476/2018

Helsingfors den 14 juni 2018

Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för PEX-rör avsedda för byggnaders vattensystem

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 117 c § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sådan paragrafen lyder i lag 958/2012:

1 §
Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning gäller väsentliga tekniska krav på tvärbundna polyetenrör, nedan PEX-rör, som används för att leda hushållsvatten och varmt bruksvatten i byggnaders och fastigheters vattensystem.

2 §
Definition på PEX-rör

Med PEX-rör avses ett rör som är tillverkat av polyeten (PE) och vars material är tvärbundet genom att polymerkedjor är hopbundna med varandra. Ett PEX-rör kan ha ett tunt skyddande spärrskikt som syftar till att förhindra diffusion av gaser och att ljus tränger in i röret.

3 §
Lämplighet att leda hushållsvatten

Ämnen som är skadliga för hälsan får inte migrera från ett PEX-rör till vattnet och röret får inte orsaka främmande lukt eller smak, förändrat utseende eller ökat antal skadliga mikroorganismer i vattnet.

Bedömningen av lämpligheten av ett PEX-rör grundar sig på uppgifter om rörets råmaterialsammansättning samt kemiska och organoleptiska bedömningar.

Den totala halten organiska ämnen (Total organic carbon, TOC) som löses upp i vattnet från ett PEX-rör får inte överstiga migrationsvärdet två och ett halvt milligram per kvadratmeter per dygn (2,5 mg/m2/d) i det tredje sedimenteringstestets kalla avjoniserade testvatten.

En oberoende testpanel ska bedöma avvikande lukt eller smak orsakad av ämnen som eventuellt kan ha migrerat från PEX-röret till vattnet utifrån kallt testvatten genom organoleptiska bedömningar.

4 §
PEX-rörs långtidshärdighet

Ett PEX-rörs långtidshärdighet ska dimensioners så att det klarar av en konstant vattentemperatur på 70 grader Celsius och kortare tidsperioder med en temperatur på 95 grader Celsius med ett vattentryck på en megapascal (1 MPa).

Ett PEX-rörs livstid ska vara minst 50 år.

5 §
Egenskaper hos ytan på PEX-rör

PEX-rörens invändiga och utvändiga ytor ska vara släta och rena och det får inte finnas några synliga defekter i materialet.

6 §
Dimensioner för PEX-rör

PEX-rörens nominella ytterdiameter ska i fråga om storlek vara i enlighet med tabell 1.

Tabell 1. Nominell ytterdiameter
Nominell dimension, DN/OD a) 10 12 15 16 18 20 22 25 28 32 40 50 63 75 90 110
Nominell ytterdiameter, dn, mm 10 12 15 16 18 20 22 25 28 32 40 50 63 75 90 110
a) Den nominella dimensionen i anslutning till ytterdiametern

Den minsta väggtjockleken på ett PEX-rör ska vara sådan att rörmaterialets högsta tillåtna spänning (konstruktionsspänning) på 3,54 megapascal inte överstigs vid konstruktionstrycket en megapascal (1 MPa).

7 §
Fastställande av tekniska egenskaper genom tester samt rätt till information för den som påbörjar ett byggprojekt och myndigheter

Tillverkaren ska fastställa PEX-rörs tekniska egenskaper genom tester. Fastställandet genom tester ska göras genom ett förfarande som allmänt godkänns i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet.

Tillverkaren ska på begäran sända en rapport om de metoder som använts vid fastställandet av tekniska egenskaper och testresultat till den som påbörjar ett byggprojekt och till byggnads- och marknadskontrollmyndigheten.

8 §
Märkning av PEX-rör

Tillverkaren ska märka PEX-röret permanent så att det går att identifiera det och så att det kan spåras.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU (32015L1535); EUT L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsingfors den 14 juni 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överingenjör
Kaisa Kauko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.