490/2018

Helsingfors den 20 juni 2018

Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 6 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), sådant det lyder i lag 929/2009:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004) på ersättande av en försäkrads resekostnader för användning av sjuktransportfordon. Genom denna förordning fastställs de högsta ersättningsgrunderna.

2 §
Ersättningstaxa för sjuktransport

Ersättningstaxan för sjuktransport utgörs av ersättningsgrunden för grundavgift, kilometeravgift, tilläggsavgift för en andra ambulanschaufför och väntetidsavgift.

3 §
Ersättningsgrund för grundavgift och kilometeravgift

Som ersättningsgrund för grundavgift för en ny transport används högst 69,35 euro.

Om transportsträckan är längre än 20 kilometer, används som ersättningsgrund för transportkostnaderna för den överskridande sträckan högst 1,85 euro för varje påbörjad kilometer. Transportsträckan beräknas från bilens stationeringsplats och tillbaka till densamma.

4 §
Ersättningsgrund för tilläggsavgift för en andra ambulanschaufför

Som ersättningsgrund för tilläggsavgift för en andra ambulanschaufför som deltar i sjuktransporten används högst 36,92 euro, och för den tid som överskrider en timme dessutom högst 18,46 euro för varje påbörjad halvtimme. Den andra ambulanschaufförens tid räknas från den tidpunkt då bilen avgår från stationeringsplatsen till den tidpunkt då transportuppdraget avslutas.

5 §
Ersättningsgrund för väntetidsavgift

Som ersättningsgrund för oavbruten väntetid som överskrider en timme används högst 9,22 euro för varje påbörjad kvartstimme.

6 §
Ersättningsgrund för transportkostnader för flera än en försäkrad

Om det i sjuktransportfordonet transporteras flera än en patient, ersätts resekostnaderna enligt den ersättningsgrund som avses i 3–5 § endast för den patient som transporteras den längsta sträckan.

Som ersättningsgrund för grundavgift för flera än en bårpatient används högst 34,67 euro. Som ersättningsgrund för tilläggsavgift för en sittande patient används högst 17,33 euro.

7 §
Ersättningsgrund för återfärd

Som ersättningsgrund för transportkostnaderna för en ny patient under återfärden används ersättningsgrunderna enligt denna förordning, dock så att endast en patients resekostnader ersätts enligt ersättningsgrunden. Med stöd av ersättningsgrunden enligt 3 § 2 mom. i förordningen ersätts transportkostnaderna för en tilläggssträcka som föranletts av en ny transport till den del tilläggssträckan överskrider 20 kilometer.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport (605/2013).

Helsingfors den 20 juni 2018

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Regeringssekreterare
Anu Kangasjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.