460/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 13 juni 2018

Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. och 13 § i lagen om skyddsupplag (970/1982):

1 §

Inom ramen för statsbudgeten kan skyddsupplagringsavtal ingås om skyddsupplagring av de läkemedelssubstanser, hjälpsubstanser, tillsatsämnen och förpackningsmaterial som förtecknats i 1 § statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel (1114/2008) samt följande varor, hänförliga till tulltariffens inom parentes nämnda positioner:

– Utsädesfrö av grönsaker och rotfrukter (07.13 och 12.09)

– Orostat kaffe (09.01)

– Sojabönor (12.01)

– Rypsfrön (12.05)

– Bomullslinters (14.04)

– Rå rypsolja (15.14)

– Socker från sockerrör och sockerbetor (17.01)

– Foderjäst (21.02)

– Etanol (22.07)

– Natriumklorid (25.01)

– Svavel (25.03)

– Kaolin (25.07)

– Krita (25.09)

– Kiselgur (25.12)

– Eldfasta varor (25.18, 69.02 och 69.03)

– Gipssten (25.20)

– Borater (25.28 och 28.40)

– Järnmalmspellets (26.01)

– Nickelmalm, även anrikad (26.04)

– Molybdenmalm (26.13)

– Stenkol, förutom antracit, stenkolsbriketter och liknande fasta bränslen (27.01)

– Koks och halvkoks av stenkol eller brunkol (27.04)

– Råoljor (27.09)

– Oljor för framställning av gummiprodukter (27.10)

– Smörjoljor och -fetter (27.10)

– Toppad råolja (27.10)

– Motorbensin (27.10)

– Flygpetroleum (27.10)

– Dieseloljor och lätta brännoljor (27.10)

– Tunga brännoljor (27.10)

– Oljor för framställning av tryckfärger (27.10)

– Jordoljegaser och andra gasformiga kolväten (27.11)

– Kemikalier för behandling av vatten (kapitel 28)

– Sot (kimrök) (28.03)

– Kiselmetall och kisel med halvledaregenskaper (28.04)

– Svaveldioxid (28.11)

– Koldisulfid (28.13)

– Ammoniak (28.14)

– Natronlut (28.15)

– Bariumhydroxid (28.16)

– Aluminiumhydroxid (28.18)

– Mangandioxid (28.20)

– Kobolt (28.22)

– Ammoniumperklorat (28.29)

– Bariumsulfat (28.33)

– Kromsulfat (28.33 och 32.02)

– Mangansulfat (28.33)

– Polyfosfater (28.35)

– Natriumkarbonat (28.36)

– Väteperoxid (28.47)

– Kalciumkarbid (28.49)

– Toluen (29.02)

– Metanol och glykol (29.05)

– Tillsatsämnen till smörjmedel (29.19, 29.21, 29.32, 29.33, 29.34, 34.02, 38.11, 39.07 och 40.02)

– Polyaminer (29.21)

– Acceleratorer och stabilisatorer för vulkanisering inom gummiindustrin (29.21, 29.25, 29.30, 29.32, 29.33, 29.34, 38.12)

– Lysin (29.22)

– Isocyanater (29.29)

– Metionin (29.30)

– A-, D- och E-vitaminer (29.36)

– Kaliumsulfat (31.04)

– Färgämnen och tryckfärgspigment (32.03, 32.04 och 32.05)

– Tryckfärg (32.15)

– Sulfonsyra (34.02)

– Hexogen och pentrit (36.02)

– Strålningskänsliga plåtar, offsetplåtar och grafiska filmer och fotografiska filmer i rullar (37.01 och 37.02)

– Ljuskänsligt papper (37.03)

– Filmframkallare (37.07)

– Elektrodmassa (38.01)

– Aktiverat kol (38.02)

– Insekt-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel samt råämnen för dessa (38.08)

– Katalysatorer för oljeraffineringsindustrin och den kemiska industrin (38.15)

– Eldfast murbruk (38.16)

– Kemikalier (38.23)

– HD-polyeten (39.01)

– Polypropen (39.02)

– ABS- och SAN-plaster (39.03)

– PVC-massor (39.04)

– Polyetrar (39.07)

– Tryckfärgshartser (38.06, 39.05 och 39.07)

– Polyamider (39.08)

– Polyuretaner (39.09)

– Silikongummi (39.10)

– Gjuterihartser (39.13)

– Jonbytarmassa (39.14)

– Fyllnadstråd av plast (39.16) och andra plastband (39.20)

– Rör och slangar samt rördelar (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar) och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast (39.17)

– Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, även i rullar (39.19)

– Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av plast (39.23)

– Plastprodukter (39.26)

– Naturgummi (40.01)

– Hydroxylterminerad polybutadien (40.02)

– Syntetiskt gummi (40.02 och 40.05)

– Gummiduk (40.08 och 40.16)

– Filtrerpapper och kassettfilter för andningsskydd (48.23)

– Vävda tyger av bomull (52.08–52.11)

– Sytråd av konstfilament (54.01 och 54.02)

– Vävda tyger av garn av syntetfilament och syntetstatpelfibrer (54.07 och 55.12–55.15)

– Cordväv (54.08 och 59.02)

– Konststapelfibrer och garn av konstfibrer (55.03, 55.06 och 55.08–55.10)

– Regenatfibrer (55.04)

– Polyamidpapper och polyamidfilm (56.03)

– Tråd av fibertyg (56.04)

– Gummibehandlade textilvävnader av konstfibrer hänförliga till position 54.01 eller 54.02 (59.06)

– Filterduk och diafragmaduk (59.11)

– Andningsskydd av engångstyp (63.07)

– Skivskärpare för verktyg av hårdmetall (68.04)

– Mikanitpappersband (68.14)

– Glasskärv och annat glasavfall och -skrot (70.01)

– Kvartsrör (70.02)

– Glasfiberförstärkningar (70.14)

– Laminat (70.19)

– Förstärkningstråd av glasfiber (70.20)

– Ferrolegeringar (72.02)

– Järn- och stålskrot (72.04)

– Dynamo- och transformatorplåt, spännstål, pläterad ståltråd, specialstål, ihåligt borrstål, processrör och rörnätsdelar (kapitlen 72 och 73)

– Med tenn överdragen eller pläterad plåt (72.10 och 72.12)

– Processbehållare (73.09)

– Raffinerad obearbetad katodkoppar och gjutgods (74.03)

– Ämne av mässing (74.03)

– Rundstång av mässing (74.07)

– Nickel (75.01, 75.02 och 75.03)

– Aluminium (76.01, 76.02, 76.05, 76.07 och 76.08)

– Bly (78.01 och 78.02)

– Tenn (80.01, 80.02 och 80.03)

– Utbytbara verktyg för verktygsmaskiner (82.07, 82.08 och 82.09)

– Lödningsförnödenheter (83.11)

– Delar och tillbehör till maskiner för automatisk databehandling (kapitlen 84 och 85)

– Kärnbränsle, pannor, pumpar, fläktar, vattenbehandlingssystem, vatten-, ång- och gasturbiner med anordningar och delar (kapitel 84)

– Dieselmotorer och delar till dem (84.08 och 84.09)

– Processpumpar (84.13)

– Fläktar för anläggningar (84.14)

– Värmeväxlare, reaktor med omrörare för kemisk industri, destilleringskolonn med värmare (84.19)

– Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser (84.21)

– Skivraffinör, omrörare i tank, reservdelssats för centrifuger (84.39)

– Reservdelssats för skärmaskiner (84.41)

– Delar och tillbehör till fotokopierings- och värmekopieringsapparater (84.43)

– Delar och tillbehör till maskiner och anordningar (84.66)

– Delar och tillbehör till elektroniska och elektriska apparater och maskiner samt till adb-maskiner (84.71 och 84.73)

– Rullager (84.82)

– Styrstavar, manövreringsapparater för styrstavar och positionsangivningsapparater med delar (kapitlen 84, 85 och 90)

– Eltekniska anordningar (kapitlen 85 och 90)

– Elektrisk motor för deflaker (85.01)

– Elektromagneter, permanenta magneter och ämnen till dessa av speciella material samt andra apparater och delar (85.05)

– Batterier (85.06)

– Ackumulatorer (85.07)

– Elektriska anordningar för dieselmotorer (85.11)

– Elektriska apparater och delar till dem (85.14 och 85.15)

– Delar till elektriska apparater och bärfrekvensutrustning för trådtelefoni eller trådtelegrafi (85.17)

– Mikrofoner, högtalare och tonfrekvensförstärkare (85.18)

– Delar och tillbehör till apparater för upptagning eller återgivning av ljud och bilder (85.22)

– Delar till apparater för sändning eller mottagning av radiotelegrafi, apparater för sändning eller mottagning av radiotelefoni eller rundradio eller television, televisionskameror, apparater för radionavigering inom luft och sjöfart, radarapparater och apparater för radiofjärrstyrning (85.29)

– Delar till elektriska trafikkontroll- och trafikmanöverapparater för järnvägar, landsvägar, insjöfarleder, hamnar eller flygfält (85.30)

– Delar till elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (85.31)

– Elektriska kondensatorer (85.32)

– Elektriska apparater för brytning och omkoppling av elektriska kretsar, för skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, motstånd, tryckta kretsar, kopplingstavlor och manöverpaneler (85.33, 85.34, 85.35, 85.36, 85.37 och 85.38)

– Reservdelar och komponenter för text- och bildbehandling (85.38, 85.40, 85.41 och 85.42)

– Delar till elektriska glödlampor och elektriska gasurladdningslampor (85.39)

– Elektronrör, katodstrålerör, rör för televisionskameror och kvicksilverlikriktarrör, fotoceller, piezoelektriska kristaller, dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter, ljusemitterande dioder och elektroniska mikrokretsar (85.40, 85.41 och 85.42)

– Isolerad elektrisk tråd (85.44)

– Artiklar av kol för elektriska ändamål (85.45)

– Isolatorer (85.46)

– Isolerdetaljer för elektriska maskiner, apparater eller tillbehör (85.47)

– Fordons transmissionsanordningar och lager (87.08)

– Delar till flygplan (88.03)

– Optiska fibrer, optiska fiberknippen och optiska fiberkablar samt deras anslutningsdon (90.01)

– Instrument och apparater som används inom medicinen och kirurgin (90.18)

– Återanvändbara gasmasker och delar av dem (90.20)

– Delar och tillbehör till instrument för mätning eller reglering av täthet, tryck, fuktighet, temperatur, hastighet, strömning, nivå eller annan fysikalisk storhet (90.25, 90.26, 90.32 och 90.33)

– Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (90.27)

– Fordons givare, termostater och mätare (90.28, 90.29 och 90.32).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 19 juli 2018 och gäller till och med den 18 juli 2023.

Helsingfors den 13 juni 2018

Arbetsminister
Jari Lindström

Konsultativ tjänsteman
Henri Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.