443/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 13 juni 2018

Lag om ändring av lagen om utsläppshandel

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om utsläppshandel (311/2011) 12 § 3 mom.,

ändras 61 § 3 och 4 mom., 67 § 3 mom. samt 73 § 1 mom. 6 och 7 punkten, av dem 61 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 11/2014 samt 67 § 3 mom. och 73 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i lag 466/2017, samt

fogas till lagen ett nytt 5 a kap. och till 73 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 466/2017, en ny 8 punkt som följer:

5 a kap.

Lämnande av uppgifter om anläggningar med tanke på handelsperioder som börjar efter 2020

35 a §
Lämnande av uppgifter om anläggningar

Verksamhetsutövarna ska senast den 30 april 2019 med den blankett som kommissionen utarbetat lämna arbets- och näringsministeriet verifierade uppgifter om produktionsverksamhet, överföring av värme och gas, elproduktion och utsläpp i varje delanläggning under de fem föregående kalenderåren, om denna lag tillämpas på anläggningen fram till den 29 juni 2019. Verksamhetsutövarna ska lämna arbets- och näringsministeriet uppgifter för följande femårsperioder alltid senast den dag då fem år har förflutit från den föregående utsatta dagen för lämnandet av uppgifterna, om denna lag tillämpas på anläggningen när fem år har förflutit från den ovan avsedda utsatta dagen.

När det gäller sådana anläggningar som inlett sin verksamhet före den 30 juni det år då uppgifterna ska lämnas in, ska uppgifterna lämnas senast den 30 juni året i fråga.

Uppgifterna ska vara verifierade av en kontrollör som godkänts enligt 61 § 3 och 4 mom.

Arbets- och näringsministeriet skickar en förteckning över de anläggningar som den 29 juni omfattats av denna lags tillämpningsområde samt de uppgifter som verksamhetsutövaren lämnat, till kommissionen senast den 30 september det år då uppgifterna har lämnats in till arbets- och näringsministeriet. För de följande femårsperioderna skickas motsvarande uppgifter till kommissionen senast när fem år har förflutit från den föregående utsatta tidpunkten för lämnandet av uppgifterna. Innan uppgifterna skickas kontrollerar arbets- och näringsministeriet att behövliga uppgifter har antecknats på den blankett som avses i 1 mom.

Verksamhetsutövarna är skyldiga att lämna uppgifterna enligt 1 mom. senast vid den tidpunkt som nämns i 1 eller 2 mom. och komplettera uppgifterna inom den tid som arbets- och näringsministeriet sätter ut för att de ska ha rätt att få utsläppsrätter tilldelade gratis i enlighet med utsläppshandelsdirektivet, sådant det lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar, och beslut (EU) 2015/1814 och den rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter som utfärdats med stöd av det, under varje femårsperiod med början år 2021.

35 b §
Europeiska unionens tillämpliga lagstiftning och bemyndigande att utfärda förordning

På lämnandet av uppgifter om anläggningar tillämpas dessutom vad som med stöd av artikel 10 a.1 och artikel 11.1 första stycket i utsläppshandelsdirektivet föreskrivs om gratis tilldelning av utsläppsrätter och lämnandet av uppgifter. Bestämmelser om övervakning och om verifiering av uppgifterna finns i kommissionens övervakningsförordning och i kommissionens verifieringsförordning.

Närmare bestämmelser om lämnandet av uppgifter enligt 35 a §, om övervakningen och om verifieringen av uppgifterna får vid behov utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

61 §
Godkännande av kontrollör

Kontrollören kan även ansöka om godkännande för verifiering av i 29 § 2 mom. samt i 33 och 35 a § avsedda uppgifter som behövs för tilldelningen av de utsläppsrätter som tilldelas gratis. En förutsättning för godkännande är utöver det som föreskrivs i 2 mom. i denna paragraf att kontrollören i sin verksamhet kan tillämpa kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter och vad som i denna lag och med stöd av den föreskrivs om utsläppsrätter som tilldelas gratis. En förutsättning för godkännande som kontrollör från och med 2019 är också en i bilaga 1 till kommissionens verifieringsförordning angiven ackreditering, som omfattar övriga verksamheter enligt artikel 10 a i utsläppshandelsdirektivet.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande enligt 2 mom. 1–5 punkten och 3 mom. finns i kommissionens verifieringsförordning. Den som ansöker om godkännande som kontrollör ska genom en bedömning av ett utomstående ackrediteringsorgan som utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan ackrediteringsförordningen, visa att den uppfyller de förutsättningar som anges i 2 och 3 mom.


67 §
Insyns- och granskningsrätt

Oberoende av sekretessbestämmelserna har utsläppshandelsmyndigheten rätt att av de kontoinnehavare och de kontoombud som avses i kommissionens registerförordning utan ogrundat dröjsmål få de uppgifter och utredningar som myndigheten begär och som behövs för skötseln av de uppgifter som anges i 7 kap. 1 § 4 mom. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).


73 §
Utsläppshandelsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet


6) försummar att lämna utredning enligt 15 eller 56 § eller insända verifieringsutlåtande enligt de paragraferna eller anmäler felaktiga uppgifter,

7) försummar att visa upp de handlingar och registreringar som avses i 67 § 4 mom., eller

8) försummar att lämna uppgifter enligt 35 a § inom den tid som anges i 1 eller 2 mom. i den paragrafen,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för utsläppshandelsförseelse dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 51/2018
EkUB 8/2018
RSv 49/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 (32018L0410), EUT L 76, 19.3.2018, s. 3

Helsingfors den 13 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.