450/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om företagssanering

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om företagssanering (55/1993) 3 a, 4 och 9 §,

sådana de lyder, 3 a och 9 § i förordning 249/2007 och 4 § delvis ändrad i förordningarna 961/1994 och 249/2007, som följer:

3 a §
Anmälan om ansökan

Domstolen ska utan dröjsmål göra en anmälan om en saneringsansökan till den domstol där en ansökan om försättande av gäldenären i konkurs är anhängig när ansökan blir anhängig.

4 §
Kungörelse om inledande av ett förfarande

Om det i Officiella tidningen publiceras en kungörelse om att ett saneringsförfarande har inletts, ska följande nämnas i kungörelsen:

1) gäldenärens firma och tidigare firma, gäldenärens hemort och adress samt företags- och organisationsnummer,

2) datum för när saneringsansökan blev anhängig samt de omständigheter som avses i 71 § 1 mom. 1–6 punkten och 2 mom. i lagen om företagssanering,

3) utredarens fullständiga namn, hemort och adress samt andra tillgängliga kontaktuppgifter och eventuella förordnanden om hur uppgifterna ska fördelas mellan utredarna,

4) domstolen och uppgifter som identifierar ärendet.

9 §
Anmälningar om temporära förbud

Vad som i 5, 5 a och 6 § föreskrivs om anmälningar som gäller saneringsförfarandet och anteckning i handelsregistret samt i 7 § om att ge utredaren i uppdrag att göra anmälningarna tillämpas också i fråga om sådana temporära förbud och interimistiska utredare som avses i 22 § i lagen om företagssanering.


Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2018.

Helsingfors den 13 juni 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Lagstiftningsråd
Mari Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.