444/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Lag om ändring av lagen om EU-miljömärke

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om EU-miljömärke (832/2014) 2, 4 och 11 § som följer:

2 §
Behörigt organ

Det behöriga organ som avses i artikel 4 i förordningen om ett EU-miljömärke är i Finland Ympäristömerkintä Suomi Oy.

På de personer som i Ympäristömerkintä Suomi Oy sköter uppgifter enligt förordningen om ett EU-miljömärke tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de fullgör dessa uppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

4 §
Granskning och övervakning

Miljöministeriet har rätt att granska och övervaka Ympäristömerkintä Suomi Oy:s verksamhet som förvaltare av miljömärkningen.

11 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av Ympäristömerkintä Suomi Oy om att påföra avgift får begäras hos Ympäristömerkintä Suomi Oy på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning och ett beslut av Ympäristömerkintä Suomi Oy som gäller beviljande av EU-miljömärke får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 63/2018
MiUB 5/2018
RSv 50/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2010/66 (32010R0066); EUT L 27, 30.1.2010, s. 1

Helsingfors den 13 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.