den yrkeskunskap som krävs för att framföra en hyresbåt.

Den som ansöker om förarbrev för hyresbåt ska kunna påvisa att han eller hon har den yrkeskunskap som avses i 1 mom. 5 punkten genom ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation som följer upp sin utbildningsverksamhet och certifiering genom ett kvalitetssystem och vars kvalitetssystem för utbildningsverksamhet och certifiering har varit föremål för extern utvärdering högst fem år innan intyget daterats på ett sätt som Trafiksäkerhetsverket godkänt. Sökanden kan påvisa att han eller hon har den yrkeskunskap som avses i 1 mom. 5 punkten genom ett behörighetsbrev för förare eller något annat högre behörighetsbrev för däcksbefäl som är avsett för yrkesmässig sjöfart eller genom ett prov som avläggs på Trafiksäkerhetsverket.

34 §
Internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt

För internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt krävs

1) minst 18 års ålder,

2) ett giltigt körkort som ger rätt att framföra personbil eller sådant läkarintyg som är en förutsättning för att få körkortet,

3) att sökanden uppfyller examenskraven i resolution nr 40, som meddelats av arbetsgruppen för trafik på inlandsfarvatten vid Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

Den som ansöker om behörighetsbrev för förare av fritidsbåt ska kunna påvisa att han eller hon uppfyller examenskraven i 1 mom. 3 punkten genom ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation som följer upp sin utbildningsverksamhet och certifiering genom ett kvalitetssystem och vars kvalitetssystem för utbildning och certifiering har varit föremål för extern utvärdering högst fem år innan intyget daterats på ett sätt som Trafiksäkerhetsverket godkänt. Sökanden kan påvisa att han eller hon uppfyller examenskraven i 1 mom. 3 punkten genom ett behörighetsbrev för förare eller något annat högre behörighetsbrev för däcksbefäl som är avsett för yrkesmässig sjöfart eller genom ett prov som avläggs på Trafiksäkerhetsverket eller genom ett intyg över en utbildning vars examenskrav motsvarar examenskraven i 1 mom. 3 punkten.

Behörighetsbrev för maskinbefäl
35 §
Maskinskötarbrev

För maskinskötarbrev för ångfartyg och maskinskötarbrev för motorfartyg krävs

1) minst 18 års ålder,

2) maskinskötarutbildning,

3) åtta månader sjötjänstgöring i maskinavdelningen på motorfartyg med en maskineffekt på minst 75 kilowatt eller på ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst sju, beroende på vilket maskinskötarbrev som söks. I maskintjänstgöringen kan inräknas högst två månader tjänstgöring i däcksavdelningen eller i maskinavdelningen på ett motorfartyg med en maskineffekt under 75 kilowatt eller på ett ångfartyg.

Maskinskötarbrev för ångfartyg beviljas den som innehar maskinskötarbrev för motorfartyg, om sökanden dessutom har minst fyra månader maskintjänstgöring på ett ångfartyg eller fyra månader tjänstgöring som ångpanneskötare på ett motorfartyg vars ångpannors effekttal är minst sju, eller sex månader tjänstgöring som ångpanneskötare vid landkraftverk vars ångpannors effekttal är minst 80.

Maskinskötarbrev för motorfartyg beviljas den som innehar maskinskötarbrev för ångfartyg, om sökanden dessutom har fyra månader maskintjänstgöring på ett motorfartyg.

36 §
Vaktmaskinmästarbrev

För vaktmaskinmästarbrev krävs

1) minst 18 års ålder,

2) vaktmaskinmästarutbildning enligt regel A-III/1 i STCW-koden,

3) arbetspraktik:

a) som ett led i den utbildning som avses i 2 punkten, minst 12 månader kombinerad verkstadspraktik och godkänd sjötjänstgöring, som ingår i ett godkänt praktikprogram som inbegriper handledd praktik på fartyg med en maskineffekt på minst 750 kilowatt enligt regel A-III/1 i STCW-koden och som dokumenterats i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik, eller

b) minst 36 månader sjötjänstgöring och verkstadspraktik, varav minst 30 månader ska vara sjötjänstgöring i maskinavdelningen på ett motorfartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt eller på ett ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst 100, beroende på vilket vaktmaskinmästarbrev som söks,

4) skötsel av uppgifter som har samband med maskinvakthållningen under uppsikt av maskinchefen eller en behörig maskinmästare i sex månader under sjötjänstgöringen.

Med den verkstadspraktik som avses i 1 mom. 3 punkten avses sådana i en läroinrättning eller en mekanisk verkstad utförda maskinarbeten eller elektrotekniska arbeten som utvecklar den yrkeskunskap som krävs av vaktmaskinmästare.

Den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 a-punkten kan förutsatt att praktiken dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik delvis fullgöras i maskinavdelningen, på ett eller flera av följande sätt:

1) godkänd simulatorträning under högst en månad,

2) praktik på skolfartyg med en maskineffekt under 750 kilowatt under högst två månader,

3) praktik under värnpliktstiden på ett fartyg med en maskineffekt under 750 kilowatt under högst två månader.

Vaktmaskinmästarbrev för ångfartyg beviljas den som innehar vaktmaskinmästarbrev för motorfartyg eller högre behörighetsbrev för motorfartyg, om sökanden har sammanlagt minst sex månader

1) maskintjänstgöring på ett ångfartyg, eller

2) tjänstgöring som ångpanneskötare på ett motorfartyg vars ångpannors effekttal är minst 100; tjänstgöringen kan även ha utförts vid ett landkraftverk vars ångpannors effekttal är minst 100.

Vaktmaskinmästarbrev för motorfartyg beviljas den som innehar vaktmaskinmästarbrev för ångfartyg eller högre behörighetsbrev för ångfartyg, om sökanden har minst sex månader maskintjänstgöring på ett motorfartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt.

37 §
Maskinmästarbrev, fartyg under 3 000 kilowatt

För maskinmästarbrev krävs

1) vaktmaskinmästarbrev,

2) utbildning enligt regel A-III/3 i STCW-koden,

3) minst 12 månader sjötjänstgöring som maskinmästare i maskinbefälsuppgifter på ett motorfartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt.

38 §
Maskinchefsbrev, fartyg under 3 000 kilowatt

För maskinchefsbrev krävs

1) att förutsättningarna för maskinmästarbrev, fartyg under 3 000 kilowatt uppfylls,

2) minst 12 månader sjötjänstgöring som maskinmästare i maskinbefälsuppgifter på ett motorfartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt.

39 §
Maskinmästarbrev

För maskinmästarbrev krävs

1) vaktmaskinmästarbrev,

2) övermaskinmästarutbildning enligt regel A-III/2 i STCW-koden,

3) minst 12 månader sjötjänstgöring i en befattning som kräver behörighet som minst vaktmaskinmästare på ett motorfartyg vars maskineffekt är minst 3 000 kilowatt eller på ett ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst 500, beroende på vilket behörighetsbrev som söks.

Maskinmästarbrev för ångfartyg kan beviljas den som innehar maskinmästarbrev för motorfartyg eller högre behörighetsbrev för motorfartyg. Av sökanden krävs minst 12 månader maskintjänstgöring i maskinbefälsuppgifter på ett fartyg eller vid ett landkraftverk vars ångpannors effekttal är minst 500. Högst sex månader av den tjänstgöring som nämns ovan kan godkännas från ett fartyg eller landkraftverk vars ångpannors effekttal är minst 100.

Maskinmästarbrev för motorfartyg kan beviljas den som innehar maskinmästarbrev för ångfartyg eller högre behörighetsbrev för ångfartyg. Av sökanden krävs minst sex månader tjänstgöring i maskinbefälsuppgifter på ett motorfartyg vars maskineffekt är minst 3 000 kilowatt. Denna tjänstgöring ska vara fullgjord efter den sjötjänstgöring som krävs för vaktmaskinmästarbrev för motorfartyg.

40 §
Övermaskinmästarbrev

För övermaskinmästarbrev krävs

1) vaktmaskinmästarbrev,

2) övermaskinmästarutbildning enligt regel A-III/2 i STCW-koden,

3) sjötjänstgöring och arbetspraktik under

a) 36 månader i en befattning som kräver minst vaktmaskinmästarbehörighet på ett motorfartyg vars maskineffekt är minst 1 500 kilowatt eller på ett ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst 5 000, beroende på vilket övermaskinmästarbrev som söks, eller

b) minst 24 månader sjötjänstgöring i en befattning som kräver minst vaktmaskinmästarbehörighet på ett motorfartyg vars maskineffekt är minst 1 500 kilowatt eller på ett ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst 5 000, beroende på vilket övermaskinmästarbrev som söks.

Av den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 punkten ska 12 månader vara tjänstgöring på ett fartyg vars maskineffekt är minst 3 000 kilowatt.

Av den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 b-punkten ska minst 12 månader vara tjänstgöring som första maskinmästare.

Övermaskinmästarbrev för ångfartyg kan beviljas den som innehar övermaskinmästarbrev för motorfartyg. Av sökanden krävs minst 18 månader maskintjänstgöring i maskinbefälsuppgifter på ett fartyg eller vid ett landkraftverk vars ångpannors effekttal är minst 5 000. Av den tjänstgöring som avses ovan kan högst 12 månader godkännas från ett fartyg eller landkraftverk vars ångpannors effekttal är minst 500, och högst sex månader från ett fartyg eller landkraftverk vars ångpannors effekttal är minst 100.

Övermaskinmästarbrev för motorfartyg kan beviljas den som innehar övermaskinmästarbrev för ångfartyg. Av sökanden krävs minst sex månader tjänstgöring i maskinbefälsuppgifter på ett motorfartyg vars maskineffekt är minst 3 000 kilowatt. Denna tjänstgöring ska vara fullgjord efter den sjötjänstgöring som krävs för maskinmästarbrev för motorfartyg.

41 §
Elmästarbrev

För elmästarbrev krävs

1) minst 18 års ålder,

2) elmästarutbildning enligt regel A-III/6 i STCW-koden,

3) arbetspraktik:

a) som ett led i ett godkänt utbildningsprogram, minst 12 månader kombinerad arbetspraktik i elbranschen och godkänd sjötjänstgöring, varav minst sex månader handledd praktik enligt regel A-III/6 i STCW-koden, dokumenterad i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik, eller

b) minst 36 månader kombinerad sjötjänstgöring och arbetspraktik i elbranschen, varav minst 30 månader ska vara sjötjänstgöring i maskinavdelningen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt.

Med den arbetspraktik i elbranschen som avses i 1 mom. 3 punkten avses elteknik- eller elektronikarbeten som utvecklar den yrkeskunskap som krävs av elmästare, utförda i en läroinrättning eller i arbetslivet.

Av den godkända sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 a-punkten kan högst en månad utföras i en simulator förutsatt att praktiken dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik. En simulatorträning på sex timmar motsvarar en dag sjötjänstgöring.

Behörighetsbrev för manskap
42 §
Behörighetsbrev för vaktman, däck

För behörighetsbrev för vaktman, däck krävs minst 16 års ålder och utbildning till vaktman i däcksavdelningen enligt regel A-II/4 i STCW-koden, som inbegriper minst två månader godkänd handledd praktik i däcksavdelningen på ett fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet på minst 500. Den handledda praktiken ska inbegripa uppgifter som har samband med vakthållning och fullgöras under uppsikt av ett däcksbefäl eller en behörig medlem av manskapet. Den handledda praktiken kan fullgöras även på ett skolfartyg med en bruttodräktighet under 500. Den handledda praktiken kan ersättas med minst sex månaders sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet på minst 500.

43 §
Behörighetsbrev för vaktman, maskin

För behörighetsbrev för vaktman, maskin krävs minst 16 års ålder och utbildning till vaktman i maskinavdelningen enligt regel A-III/4 i STCW-koden, som inbegriper minst två månader godkänd handledd praktik i maskinavdelningen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt. Den handledda praktiken ska inbegripa uppgifter som har samband med maskinvakthållning och fullgöras under uppsikt av ett maskinbefäl eller en behörig medlem av manskapet. Den handledda praktiken kan fullgöras även på ett skolfartyg med en maskineffekt på 350–750 kilowatt. Den handledda praktiken kan ersättas med minst sex månaders sjötjänstgöring i maskinavdelningen på ett fartyg med en bruttodräktighet på minst 750 kilowatt.

44 §
Behörighetsbrev för vaktman

För behörighetsbrev för vaktman krävs

1) minst 16 års ålder,

2) utbildning till vaktman enligt regel A-II/4 och A-III/4 i STCW-koden,

3) två månader handledd praktik i däcksavdelningen på ett fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet på minst 500. Den handledda praktiken kan ersättas med minst sex månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet på minst 500, och

4) två månader handledd praktik i maskinavdelningen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt. Den handledda praktiken kan ersättas med minst sex månader sjötjänstgöring i maskinavdelningen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt.

Den handledda praktik som avses i 1 mom. ska inbegripa uppgifter som har samband med såväl vakthållning på däck som maskinvakthållning och fullgöras under uppsikt av ett befäl eller en behörig medlem av manskapet.

45 §
Behörighetsbrev för matros

För behörighetsbrev för matros krävs minst 18 års ålder samt att förutsättningarna för att få behörighetsbrev för vaktman eller för vaktman, däck är uppfyllda. Dessutom krävs det matrosutbildning enligt regel A-II/5 i STCW-koden och 12 månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett fartyg med en bruttodräktighet på minst 500.

46 §
Behörighetsbrev för maskinman

För behörighetsbrev för maskinman krävs minst 18 års ålder samt att förutsättningarna för att få behörighetsbrev för vaktman eller för vaktman, maskin är uppfyllda. Dessutom krävs det maskinmansutbildning enligt regel A-III/5 i STCW-koden och sex månader sjötjänstgöring i maskinavdelningen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt.

47 §
Behörighetsbrev för matros-maskinman

För behörighetsbrev för matros-maskinman krävs minst 18 års ålder och behörighetsbrev enligt 42 och 43 §. En ytterligare förutsättning är en kombinerad matros- och maskinmansutbildning i vilken ingår 12 månader sjötjänstgöring enligt ett godkänt praktikprogram, varav sex månader i däcksavdelningen och sex månader i maskinavdelningen.

48 §
Behörighetsbrev för båtsman

För behörighetsbrev för båtsman krävs

1) behörighetsbrev för matros enligt regel A-II/5 i STCW-koden, eller

2) matrosutbildning enligt regel A-II/5 i STCW-koden eller fullgjord i form av en fristående examen,

3) 18 månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett fartyg med en bruttodräktighet på minst 500, fullgjord efter den sjötjänstgöring som krävs för behörighetsbrev för matros.

49 §
Behörighetsbrev för reparatör

För behörighetsbrev för reparatör krävs

1) behörighetsbrev för maskinman enligt regel A-III/5 i STCW-koden, eller

2) maskinmansutbildning enligt regel A-III/5 i STCW-koden eller fullgjord i form av en fristående examen,

3) 18 månader sjötjänstgöring i maskinavdelningen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 350 kilowatt, fullgjord efter den sjötjänstgöring som krävs för behörighetsbrev för maskinman.

50 §
Behörighetsbrev för fartygselektriker

För behörighetsbrev för fartygselektriker krävs

1) minst 18 års ålder,

2) fartygselektrikerutbildning enligt regel A-III/7 i STCW-koden,

3) tre månader godkänd sjötjänstgöring på ett fartyg vars maskineffekt är minst 750 kilowatt.

Behörighetsbrev för ekonomiavdelningen
51 §
Behörighetsbrev för ekonomibiträde

För behörighetsbrev för ekonomibiträde krävs minst 17 års ålder och utbildning till ekonomibiträde.

52 §
Behörighetsbrev för fartygskock

För behörighetsbrev för fartygskock krävs minst 18 års ålder och utbildning till fartygskock.

53 §
Behörighetsbrev för kocksteward

För behörighetsbrev för kocksteward krävs minst 18 års ålder samt utbildning till ekonomiföreståndare, eller utbildning till fartygskock och 12 månader sjötjänstgöring som kock.

54 §
Behörighetsbrev för ekonomiföreståndare

För behörighetsbrev för ekonomiföreståndare krävs utbildning till ekonomiföreståndare och 24 månader arbetserfarenhet i kök, varav 12 månader ska vara sjötjänstgöring som kock.

5 kap.

Certifikat över specialbehörighet

55 §
Ansökan om certifikat över specialbehörighet

Vid förstagångsansökan ska den som ansöker om certifikat över specialbehörighet styrka sin identitet.

Till ansökan om certifikat över specialbehörighet ska sökanden foga en redogörelse över sin utbildning samt sin arbetserfarenhet eller sjötjänstgöring. Sökanden ska dessutom visa upp en utredning över att hans eller hennes hälsa uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om sjömäns hälsa. Ansökan ska på begäran kompletteras med en kopia av tidigare certifikat över specialbehörighet.

56 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning

För certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning krävs att sökanden har genomgått följande kurser enligt STCW-koden:

1) kurs i överlevnadsteknik enligt regel A-VI/1-1 i STCW-koden,

2) kurs i brandbekämpning enligt regel A-VI/1-2 i STCW-koden,

3) kurs i första hjälpen enligt regel A-VI/1-3 i STCW-koden,

4) kurs i individuell säkerhet och socialt ansvar enligt regel A-VI/1-4 i STCW-koden.

57 §
Certifikat över specialbehörighet för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

För certifikat över specialbehörighet för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar krävs

1) minst 18 års ålder,

2) utbildning för personer som handhar räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt regel A-VI/2-1 i STCW-koden,

3) sex månader sjötjänstgöring.

58 §
Certifikat över specialbehörighet för att handha snabbgående beredskapsbåtar

För certifikat över specialbehörighet för att handha snabbgående beredskapsbåtar krävs certifikat över specialbehörighet för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar och utbildning i att handha snabbgående beredskapsbåtar enligt regel A-VI/2-2 i STCW-koden.

59 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av första hjälpen-utbildning

För certifikat över specialbehörighet på basis av första hjälpen-utbildning krävs utbildning enligt regel A-VI/4-1 i STCW-koden.

60 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av sjukvårdsutbildning för fartygspersonal

För certifikat över specialbehörighet på basis av sjukvårdsutbildning för fartygspersonal krävs utbildning enligt regel A-VI/4-2 i STCW-koden.

61 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av brandbekämpningsutbildning för befäl

För certifikat över specialbehörighet på basis av brandbekämpningsutbildning för befäl krävs utbildning enligt regel A-VI/3 i STCW-koden.

62 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande sjöfartsskyddsutbildning

För certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande sjöfartsskyddsutbildning krävs en grundläggande utbildning enligt regel A-VI/6-1 i STCW-koden.

63 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning i sjöfartsskydd

För certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning i sjöfartsskydd krävs en specialutbildning enligt regel A-VI/6-2 i STCW-koden.

64 §
Certifikat över specialbehörighet för fartygs skyddschefer

För certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för fartygs skyddschefer krävs utbildning för skyddschefer enligt regel A-VI/5 i STCW-koden och 12 månader sjötjänstgöring eller sjötjänstgöring och förtrogenhet med fartygsoperationer.

65 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på olje- och kemikalietankfartyg

För certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på olje- och kemikalietankfartyg krävs certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning samt grundläggande utbildning enligt regel A-V/1-1.1 i STCW-koden.

66 §
Certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på oljetankfartyg

För certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på oljetankfartyg krävs

1) certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för olje- och kemikalietankfartyg,

2) förtrogenhetsutbildning enligt regel A-V/1-1.2 i del A i STCW-koden,

3) sjötjänstgöring eller handledd praktik efter beviljande av det certifikat över specialbehörighet som avses i 1 punkten enligt följande:

a) minst tre månader sjötjänstgöring på ett oljetankfartyg, eller

b) minst en månad handledd praktik på ett oljetankfartyg i en övertalig befattning eller som praktikant; den handledda praktiken ska inbegripa minst tre lastningsoperationer och tre lossningsoperationer, som ska vara dokumenterade i den godkända utbildningsjournalen för handledd praktik.

67 §
Certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på kemikalietankfartyg

För certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på kemikalietankfartyg krävs

1) certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för olje- och kemikalietankfartyg,

2) förtrogenhetsutbildning för utförande av lastoperationer på kemikalietankfartyg enligt regel A-V/1-1 i STCW-koden,

3) sjötjänstgöring eller handledd praktik efter beviljande av det certifikat över specialbehörighet som avses i 1 punkten enligt följande:

a) minst tre månader sjötjänstgöring på ett kemikalietankfartyg, eller

b) minst en månad handledd praktik på ett kemikalietankfartyg i en övertalig befattning eller som praktikant; den handledda praktiken ska inbegripa minst tre lastningsoperationer och tre lossningsoperationer, som ska vara dokumenterade i den godkända utbildningsjournalen för handledd praktik.

68 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på gastankfartyg

För certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på gastankfartyg krävs certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning samt grundläggande utbildning för fartygspersonal på gastankfartyg enligt regel A-V/1-2 i STCW-koden.

69 §
Certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på gastankfartyg

För certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på gastankfartyg krävs

1) certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på gastankfartyg,

2) förtrogenhetsutbildning för utförande av lastoperationer på gastankfartyg enligt regel A-V/1-2 i STCW-koden,

3) sjötjänstgöring eller handledd praktik efter beviljande av det certifikat över specialbehörighet som avses i 1 punkten enligt följande:

a) minst tre månader sjötjänstgöring på ett gastankfartyg, eller

b) minst en månad handledd praktik på ett gastankfartyg i en övertalig befattning eller som praktikant; den handledda praktiken ska inbegripa minst tre lastningsoperationer och tre lossningsoperationer, som ska vara dokumenterade i den godkända utbildningsjournalen för handledd praktik.

70 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg

För certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg krävs

1) grundläggande utbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg i enlighet med regel A-V/3.1 i STCW-koden, eller

2) det certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på gastankfartyg som avses i 68 § eller det certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på gastankfartyg som avses i 69 §.

71 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg

För certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg krävs

1) det certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg som avses i 70 §, eller det certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på gastankfartyg som avses i 68 §, eller det certifikat över specialbehörighet på basis av hantering av lastoperationer på gastankfartyg som avses i 69 §,

2) specialutbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg i enlighet med regel A-V/3.2 i STCW-koden,

3) en månad sjötjänstgöring på ett IGF-fartyg eller av Trafiksäkerhetsverket godkänd utbildning som ersätter sjötjänstgöring. Dessutom krävs det minst tre bunkringar på ett IGF-fartyg eller på ett fartyg vars bränsle hör till IGF-kodens tillämpningsområde. Två av tre bunkringar får genomföras i simulator som en del av den utbildning som avses i 2 punkten i detta moment.

Det certifikat över specialbehörighet som avses i 1 mom. får även beviljas en sökande som har det certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för fartygspersonal på gastankfartyg som avses i 68 § och som har

1) deltagit i minst tre bunkringar på ett IGF-fartyg eller har deltagit tre gånger i ledningen av lastoperationer på ett gastanksfartyg,

2) genomfört tre månader sjötjänstgöring under de fem senaste åren

a) på ett IGF-fartyg,

b) på ett tankfartyg som transporterar bränslen som hör till IGF-kodens tillämpningsområde, eller

c) på ett fartyg vars bränsle hör till IGF-kodens tillämpningsområde.

72 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena

För certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena krävs grundläggande utbildning för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområden enligt regel A-V/4.1 i STCW-koden.

Det certifikat över specialbehörighet som avses i 1 mom. kan även beviljas en sjöman som lämnat en ansökan om det senast den 1 juli 2020, om sjömannen har inlett sin sjötjänstgöring i ett polarområde före den 1 juli 2018, och

1) har utbildning enligt riktlinjen B-V/g i STCW-koden, eller

2) under de fem år som föregår ansökan har minst tre månader godkänd sjötjänstgöring i däcksbefälsuppgifter i polarområden, och en del av denna tjänstgöring kan vara i däcksbefälsuppgifter som sjötjänstgöring som ersätter sjötjänstgöring i polarområden.

73 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena

För certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena krävs att

1) sökanden uppfyller de i 72 § föreskrivna kraven för beviljande av certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena,

2) sökanden har specialutbildning för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområden i enlighet med regel A-V/4.2 i STCW-koden,

3) sökanden har godkänd sjötjänstgöring på minst två månader enligt följande:

a) i däcksbefälsuppgifter i polarområden, eller

b) i däcksbefälsuppgifter som sjötjänstgöring som ersätter sjötjänstgöring i polarområden.

Det certifikat över specialbehörighet som avses i 1 mom. kan även beviljas en sjöman som lämnat en ansökan om det senast den 1 juli 2020, om sjömannen har inlett sin sjötjänstgöring i ett polarområde före den 1 juli 2018, och

1) har utbildning enligt riktlinjen B-V/g i STCW-koden och minst två månader godkänd sjötjänstgöring i ledande uppgifter vid däcksbefälet i polarområden, och en del av denna tjänstgöring kan vara sådan sjötjänstgöring i ledande ställning vid däcksbefälet som ersätter sjötjänstgöring i polarområden, eller

2) under de fem år som föregår ansökan har minst tre månader godkänd sjötjänstgöring i ledande däcksbefälsuppgifter i polarområden, och en del av denna tjänstgöring kan vara sådan sjötjänstgöring i ledande däcksbefälsuppgifter som ersätter sjötjänstgöring i polarområden.

74 §
Godkänd tjänstgöring som ersätter sjötjänstgöring i polarområdena

Sjötjänstgöring är godkänd tjänstgöring som ersätter sjötjänstgöring i polarområden när sjötjänstgöringen utförs under tidsperioden den 1 november–30 april samtidigt som det förekommer is i minst 1/10 av havsområdet och sjötjänstgöringen utförs på följande havsområden:

1) Bottniska viken inbegripet Ålands hav och Skärgårdshavet norr om latituden genom Hangö,

2) Bottenviken norr om linjen Vasa–Umeå,

3) Finska viken öster om longituden genom Hangö, och

4) Saint Lawrencefloden och flodmynningen norr om Newfoundland, väster om longituden genom Belle Isle och söder om Newfoundland, väster om longituden genom Channel-Port aux Basques.

75 §
Certifikat över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg

För certifikat över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg krävs

1) behörighetsbrev för den aktuella befattningen,

2) utbildning enligt 18 kap. i den internationella koden för höghastighetsfartyg som antagits av IMO,

3) godkänt praktiskt prov enligt 18 kap. i koden för höghastighetsfartyg vilket anordnas av Trafiksäkerhetsverket.

76 §
Certifikat över specialbehörighet för befäl på dynamiskt uppburna fartyg

För certifikat över specialbehörighet för befäl på dynamiskt uppburna fartyg krävs behörighetsbrev för den aktuella befattningen och utbildning enligt 17 kap. i den internationella koden för dynamiskt uppburna fartyg som antagits av IMO.

77 §
Certifikat över specialbehörighet för deltagande i råoljespolning

För certifikat över specialbehörighet för deltagande i råoljespolning krävs förutom det behörighetsbrev som i övrigt krävs för befattningen också

1) genomgången kurs i råoljespolning och deltagande i två råoljespolningsoperationer, eller

2) sex månader sjötjänstgöring på ett tankfartyg och deltagande i två råoljespolningsoperationer.

78 §
Certifikat över specialbehörighet för person som ansvarar för råoljespolning

För certifikat över specialbehörighet för person som ansvarar för råoljespolning krävs förutom det behörighetsbrev som i övrigt krävs för befattningen också

1) genomgången kurs i råoljespolning och deltagande i två råoljespolningsoperationer samt 12 månader sjötjänstgöring på ett tankfartyg, eller

2) 12 månader sjötjänstgöring på ett tankfartyg, deltagande i fem råoljespolningsoperationer och intyg utfärdat av befälhavaren om att sökanden är förtrogen med råoljespolsystemet och handboken om dess användning.

6 kap.

Giltighet hos och förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

79 §
Giltigheten hos behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

Följande behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet beviljas för högst fem år i sänder:

1) behörighetsbrev för däcks- och maskinbefäl, med undantag för behörighetsbrev för inrikes fart,

2) certifikat över specialbehörighet för hantering av lastoperationer på olje-, kemikalie- och gastankfartyg,

3) certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning,

4) certifikat över specialbehörighet för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar,

5) certifikat över specialbehörighet för att handha snabbgående beredskapsbåtar,

6) certifikat över specialbehörighet på basis av brandbekämpningsutbildning för befäl,

7) certifikat över specialbehörighet på basis av sjukvårdsutbildning för fartygspersonal,

8) skepparbrev A och skepparbrev B för fiskefartyg,

9) certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning och specialutbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg,

10) certifikat över specialbehörighet för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena.

Certifikat över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg och för befäl på dynamiskt uppburna fartyg beviljas för två år i sänder.

Följande behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet är i kraft tills vidare:

1) behörighetsbrev för inrikes fart,

2) behörighetsbrev för manskap,

3) behörighetsbrev för befattningar i ekonomiavdelningen,

4) förarbrev A och förarbrev B för fiskefartyg,

5) certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på olje-, kemikalie- och gastankfartyg,

6) certifikat över specialbehörighet för fartygs skyddschefer,

7) certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning i sjöfartsskydd,

8) certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande sjöfartsskyddsutbildning,

9) certifikat över specialbehörighet på basis av första hjälpen-utbildning,

10) certifikat över specialbehörighet på basis av deltagande i råoljespolning,

11) certifikat över specialbehörighet för person som ansvarar för råoljespolning.

Förarbrev för hyresbåt och internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt är i kraft tills vidare.

80 §
Förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

Innehavaren av ett behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet ska i ansökan om förnyande av dem lägga fram en utredning om att han eller hon har upprätthållit sin yrkeskompetens och om att hans eller hennes hälsa uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om sjömäns hälsa.

81 §
Förnyande av behörighetsbrev för däcks- och maskinbefäl

Den som har ett behörighetsbrev för däcks- eller maskinbefäl anses ha upprätthållit sin yrkeskompetens om

1) han eller hon under de senaste fem åren före ansökan har fullgjort minst ett år sådan sjötjänstgöring i befälsuppgifter som är ändamålsenlig med beaktande av det behörighetsbrev som ska förnyas,

2) han eller hon under de senaste sex månaderna före ansökan har fullgjort minst tre månader sådan sjötjänstgöring i befälsuppgifter som är ändamålsenlig med beaktande av det behörighetsbrev som ska förnyas,

3) han eller hon har haft hand om uppgifter som motsvarar den sjötjänstgöring som avses i 1 punkten, eller

4) han eller hon under de senaste fem åren före ansökan har genomgått en särskild godkänd repetitionsutbildning enligt regel A-I/11 i STCW-koden.

82 §
Förnyande av certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal på tankfartyg

Den som har visstidscertifikat över specialbehörighet för fartygspersonal på tankfartyg anses ha upprätthållit sin kompetens, om

1) han eller hon under de senaste fem åren före ansökan har fullgjort minst tre månader sådan sjötjänstgöring på ett tankfartyg som är ändamålsenlig med beaktande av det intyg över specialbehörighet som ska förnyas, eller

2) han eller hon under de senaste fem åren före ansökan har genomgått den utbildning eller repetitionsutbildning som krävs för det certifikat över specialbehörighet som ska förnyas.

83 §
Förnyande av certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal på IGF-fartyg

Innehavare av certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal på IGF-fartyg ska vart femte år kunna påvisa att han eller hon upprätthållit sin kompetens. Upprätthållen kompetens kan påvisas med intyg över repetitionsutbildning eller godkänt praktiskt prov.

84 §
Förnyande av certifikat över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg

Den som har visstidscertifikat över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg anses ha upprätthållit sin kompetens, om

1) han eller hon under de senaste fem åren före ansökan har fullgjort minst sex månader sjötjänstgöring på fartyget och rutten i fråga, eller

2) han eller hon under de senaste två åren före ansökan har genomgått den utbildning som krävs för det certifikat över specialbehörighet som ska förnyas.

85 §
Förnyande av certifikat över specialbehörighet för befäl på dynamiskt uppburna fartyg

Den som har visstidscertifikat över specialbehörighet för befäl på dynamiskt uppburna fartyg anses ha upprätthållit sin kompetens, om

1) han eller hon under de senaste fem åren före ansökan har fullgjort minst sex månader sjötjänstgöring på fartyget och rutten i fråga, eller

2) han eller hon under de senaste två åren före ansökan har genomgått den utbildning som krävs för det certifikat över specialbehörighet som ska förnyas.

86 §
Förnyande av certifikat över specialbehörighet för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena

Innehavare av certifikat över specialbehörighet för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena anses ha upprätthållit sin kompetens om

1) han eller hon under de senaste fem åren före ansökan har fullgjort minst två månader sjötjänstgöring i sådana uppgifter där specialbehörigheten i fråga krävs, eller

2) han eller hon under de senaste fem åren före ansökan har fullgjort minst två månader godkänd sjötjänstgöring som ersätter sjötjänstgöring i polarområden, eller

3) han eller hon under de senaste fem åren före ansökan har genomgått den utbildning eller repetitionsutbildning som krävs för det certifikat över specialbehörighet som ska förnyas.

87 §
Förnyande av certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande säkerhetsutbildning

Sjömän som genomgått grundläggande säkerhetsutbildning enligt regel A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 och A-VI/1-4 i STCW-koden ska vart femte år kunna påvisa att han eller hon har upprätthållit den kompetens som krävs i enlighet med sin befattning, sina uppgifter och sitt ansvarsområde när det gäller utbildning i överlevnadsteknik enligt regel A-VI/1-1 och brandbekämpningsutbildning enligt regel A-VI/1-2 i STCW-koden. Upprätthållen kompetens kan påvisas med intyg över repetitionsutbildning eller godkänt praktiskt prov samt den arbetserfarenhet som krävs.

88 §
Förnyande av certifikat över specialbehörighet för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Sjömän som genomgått utbildning i att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt regel A-VI/2-1 i STCW-koden ska vart femte år kunna påvisa att han eller hon har upprätthållit den kompetens som krävs i enlighet med sin befattning, sina uppgifter och sitt ansvarsområde. Upprätthållen kompetens kan påvisas med intyg över repetitionsutbildning eller godkänt praktiskt prov samt den arbetserfarenhet som krävs.

89 §
Förnyande av certifikat över specialbehörighet för att handha snabbgående beredskapsbåtar

Sjömän som genomgått utbildning i att handha snabbgående beredskapsbåtar enligt regel A-VI/2-2 i STCW-koden ska vart femte år kunna påvisa att han eller hon har upprätthållit den kompetens som krävs i enlighet med sin befattning, sina uppgifter och sitt ansvarsområde. Upprätthållen kompetens kan påvisas med intyg över repetitionsutbildning eller godkänt praktiskt prov samt den arbetserfarenhet som krävs.

90 §
Förnyande av certifikat över specialbehörighet på basis av brandbekämpningsutbildning för befäl

Sjömän som genomgått brandbekämpningsutbildning för befäl enligt regel A-VI/3 i STCW-koden ska vart femte år kunna påvisa att han eller hon har upprätthållit den kompetens som krävs i enlighet med sin befattning, sina uppgifter och sitt ansvarsområde. Upprätthållen kompetens kan påvisas med intyg över repetitionsutbildning eller godkänt praktiskt prov samt den arbetserfarenhet som krävs.

91 §
Förnyande av behörighetsbrev för fartygspersonal på fiskefartyg

Innehavaren av ett behörighetsbrev anses ha upprätthållit sin yrkeskompetens, om han eller hon

1) under de senaste fem åren före ansökan har fullgjort minst ett år sådan sjötjänstgöring i befälsuppgifter som är ändamålsenlig med beaktande av det behörighetsbrev som ska förnyas,

2) under de senaste sex månaderna före ansökan har fullgjort minst tre månader sådan sjötjänstgöring i befälsuppgifter som är ändamålsenlig med beaktande av det behörighetsbrev som ska förnyas,

3) har haft hand om uppgifter som kan likställas med de befälsuppgifter som avses i 1 punkten och som motsvarar behörighetsbrevet, eller

4) under de senaste fem åren före ansökan har genomgått ett godkänt repetitionsförhör eller en särskild utbildning avsedd för befäl på fiskefartyg.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

92 §
Anmälan

Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål meddela IMO om varje alternativt arrangemang som det har godkänt enligt artikel IX i STCW-konventionen.

När Trafiksäkerhetsverket erkänner behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat, ska verket underrätta IMO om saken inom sex månader från ikraftträdandet av det avtal som avses i II avd. 10 kap. 15 § 3 mom. 4 punkten i lagen om transportservice. I anmälan ska verket utreda hur det har säkerställt att behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet erkänns enligt regel I/10 i bilagan till STCW-konventionen.

När Trafiksäkerhetsverket godkänner användningen av alternativa behörigheter ska det sända ett provexemplar på ett sådant bemanningscertifikat till IMO.

Trafiksäkerhetsverket ska på årsbasis tillhandahålla IMO statistik över de dispenser från behörighetskraven som det har beviljat i enlighet med artikel VIII punkt 3 i STCW-konventionen.

Trafiksäkerhetsverket ska tillhandahålla IMO och Europeiska kommissionen information om resultaten av bedömningen enligt regel I/8 i bilagan till STCW-konventionen inom sex månader efter det att bedömningen slutförts och om vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra ändringarna i konventionen.

Om Trafiksäkerhetsverket ingår förbindelser med andra stater inom området för närtrafik om gränserna för området för närtrafik och om de behörigheter som fordras och eventuella andra krav som ställs inom fartområdet, ska Trafiksäkerhetsverket tillhandahålla IMO och Europeiska kommissionen den information om hur närtrafik definieras och om kraven som hänför sig till förbindelserna som avses i regel I/3 i bilagan till STCW-konventionen.

Om Trafiksäkerhetsverket önskar erkänna ett behörighetsbrev utfärdat av en behörig myndighet i en annan stat vars utbildningssystem och system för utfärdande av behörighetsbrev Europeiska kommissionen inte har erkänt, ska Trafiksäkerhetsverket sända kommissionen en begäran jämte motiveringar för erkännande av staten.

Om Trafiksäkerhetsverket ämnar återkalla alla de kompetensbevis som det har beviljat för en annan stats behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet ska verket utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen om beslutet och dess motivering.

Trafiksäkerhetsverket ska ge information om beviljade behörighetsbrev, kompetensbevis och dispenser till de fördragsslutande parterna i STCW-konventionen och till redarna för att bekräfta riktigheten och giltigheten hos de av Trafiksäkerhetsverket utfärdade behörighetsbreven.

Trafiksäkerhetsverket ska tillhandahålla kommissionen information om de behörighetsbrev och kompetensbevis som det beviljat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk.

93 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (166/2013).

Helsingfors den 27 juni 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Kommunikationsråd
Kreetta Simola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.