495/2018

Helsingfors den 25 juni 2018

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2018

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2018 (934/2017) 3, 5 och 9 § samt V kap. i bilagan till förordningen som följer:

3 §
Magistraternas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som magistraterna tar ut en avgift för enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) enstaka utdrag, intyg och motsvarande handlingar ur befolkningsdatasystemet eller registrerade religionssamfunds medlemsförteckningsarkiv,

2) befolkningsdatatjänster för statliga myndigheter, kommuner och samkommuner samt för den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan, för offentligrättsligt behov av uppgifter,

3) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

4) befolkningsdatatjänster för bostads- och fastighetsaktiebolag eller motsvarande företag och samfund för hantering, förvaltande och kontroll av uppgifter om de boende i byggnader som ägs, innehas eller annars företräds av bostads- och fastighetsaktiebolagen, företagen eller samfunden,

5) utdrag ur valdatasystemets rösträttsregister enligt vallagen (714/1998),

6) beslut som gäller fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt ärvdabalken (40/1965),

7) beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamn eller förnamn enligt namnlagen (694/1985),

8) avgörande som gäller registrering av anmälan om namnändring enligt 8 a, 9 eller 32 c § i namnlagen,

9) beslut i tillståndsärenden enligt 34 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999),

10) förmyndarmyndighetens samtycke vid ett förfarande enligt 53 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet,

11) fastställelse av planen för förvaltning och användning av egendomen enligt 40 § i lagen om förmyndarverksamhet,

12) granskningar enligt 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, i fråga om andra än minderåriga huvudmän,

13) utdrag ur det register över förmynderskapsärenden som avses i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) för syften som stöder sig på lag eller förordning,

14) registrering enligt äktenskapslagen (234/1929) av anmälan om uteslutande av giftorätt, äktenskapsförord, anmälan om gåva, avvittringshandling och avtal om den lag som ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden,

15) registrering av åtskiljandehandling eller avtal eller någon annan handling om gottgörelse enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011),

16) registrering av anmälan om gåva enligt 6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947),

17) kopia, utskrift eller avskrift ur registret över äktenskapsförordsärenden, registret över ärenden som gäller samboförhållanden eller registret över gåvoärenden av en handling som hänför sig till dessa register,

18) uppgifter som via en teknisk anslutning utlämnas ur register som avses i lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005) och lagen om förmyndarverksamhet till statliga eller kommunala myndigheter, sammanslutningar eller näringsidkare,

19) beslut som gäller fastställelse av en intressebevakningsfullmakt enligt 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) och beslut som gäller fastställelse av en intressebevakningsfullmakts återkallelse enligt 28 § i den lagen,

20) deponering av meddelande om arvsavsägelse enligt utsökningsbalken (705/2007),

21) beslut som gäller ansökan om vigselrätt med stöd av 2 § i lagen om vigselrätt (571/2008),

22) utdrag ur vigselrättsregistret,

23) notarius publicus prestationer enligt lagen om notarius publicus (420/2014), växellagen (242/1932), checklagen (244/1932) eller någon annan författning,

24) intyg över intressebevakares ställning enligt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen (779/2010), samt

25) europeiska arvsintyg enligt 3 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv (682/2015).

För resekostnader som förorsakas notarius publicus av öppning och stängning av tresorfack eller av annan åtgärd ersätts notarius publicus enligt statens resereglemente, om resekostnaderna i ärendet på motsvarande sätt tas ut till staten.

För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt den bifogade avgiftstabellen eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs särskilt från fall till fall.

5 §
Prestationer prissatta på företagsekonomiska grunder

Prestationer som magistraterna prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som nämns i 2–4 §,

2) andra handlingar än de som avses i 2–4 § eller kopior av dem,

3) tilläggstjänster som föranleds av fakturering av prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder,

4) användning av lokaler och utrustning som magistraterna besitter.

Det pris som tas ut för i 1 mom. 1 punkten avsedda befolkningsdatatjänster bestäms så att det motsvarar prestationens skattefria självkostnadsvärde, om det är fråga om tjänster som tillhandahålls för vetenskaplig forskning.

9 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till och med den 31 december 2018.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning, tas en avgift ut för prestationen enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning, tas en avgift ut för prestationen enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 25 juni 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Jaska Siikavirta

Bilaga

AVGIFTSTABELL

För magistraternas offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V ÖVRIGA TJÄNSTER

Magistraterna debiterar kostnaderna för övriga offentligrättsliga produkter och tjänster separat från fall till fall. Priset per arbetstimme är 60 €.

För fakturering av ett avgiftsbelagt prestation tas det ut en faktureringsavgift på 5,50 € för andra prestationer än för tjänster inom förmyndarverksamheten (del II) och person- och familjerättsliga och arvsrättsliga tjänster (del IV).

Om dokumentet på kundens begäran levereras som postförskott, rekommenderat brev eller brev med mottagningsbevis, tas det ut en avgift som motsvarar leveranssättet.

För betalningsuppmaning debiteras 5 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.