500/2018

Helsingfors den 27 juni 2018

Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, och med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §
Tillsynen över att lagstiftningen följs på Åland

Genom denna förordning överförs från Polisstyrelsen till Ålands lotteriinspektion tillsynsbehörigheten på Åland enligt 7 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) när det gäller penningspelssammanslutningar som avses i Ålands landskapslagstiftning samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaravgifter och deltagaranmälningar för penningspel som tillhandahålls av dessa penningspelssammanslutningar.

Genom denna förordning överförs också från regionförvaltningsverket till Ålands landskapsregering tillsynsbehörigheten enligt 7 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism när det gäller sådana fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler som avses i Ålands landskapslagstiftning.

2 §
Samarbete mellan landskapet Ålands myndigheter och rikets myndigheter

I de ärenden som avses i 1 § ska Ålands landskapsregering och Ålands lotteriinspektion samarbeta med riksmyndigheterna på det sätt som följer av 9 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

3 §
Förfarande i fråga om påförande av administrativa påföljder

Genom denna förordning överförs från Polisstyrelsen och regionförvaltningsverket till Ålands landskapsregering de uppgifter som gäller påförande av ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift enligt 8 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism när det är fråga om sådana penningsspelssammanslutningar, fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler som avses i Ålands landskapslagstiftning.

4 §
Kostnadsfördelning

Kostnaderna för de förvaltningsuppgifter som genom denna förordning överförs på Ålands landskapsregering och Ålands lotteriinspektion betalas av riket. Inrikesministeriet, finansministeriet och Ålands landskapsregering avtalar om hur kostnaderna ska betalas.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Helsingfors den 27 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.