458/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Statsrådets förordning om klassificering av slaktkroppar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 3 mom. i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012), sådant det lyder i lag 207/2018:

1 §

Bestämmelser om slakteriernas skyldighet att klassificera slaktkroppar av nötkreatur och gris och om den skala för klassificering av slaktkroppar som ska användas vid klassificeringen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007. Skyldigheten tillämpas inte om det är fråga om klassificering enligt artikel 2.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1182 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalorna för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2018.

Helsingfors den 13 juni 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.