479/2018

Helsingfors den 15 juni 2018

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (937/2017) 6 § och bilaga 1, som följer:

6 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria prestationer är

1) prestationer som är avgiftsfria enligt de avgiftstabeller som utgör bilaga till denna förordning,

2) rampinspektioner som utförts med stöd av 3 § 1 mom. 6 punkten i luftfartslagen (864/2014) och intyg som utfärdats med anledning av dem,

3) intyget som avses i avdelning II, 12 kapitel 4 § i lagen om transportservice (320/2017) samt tillstånd som avses i 5 och 6 § i samma kapitel,

4) övervakning av fortsatt luftvärdighet för luftfartyg enligt punkt M.B.303 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter,

5) inspektion enligt 3 eller 4 kap. i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995), om inte annat föreskrivs i 21 a § i lagen,

6) åtgärder för kontroll av svavelhalten i marina bränslen enligt kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/253 om regler om provtagningen och rapporteringen enligt rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen,

7) avgöranden av regleringsorganet för järnvägssektorn i ärenden som gäller begäran om omprövning samt meningsskiljaktigheter,

8) övervakning av ADR-körtillståndsutbildning, förarundervisning och utbildning för yrkeskompetens,

9) övervakning av trafikförnödenheter,

10) sedvanliga tryckalster och informationsmaterial som producerats för främjande av medvetenheten om trafiksäkerheten,

11) handläggning av ansökan om körkort för utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning.

För omfattande tryckalster och informationsmaterial som producerats för främjande av medvetenheten om trafiksäkerheten kan emellertid tas ut en avgift som inte får överstiga självkostnadspriset.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018, dock så att punkt 1.5 som gäller elektroniska tjänster inom sjöfarten i prestationsgruppen tillstånd och övervakning träder i kraft den 13 september 2018. Förordningen gäller till och med den 31 december 2018.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid anhängiggörandet.

Helsingfors den 15 juni 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överinspektör
Pirjo Karttunen

KM:f om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.