467/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) 2 § 26 punkten, 13 § 4 mom. och 22 §, sådana de lyder, 2 § 26 punkten och 13 § 4 mom. i lag 95/2013 och 22 § delvis ändrad i lag 332/2018,

ändras 1 § 1 mom., 2 § 5, 16, 28 och 30 punkten, 4 § 3 mom., 6 §, 9 § 1 och 2 mom., 11 §, 12 § 1 mom., 14, 15 och 29 §, 32 § 1 mom., 39 § 2, 9 och 10 punkten och 40 § 2 mom.,

av dem 1 § 1 mom. och 15 § sådana de lyder i lag 332/2018, 2 § 5 och 28 punkten, 9 § 1 mom. samt 39 § 2 och 9 punkten sådana de lyder i lag 95/2013, 2 § 16 och 30 punkten sådana de lyder i lag 878/2014 samt 4 § 3 mom. och 11 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 95/2013, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 95/2013 och 332/2018, ett nytt 3 mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom sistnämnda lag, till lagen nya 6 a, 13 a och 13 b § och ett nytt 2 a kap., till 28 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 878/2014, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till lagen en ny 32 a § samt till 39 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 95/2013 och 332/2018, en ny 11 punkt och ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om fartygsbemanning, vakthållning, upprättande av en förteckning över besättningen samt skyldighet att anmäla uppgifter till trafik- och transportregistret.


2 §
Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med


5) ISM-koden IMO:s internationella organisationsregler för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening, som utgör bilaga till ISM-förordningen,


16) hyresbåt fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015) och som hyrs ut för fritidsbruk bemannade och som i annan än reguljär trafik medför högst tolv passagerare; dock inte en segelbåt med ett skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 meter, en båt med motor vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är under 15 kilowatt, en vattenskoter och inte heller en roddbåt,


28) utbildning examina eller examensdelar som krävs för utfärdande eller förnyande av behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis som nämns i lagen om transportservice (320/2017) eller i sådana bestämmelser om sjöfart som utfärdats med stöd av den, och om vilka det föreskrivs i yrkeshögskolelagen (932/2014) eller med stöd av den eller i lagen om yrkesutbildning (531/2017) eller med stöd av den, eller om vilka det bestäms i föreskrifter som meddelats med stöd av de lagarna, samt annan utbildning som Trafiksäkerhetsverket av särskilda skäl har godkänt med stöd av lagen om transportservice,


30) sjötjänst tjänstgöring inom besättningen eller handledd praktik på andra fartyg än fritidsbåtar, nöjesfartyg eller pråmar eller vajerfärjor som inte är fritt styrbara; som sjötjänst kan också betraktas tjänstgöring på sådana fartyg i fritidsbruk vars bruttodräktighet är minst 500 i sådana uppgifter för vilka det krävs behörighetsbrev enligt STCW-konventionen; när den sjötjänst som krävs för erhållande av behörighetsbrev bestäms ska en tidsperiod av 30 dagar ombord på ett fartyg anses motsvara en månad.

3 §
Hänvisningar till annan lagstiftning

Bestämmelser om behörigheter inom sjöfart och om trafik- och transportregistret finns i lagen om transportservice.

4 §
Kapitlets tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas dock inte på

1) försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets fartyg som inte i regel används i allmän trafik för transport av passagerare eller gods,

2) fritidsbåtar,

3) vajerfärjor,

4) fartyg med en längd av högst 10 meter vilka används inom industrianläggningars klart åtskilda uppdämningsbassänger,

5) fartyg med en längd av högst 10 meter vilka inte används i allmän trafik för transport av passagerare, för reguljär transport av last eller för bogsering, utom när det gäller hyresbåtar som hyrs ut med besättning,

6) fartyg som används för sådan frivillig sjöräddning som inte är kommersiell verksamhet om besättningen utbildats för efterspanings- och räddningsuppdrag inom sjöräddningstjänsten,

7) pråmar och mudderverk som saknar eget framdrivningsmaskineri.

6 §
Fastställande av bemanningen och bemanningscertifikat

Bemanningen för ett fartyg ska fastställas innan det sätts i trafik som finskt fartyg eller tas i bruk som finskt fiskefartyg, om inte något annat föreskrivs nedan. För hyresbåtar och nöjesfartyg i inrikesfart fastställs det inte någon bemanning.

Fartygets redare ska hos Trafiksäkerhetsverket skriftligen ansöka om fastställande av bemanningen i god tid innan fartyget sätts i trafik eller tas i bruk som fiskefartyg. Sökanden ska tillsammans med sin ansökan sända in alla uppgifter som behövs för fastställandet av bemanningen samt ett förslag till bemanning av fartyget.

När fartygets första bemanning fastställs och när det görs väsentliga ändringar i bemanningen, fastställs bemanningen, med undantag för hyresbåtar och nöjesfartyg i internationell fart, för viss tid. Då ska Trafiksäkerhetsverket i fråga om andra än fiskefartyg, nöjesfartyg och hyresbåtar begära utlåtande av arbetarskyddsmyndigheten och vederbörande arbetsmarknadsorganisationer inom sjöfarten om ansökan om fastställande av bemanningen.

Trafiksäkerhetsverket fastställer fartygets bemanning och utfärdar ett bemanningscertifikat, av vilket framgår fartygets minimibemanning samt fartygspersonalens sammansättning och de uppgiftsrelaterade behörighetsvillkoren på olika fartområden eller fångstområden. Bemanningscertifikatet gäller för viss tid eller tills vidare.

Närmare bestämmelser om de omständigheter som ska läggas fram i ansökan om fastställande av bemanningen och om bemanningscertifikatets giltighetstid utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bemanningscertifikatet ska finnas i original ombord på fartyget och som kopia hos redaren.

6 a §
Bemanning av fartyg med en bruttodräktighet under 500 som används inom fartområdena I och II för inrikesfart

Med undantag för tankfartyg ska det inte för fartyg vars bruttodräktighet är under 500 och som går i trafik inom fartområdena I och II för inrikesfart fastställas någon bemanning enligt 6 § och inte heller utfärdas något bemanningscertifikat. På ansökan av redaren ska dock Trafiksäkerhetsverket fastställa bemanningen och utfärda ett bemanningscertifikat i enlighet med 6 §.

Närmare bestämmelser om en i 5 § avsedd betryggande minimibemanning av fartyg som går i trafik inom fartområdena I och II för inrikesfart och om anknytande behörighetskrav, med beaktande av fartygstyp, fartygets storlek, passagerarantal, körtid per dygn samt övriga arrangemang, utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Redarens och befälhavarens skyldigheter

Redaren ska se till att

1) fartyget har ett gällande bemanningscertifikat som utfärdats i enlighet med 6 § och att fartyget är bemannat i enlighet med det, eller att fartyget har den minimibemanning som föreskrivits med stöd av 6 a § eller är bemannat i enlighet med ett bemanningscertifikat som utfärdats i enlighet med 6 a §,

2) fartygspersonalen har sådan utbildning och behörighet som motsvarar fartygets egenskaper och arbetsuppgifterna, och

3) fartygspersonalen gjorts förtrogen med sina arbetsuppgifter.

Fartygets befälhavare ska se till att fartyget är bemannat på ett betryggande sätt med hänsyn till rådande förhållanden under den aktuella resan och att fartyget alltid har minst en sådan bemanning som motsvarar kraven i det gällande bemanningscertifikat som utfärdats i enlighet med 6 eller 6 a §, eller den minimibemanning som föreskrivits med stöd av 6 a §.


11 §
Ändring av bemanningen

Om fartygets konstruktion, utrustning, användning, fartområden eller fångstområden eller uppgifterna om redaren eller fartyget ändras, ska redaren utan dröjsmål skriftligen underrätta Trafiksäkerhetsverket om ändringarna och vid behov ansöka om ett nytt bemanningscertifikat för fartyget.

En redare, en riksomfattande arbetsmarknadsorganisation inom sjöfarten och en arbetarskyddsmyndighet som är missnöjd med den bemanning som fastställts för ett fartyg, får i andra fall än de som avses i 1 mom. ansöka om ändring av bemanningen hos Trafiksäkerhetsverket. Ändring kan sökas i samband med att ett bemanningscertifikat som utfärdats för fartyget för viss tid förnyas för första gången eller fastställs till att gälla tills vidare eller, om det är fråga om ett fartyg vars årliga användningstid är kortare än sex månader, efter en full seglationssäsong. Sökanden ska i sin ansökan lägga fram de faktorer på basis av vilka sökanden anser att bemanningen borde ändras. Trafiksäkerhetsverket ska begära utlåtande om ansökan av arbetarskyddsmyndigheten, de riksomfattande arbetsmarknadsorganisationerna inom sjöfarten samt fartygets redare.

Vid upprepade brott mot bestämmelserna om fartygspersonalens vilotider ombord, ska Trafiksäkerhetsverket på begäran av arbetarskyddsmyndigheten göra en ny bedömning av fartygets minimibemanning.

Vid behov fastställer Trafiksäkerhetsverket en ny bemanning för fartyget i enlighet med 6 § och utfärdar ett nytt bemanningscertifikat.

12 §
Avvikelser från bemanningscertifikatet

Om det inte i en hamn där ett fartyg ligger kan fås behörig fartygspersonal utan oskäligt dröjsmål eller oskäliga kostnader, kan Trafiksäkerhetsverket på ansökan av redaren för viss tid eller för en viss resa bevilja fartyget rätt att göra avvikelser från den fastställda bemanningen, förutsatt att fartygssäkerheten eller den marina miljön inte äventyras.


13 a §
Försökstillstånd som gäller bemanning och vakthållning

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja sökanden tillstånd att ombord på ett fartyg låta bli att iaktta bestämmelserna i 6 § om fastställande av bemanningen och bemanningscertifikat, med stöd av 6 a § utfärdade bestämmelser om fartygets minimibemanning och anknytande behörighetskrav, bestämmelserna i 7 § om omständigheter som ska beaktas när bemanningscertifikat utfärdas, bestämmelserna i 9 § om redarens och befälhavarens skyldigheter i fråga om bemanningscertifikat och minimibemanning, bestämmelserna i 23 § om arrangemang i fråga om vakthållning och de principer som ska iakttas vid vakthållning, eller bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av de paragraferna, om detta behövs för att prova nya tekniska lösningar som har samband med fartygets bemanning och vakthållning (försökstillstånd). Då fastställer Trafiksäkerhetsverket inte bemanningen i enlighet med 6, 7 och 8 §.

Försökstillstånd kan inom ett begränsat område beviljas för försök ombord på finländska fartyg i inrikesfart. För att försökstillstånd ska få beviljas krävs det att varken fartygssäkerheten eller miljön äventyras och att beviljandet av tillståndet inte strider mot de internationella förpliktelser inom sjöfart som är bindande för Finland. Försökstillståndet kan förenas med villkor.

Ett försökstillstånd beviljas för högst två år, och det kan inte förnyas för samma försök. Innan ett försökstillstånd beviljas ska Trafiksäkerhetsverket underrätta kommunikationsministeriet om saken.

13 b §
Återkallande av försökstillstånd

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett i 13 a § avsett försökstillstånd, om tillståndshavaren upprepade gånger handlar i strid med tillståndsvillkoren eller annars i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.

En förutsättning för återkallande av ett försökstillstånd är att tillståndshavaren har getts en skälig tid för att rätta till situationen och få verksamheten att motsvara försökstillståndet samt bestämmelserna och föreskrifterna.

14 §
Avvikelser i fråga om fartområden

Om ett annat fartyg än ett fiskefartyg går i trafik inom ett begränsat område utomlands, kan Trafiksäkerhetsverket på skriftlig ansökan med beaktande av trafikens art i enskilda fall besluta att sådan trafik i fråga om bemanningen och fartygspersonalens behörighet ska jämställas med därmed jämförbar inrikesfart. Undantaget får medges under förutsättning att säkerhetsnivån inte blir lägre och att en kuststat, på vars vattenområde fartyget går i trafik, inte motsätter sig det.

15 §
Behörighet för nöjesfartygs bevälhavare

Nöjesfartygs bevälhavare ska ha ett internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt.

I fråga om ansökan om, utfärdande av, giltighetstid för och förnyande av ett internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt tillämpas bestämmelserna om utfärdande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet i II avd. 10 kap. 12 § i lagen om transportservice, bestämmelserna om giltighetstid för och förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet i 14 § i det kapitlet samt bestämmelserna om förvaring och uppvisande av certifikat och dokument i 18 § i det kapitlet.

Närmare bestämmelser om internationella behörighetsbrev för förare av fritidsbåtar, behörighetsvillkor, de omständigheter som ska läggas fram i ansökan om behörighetsbrev, giltighetstiden för och förnyandet av behörighetsbrev samt om utredning om bevarad behörighet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 a kap.

Upprättande av lista över besättningen och skyldighet att göra anmälan till trafik- och transportregistret

26 a §
Uppgifter om sjötjänst

Trafiksäkerhetsverket ska i det trafik- och transportregister som avses i avdelning V i lagen om transportservice föra in uppgifter om sjötjänst, utbildning och behörigheter i fråga om personer som arbetar ombord på finska fartyg.

26 b §
Besättningslista

Fartygets befälhavare ska föra en besättningslista, i vilken de personer som vid respektive tidpunkt arbetar ombord på fartyget samt deras befattningar antecknas.

Uppgifterna i besättningslistan ska förvaras ombord på fartyget så länge anställningsförhållandet varar eller så länge de som inte arbetar för redaren arbetar ombord.

När fartygets befälhavare och den som företräder befälhavaren för besättningslistan och behandlar uppgifterna i listan ska de iaktta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). På behandlingen av uppgifterna i besättningslistan tillämpas dessutom lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004).

26 c §
Redarens anmälningsskyldighet

Redaren eller dennes företrädare ska lämna Trafiksäkerhetsverket följande uppgifter för registrering i trafik- och transportregistret:

1) personuppgifter, inklusive nationalitet och personbeteckning eller födelsetid om personen inte har personbeteckning, för den som har anställts i en sjömansbefattning,

2) personens befattningar ombord, tidpunkterna när de börjat och slutat samt antalet arbetade dagar när fartyget varit i trafik,

3) fartygets namn, signalbokstäver, IMO-nummer eller annan beteckning, fartygets typ och hemort, maskineffekt och bruttodräktighet eller, om det inte finns uppgift om fartygets bruttodräktighet, fartygets längd samt fartområde under tiden för personens arbete ombord.

Uppgifterna ska lämnas så att antalet arbetade dagar under en månad anmäls före utgången av följande kalendermånad eller i fråga om en oavbruten arbetsperiod före utgången av kalendermånaden efter den månad då arbetsperioden gick ut. I fråga om säsongtrafik får uppgifterna lämnas per seglationssäsong.

Anmälningar till trafik- och transportregistret kan göras via ett gränssnitt eller på något annat sätt i elektronisk form på det sätt som Trafiksäkerhetsverket bestämmer.

En redare eller en sjöman som vill att uppgifter om sådana sjömansbefattningar som inte annars införs i trafik- och transportregistret ska antecknas i registret, ska lägga fram tillförlitlig utredning om dem för Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket för in uppgifterna i registret om det är relevant med tanke på det dokument som visar behörigheten.

26 d §
Undantag från registreringsskyldigheten och skyldigheten att föra lista över besättningen

I det register och den besättningslista som avses i detta kapitel ska det inte föras in personer som arbetar

1) ombord på utländska fartyg,

2) ombord på ett fartyg endast när det ligger i hamn,

3) ombord på flottningsmateriel, med undantag av transportmateriel som används vid flottning,

4) ombord på pråmar eller mudderverk som saknar eget framdrivningsmaskineri,

5) ombord på sådana lastfartyg i inrikesfart vars längd är under 15 meter,

6) ombord på fiskefartyg vars längd är under 24 meter,

7) ombord på fritidsbåtar,

8) ombord på hyresbåtar,

9) ombord på fartyg som tillhör staten och används för försvars- eller gränsbevakningsuppgifter,

10) i kontroll-, service- eller lotsningsuppgifter eller andra därmed jämförbara uppgifter, om arbetet utförs endast tillfälligt, eller

11) ombord på fartyg som används för sådan frivillig sjöräddning som inte är kommersiell verksamhet om besättningen utbildats för efterspanings- och räddningsuppdrag inom sjöräddningstjänsten.

28 §
Certifiering och återkallande av certifiering

Ett utländskt bolag som bedriver sjöfart med ett utländskt fartyg på finskt vattenområde eller med ett finskt fartyg ska ha ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation som utfärdats av den behöriga myndigheten i den stat där bolaget är etablerat.


29 §
Certifieringarnas giltighet

Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation och certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation gäller i högst fem år.

Ett interimistiskt dokument om godkänd säkerhetsorganisation gäller i högst 12 månader. Ett interimistiskt certifikat om godkänd säkerhetsorganisation gäller i högst sex månader och dess giltighet kan förlängas på det sätt som föreskrivs i artikel 6 i ISM-förordningen.

För giltigheten för dokumenten och certifikaten enligt 1 och 2 mom. förutsätts det att företagen och fartygen blir föremål för verifieringar som utförs enligt ISM-förordningen.

32 §
Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats och de föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av den.


32 a §
Anmärkning och varning

När Trafiksäkerhetsverket sköter sina uppgifter enligt denna lag kan verket ge en anmärkning eller varning till den som på annat sätt än vad som avses i 39 § bryter mot

1) denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av den, eller

2) bestämmelserna i ISM-förordningen.

En varning ges om en anmärkning inte kan anses tillräcklig med beaktande av omständigheterna i ärendet som helhet. En anmärkning ges muntligt eller skriftligt. En varning ges skriftligt och antecknas i trafik- och transportregistret.

39 §
Sjöfartsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet


2) försummar skyldigheten enligt 9 § 1 eller 2 mom. att se till att fartyget har ett gällande bemanningscertifikat som utfärdats i enlighet med 6 §, eller att se till att fartyget är bemannat i enlighet med ett gällande bemanningscertifikat som ufärdats i enlighet med 6 eller 6 a § eller den minimibemanning som föreskrivits med stöd av 6 a § och på ett betryggande sätt med hänsyn till rådande förhållanden under den aktuella resan,


9) försummar skyldigheten att bära klädsel enligt 26 § 3 mom. eller skyldigheten enligt 26 § 4 mom. att se till att de medlemmar av fartygspersonalen som utför säkerhetsrelaterade uppgifter och sjöfartsskyddsuppgifter på passagerarfartyget har tillräckliga språkkunskaper eller sådan klädsel som föreskrivs i 26 § 3 mom.,

10) bryter mot skyldigheten enligt artikel 5 i ISM-förordningen att följa bestämmelserna i del A i ISM-koden om säkerhetsorganisationssystem för fartyg, program för säkerhet och miljöskydd, företagets ansvar, utsedda personers ansvar, befälhavarens ansvar, beredskap för nödsituationer, anmälningsskyldighet, underhåll, handlingar, verifieringar och certifikat, eller

11) försummar skyldigheten enligt 26 b § att föra besättningslista eller anmälningsskyldigheten enligt 26 c §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för sjöfartsförseelse dömas till böter.

För sjöfartsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet arbetar som befälhavare på ett nöjesfartyg, trots att han eller hon inte har ett i 15 § 1 mom. avsett internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt.

40 §
Åtgärdseftergift

Om skyldigheter uppenbart har försummats på det sätt som anges i 1 mom., kan Trafiksäkerhetsverket utan att vidta andra åtgärder ge den försumlige en anmärkning eller varning.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 43/2018
KoUB 10/2018
RSv 48/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.