487/2018

Helsingfors den 20 juni 2018

Statsrådets förordning om ändring av fastighetsbildningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i fastighetsbildningsförordningen (1189/1996) 8, 16, 22 och 63 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1311/2013, 16 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 872/1999 och 22 § sådan den lyder i förordning 872/1999, som följer:

8 §
Utredningar som bifogas ansökan

Till ansökan ska fogas

1) det avtal eller annan sådan handling som ansökan baserar sig på samt

2) vid behov en karta eller annan utredning om föremålet för förrättningen.

Till ansökan behöver inte fogas sådana handlingar vars uppgifter kan fås från lagfarts- och inteckningsregistret eller från något annat register som Lantmäteriverket eller kommunens fastighetsregisterförare har tillgång till eller uppgifter som de nämnda myndigheterna kan få utan särskilda svårigheter.

16 §
Uppgifter som antecknas i förrättningshandlingar som gäller styckning

I en förrättningshandling som gäller styckning ska antecknas

1) de fång och lagfarter som har legat till grund för bildande av en fastighet,

2) de fastigheter och samfällda områden som har bildats,

3) de outbrutna områden av vilka en styckningsfastighet har bildats eller som har överförts till en mottagande fastighet,

4) de totala arealerna av de fastigheter som har bildats och de områden som har avskilts till samfällda områden, med undantag av tredimensionella fastigheter för vilkas del den på markytan projicerade arealen av fastigheterna antecknas i förrätningshandlingen, samt i fråga om andra fastigheter än tomter och allmänna områden särskilt även arealerna av jordägorna och vattenägorna,

5) arealerna av markanvändningsslagen eller ägofigurerna, om de angetts på förrättningskartan.

Om bara en del av ett outbrutet område ingår i en fastighet som har bildats, ska anteckning om detta göras i förrättningshandlingen.

22 §
Uppgifter som antecknas i förrättningshandlingar som gäller bildande av tomter eller allmänna områden

Utöver det som föreskrivs i 16 § ska i en förrättningshandling som gäller bildande av en tomt eller ett allmänt område antecknas

1) beteckningen för tomten eller det allmänna området, dess användningsändamål och eventuella namn,

2) detaljplanens och tomtindelningens beteckning,

3) de fastigheter och outbrutna områden av vilka tomten eller det allmänna området bildas och, med undantag av tredimensionella fastigheter, de arealer som används till bildningen,

4) sådana i 93 och 94 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) avsedda områden som ingår i det allmänna området,

5) den tredimensionella fastighetens läge i förhållande till basfastigheten, registerenheter omedelbart ovanför och under fastigheten, högsta och lägsta höjdläge enligt det riksomfattande höjdsystemet N2000 samt den på markytan projicerade arealen.

63 §
Bestämmande av gradtalet i hela tal

När graderingen baseras på saluvärdet, bestäms gradtalet i hela euro. Om någon annan skala används, bestäms gradtalet i hela tal.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

Helsingfors den 20 juni 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringssekreterare
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.