475/2018

Helsingfors den 14 juni 2018

Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för flexibla anslutningsrör avsedda för byggnaders vattensystem

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 117 c § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sådan paragrafen lyder i lag 958/2012:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller väsentliga tekniska krav på flexibla anslutningsrör som används för att leda hushållsvatten och varmt bruksvatten i byggnaders vattensystem.

Denna förordning ska tillämpas på flexibla anslutningsrör i den nominella dimensionen

DN 6–DN 25 med en maximal längd på två meter.

2 §
Definition på flexibla anslutningsrör

Med flexibla anslutningsrör avses sådana flexibla plaströr med eller utan flätning som har för ändamålet lämpliga plast- eller metallkopplingar i båda ändar. Ett flexibelt anslutningsrör används för att ansluta vattenarmatur eller vattenanordningar till en vattenledning.

3 §
Lämplighet att leda hushållsvatten

Ämnen som är skadliga för hälsan får inte migrera från ett flexibelt anslutningsrör till vattnet och röret får inte orsaka främmande lukt eller smak, förändrat utseende eller ökat antal skadliga mikroorganismer i vattnet.

Bedömning av lämpligheten av ett flexibelt anslutningsrör grundar sig på uppgifter om rörets råmaterialsammansättning samt kemiska och organoleptiska bedömningar.

Den totala halten organiska ämnen (Total organic carbon, TOC) som löses upp i vattnet från ett flexibelt anslutningsrör får inte överstiga migrationsvärdet två och ett halvt milligram per kvadratmeter per dygn (2,5 mg/m2/d) i det tredje sedimenteringstestets kalla avjoniserade testvatten.

En oberoende testpanel ska bedöma avvikande lukt eller smak orsakad av ämnen som eventuellt kan ha migrerat från det flexibla anslutningsröret till vattnet utifrån kallt testvatten genom organoleptiska bedömningar.

Högst fem mikrogram bly och högst två mikrogram kadmium får vid en provtestning som pågår i tio dagar lösas upp från kopplingar av mässing som kommer i kontakt med vatten.

4 §
Långtidshärdighet

Ett flexibelt anslutningsrörs långtidshärdighet ska dimensioners så att det klarar av en konstant vattentemperatur på 70 grader Celsius och kortare tidsperioder med en temperatur på 95 grader Celsius med ett vattentryck på en megapascal (1 MPa).

Ett flexibelt anslutningsrörs livstid ska vara minst 50 år.

5 §
Metalldelarnas korrosionsbeständighet

Metalldelar på flexibla anslutningsrör ska vara tillverkade av icke-korrosiva material. Aluminiumbaserade material är inte tillåtna i metalldelarna. Delar som kommer i kontakt med vatten ska vara tillverkade av mässing som är motståndskraftig mot avzinkning eller av syrafast stål. Medeltalet av avzinkningens djup får vara högst 200 mikrometer och maximivärdet högst 400 mikrometer.

Det får inte uppstå spänningskorrosion i flexibla anslutningsrörs metalldelar.

6 §
Kopplingar

Kopplingarnas gängor och ändar som är avsedda för att ansluta ett flexibelt anslutningsrör ska motsvara gängorna och kopplingsändarna på vattenanordningar. Rörgängorna i kopplingar med yttre och inre gängor ska vara raka och icke-tätande. Muttrar med inre gängor ska ha för ändamålet lämpliga integrerade packningar. Anslutningsrör som är föranslutna till anordningen kan vara anslutna med metoder som avviker från det sedvanliga.

7 §
Egenskaper hos ytan på flexibla anslutningsrör och deras metalldelar

Flexibla anslutningsrörs invändiga och utvändiga ytor ska vara släta och rena och det får inte finnas några synliga defekter i materialet. Flexibla anslutningsrörs metalldelar får inte ha några vassa kanter eller ytfel.

8 §
Fastställande av tekniska egenskaper genom tester samt rätt till information för den som påbörjar ett byggprojekt och myndigheter

Tillverkaren ska fastställa flexibla anslutningsrörs tekniska egenskaper genom tester. Fastställandet genom tester ska göras genom ett förfarande som allmänt godkänns i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet.

En rapport om de metoder som använts vid fastställandet av tekniska egenskaper och testresultat ska på begäran sändas till den som påbörjar ett byggprojekt och till byggnads- och marknadskontrollmyndigheten.

9 §
Märkning av flexibelt anslutningsrör

Tillverkaren ska märka det flexibla anslutningsröret så att det går att identifiera det och så att det kan spåras.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU (32015L1535); EUT L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsingfors den 14 juni 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överingenjör
Kaisa Kauko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.