441/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) 2 §, 5 § 12 punkten, 8 § 1 mom. 2 punkten, 14 § 2 mom., 40 § 1 mom., det inledande stycket i 43 § 2 mom. och 43 § 2 mom. 3 punkten, rubriken för 48 § och 48 § 1 mom., 49 § 1 och 2 mom., 50 §, 51 § 1 och 2 mom., 53 och 54 §, 55 § 1 mom., 57 § 1 mom., 58 § 1 mom., 59 § 1 mom., rubriken för 60 § och 60 § 1 mom.,

av dem 2 §, 43 § 2 mom. 3 punkten, 48 § 1 mom., 50 §, 59 § 1 mom. och 60 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1426/2011, 5 § 12 punkten och 55 § 1 mom. sådana de lyder i lag 434/2014, 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1274/2015, 49 § 1 mom., 51 § 1 och 2 mom. och 53 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1426/2011 samt 54 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 491/2013, och

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 434/2014 och 261/2015, nya 13–16 punkter och till lagen ett nytt 4 kap. i stället för det 4 kap. som upphävts genom lag 1426/2011, samt nya 55 a, 57 a och 60 a § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om ett inmatningspris som ska betalas av statliga medel för el som produceras från förnybara energikällor och om annat produktionsstöd som ska betalas på basis av ett anbudsförfarande.

5 §
Definitioner

I denna lag avses med


12) elproducent fysisk eller juridisk person som innehar ett kraftverk eller som förbereder uppförande av ett kraftverk,

13) solkraftverk kraftverk där el produceras med solens strålningsenergi inom ett eller flera system för solcellsenergi som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

14) vågkraftverk kraftverk där el produceras från vågornas rörelseenergi i en generator eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

15) små enheter för förnybar energi vindkraftverk, biogaskraftverk, trädbränslekraftverk, solkraftverk eller vågkraftverk som producerar högst 10 000 megawatt el under ett kalenderår och som bildar en självständig och funktionell helhet som är belägen under ett enhetligt område,

16) kraftverk för förnybar energi ett vindkraftverk, biogaskraftverk, trädbränslekraftverk, solkraftverk eller vågkraftverk som bildar en självständig och funktionell helhet som är belägen inom ett enhetligt område, eller en helhet som innehas av en och samma elproducent, som består av flera små enheter för förnybar energi och som använder sig av samma källa för förnybar energi.

8 §
Särskilda förutsättningar för godkännande av skogsfliskraftverk

Ett skogsfliskraftverk kan godkännas för tariffsystemet bara om


2) det inte hör eller tidigare har hört till tariffsystemet eller premiesystemet.


14 §
Ansökan

Ansökan ska göras innan ett vindkraftverk, ett biogaskraftverk och en biogasanläggning som producerar biogas för kraftverket eller ett trädbränslekraftverk tas i kommersiell drift. När det gäller vindkraftverk, med undantag för pilotprojektet för havsbaserade vindkraftverk, ska ansökan dessutom göras innan kvotbeslutet upphör att gälla. Ansökan om godkännande av ett skogsfliskraftverk kan göras också när kraftverket har tagits i kommersiell drift. Ansökan om godkännande av biogaskraftverk och trädbränslekraftverk i tariffsystemet med inmatningspris ska dock lämnas in till Energimyndigheten senast den 31 december 2018.


4 kap.

Premiesystem som baserar sig på anbudsförfarande

30 §
Anbudsförfarande

En elproducent kan delta i ett anbudsförfarande för kraftverk för förnybar energi, om

1) kraftverket uppfyller den allmänna förutsättningen för läge enligt 7 §,

2) kraftverket är, med undantag av kraftverksbyggnaden och fundamentet till den, helt nytt och innehåller inte begagnade delar,

3) inget statligt stöd har beviljats för driften av kraftverket eller investering i det, ingen ansökan om godkännande för tariffsystemet eller premiesystemet är aktuell och inget ärende om beviljande av energistöd med stöd av statsunderstödslagen är aktuellt för dess del,

4) kraftverket byggs inte på platsen för ett sådant tidigare kraftverk som beviljats statligt stöd för investering och som har återstående teknisk drifttid i mer än ringa utsträckning,

5) inget bindande beslut om anskaffning av anläggningstillgångar för eller inledande av byggnadsarbetena på kraftverket har fattats,

6) en detaljplan, en generalplan som styr byggandet av vindkraftverk, ett avgörande som gäller planeringsbehov, ett bygglov och ett åtgärdstillstånd, vilka krävs enligt markanvändnings- och bygglagen och utgör förutsättningar för byggande av kraftverket, samt undantagsbeslut som avses i 171 § i den lagen, är i kraft, och

7) elnätsinnehavaren har lämnat ett anbud på anslutning som gör det möjligt att ansluta kraftverket till ett i elmarknadslagen avsett elnät med beaktande av de villkor i fråga om nätets kapacitet som angetts i anbudet, eller, om elnätsinnehavaren inte lämnat något anbud på anslutning, ett i elmarknadslagen avsett anslutningsavtal om anslutning av kraftverket till elnätet har ingåtts med elnätsinnehavaren.

Energimyndigheten ska ordna ett anbudsförfarande på ett opartiskt och icke diskriminerande sätt samt informera om tidsfrister och andra omständigheter som är av väsentlig betydelse med tanke på anbudsförfarandet och lämnandet av anbud.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för deltagande i anbudsförfarandet och om ordnande av anbudsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 §
Anbud

Elproducenten ska senast på en av Energimyndigheten utsatt dag lämna anbud på premien och årsproduktionen av el samt namnge det kraftverk där elektriciteten ska produceras. Elproducenten får inte göra ändringar i uppgifterna eller dra bort sitt anbud efter den utsatta dagen.

I anbudet ska det anges en prisperiod från och med vilken stödtiden börjar löpa. Prisperioden ska vara senast den första prisperiod som inleds efter det att tre år har gått från det att beslutet om godkännande av kraftverket för premiesystemet meddelades. Anbudet ska dessutom innehålla för myndighetens prövning behövlig information om elproducenten, kraftverket och små enheter för förnybar energi som eventuellt hör till kraftverket, om uppfyllandet av förutsättningarna för deltagande i anbudsförfarandet och om sådana omständigheter som är av betydelse för godkännandet i premiesystemet. Anbudet ska göras på en blankett som fastställts av Energimyndigheten och det ska också i övrigt överensstämma med kraven på samt villkoren och grunderna för anbudsförfarandet.

Elproducenten ska senast på den utsatta dag som avses i 1 mom. till förmån för Energimyndigheten lämna en deltagandesäkerhet vars belopp i euro är lika med den i anbudet angivna årliga elproduktionen i megawattimmar multiplicerad med två. Som deltagandesäkerhet godkänns borgen, försäkring eller en pantsatt deposition. Den som ställer säkerheten ska vara ett kreditinstitut, en försäkringsanstalt eller något annat yrkesmässigt finansiellt institut med hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Deltagandesäkerheten ska gälla i sex månader efter den utsatta dag som avses i 1 mom.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i anbudet och om anbudsblanketten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

32 §
Godkännande för premiesystemet

Energimyndigheten kan på basis av anbudsförfarandet för premiesystemet godkänna kraftverk för förnybar energi högst upp till den årsproduktion av el som konkurrensutsätts vid anbudsförfarandet. Bland anbuden godkänns de som har den lägsta premien, förutsatt att också förutsättningarna enligt 30 och 31 § är uppfyllda och att det inte föreligger något hinder för godkännande enligt denna lag. Energimyndigheten kan vid behov be elnätsinnhavaren bekräfta att det är möjligt att ansluta kraftverket till elnätet. Ett kraftverk kan dock inte godkännas för premiesystemet, om

1) den erbjudna premien inte underskrider acceptpriset vid anbudsförfarandet, som är högst den maximala stödnivån enligt 25 § 1 och 2 mom.,

2) elproducenten har blivit föremål för en åtgärd eller ett beslut som nämns i 18 § 2 mom. 3 punkten eller elproducenten är ett sådant företag i svårigheter som avses i Europeiska unionens regler för statligt stöd,

3) Energimyndigheten har kännedom om en i 84 § i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) avsedd grund som förutsätter att elproducenten ska uteslutas ur anbudsförfarandet vid ett anbudsförfarande som ordnats i enlighet med den lagen,

4) Energimyndigheten har grundad anledning att misstänka att den erbjudna premien leder till en situation där den ersättning som elproducenten får i betydlig grad överskrider de godtagbara kostnader för elproduktion som kan betraktas som skäliga, när sådant avkastningskrav på kapital som allmänt tillämpas på motsvarande projekt inom branschen används som jämförelsegrund,

5) anbudet har baserat sig på sådana avtal mellan elproducenter eller mellan en elproducent och en annan part, beslut av sammanslutningar av elproducenter eller av en elproducent och en annan part eller samordnade förfaranden av elproducenter eller av en elproducent och en annan part som har till syfte att på ett betydande sätt hindra, begränsa eller snedvrida anbudsförfarandet eller som leder till att anbudsförfarandet på ett betydande sätt hindras, begränsas eller snedvrids, eller

6) anbud inte lämnats på årlig elproduktion i en omfattning som med minst 20 procent överskrider den årliga produktionskapacitet för el som högst kan godkännas på basis av anbudsförfarandet.

Ett kraftverk godkänns för premiesystemet så att stödtiden är högst 12 år. I beslutet om godkännande för premiesystemet ska det finnas uppgifter och bestämmelser om elproducenten, kraftverket och den förnybara energikälla som kraftverket drivs med, årsproduktionen av el och premien enligt anbudet samt om den period under vilken kraftverket omfattas av premiesystemet och om den prisperiod från och med vilken stödtiden börjar löpa och den prisperiod då stödtiden slutar. Beslutet ska dessutom innehålla uppgifter och bestämmelser om övrig information som är nödvändig med tanke på allmänt eller enskilt intresse och som hänför sig till förutsättningarna för beslutet.

Ett beslut om avslag på en elproducents anbud ska innehålla uppgifter om elproducenten, kraftverket samt övrig information som är nödvändig med tanke på allmänt eller enskilt intresse och som hänför sig till förutsättningarna för beslutet. Deltagandesäkerheten frisläpps när ett avslagsbeslut meddelas.

Närmare bestämmelser om acceptpriset vid anbudsförfarandet och den årsproduktion av el som är föremål för anbudsförfarande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 §
Elproducentens skyldigheter i premiesystemet

En elproducent vars kraftverk har godkänts för premiesystemet ska

1) inom en månad från det att beslutet om godkännande för premiesystemet meddelades, till förmån för Energimyndigheten lämna en byggandesäkerhet vars belopp i euro är lika med den i anbudet angivna årliga elproduktionen i megawattimmar multiplicerad med 16 och som är i kraft tre år och sex månader, samt i fråga om byggandesäkerheten i övrigt iaktta vad som i 31 § 3 mom. föreskrivs om deltagandesäkerheten,

2) uppföra kraftverket så att det uppfyller de förutsättningar som anges i 30 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten,

3) efter det att beslutet om godkännande meddelats ansluta kraftverket till elnätet

a) åtminstone delvis inom tre år från beslutet, så att kraftverket producerar el till nätet, samt

b) i dess helhet inom fem år från beslutet, så att hela kraftverket producerar el till nätet,

4) till Energimyndigheten inom två månader från det att den frist som anges i 3 punkten underpunkt a löpt ut lämna de preciserade uppgifterna om kraftverket och inom två månader från det att den frist om anges i 3 punkten underpunkterna a och b löpt ut lämna ett av kontrollören verifierat meddelande om huruvida den skyldighet som anges i 2 punkten samt i 3 punktens underpunkt i fråga har fullgjorts,

5) tre månader innan den första prisperiod som berättigar till stöd inleds till Energimyndigheten lämna en uppföljningsplan för produktionen av sådan el som berättigar till stöd och som med tanke på besluten om premiebaserat stöd och underkapacitetsersättning ger en tillförlitlig utredning av elproduktionen vid kraftverket,

6) under varje kalenderår då kraftverket omfattas av premiesystemet

a) i kraftverket eller, om kraftverket omfattar små enheter för förnybar energi, också i varje sådan enhet, producera en större mängd el än vad en småproducent enligt lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) producerar per kalenderår,

b) vid ett biogaskraftverk producera minst 85 procent av elen, och om också värme produceras vid kraftverket också minst 85 procent av värmen, med biogas,

c) vid ett trädbränslekraftverk producera minst 85 procent av elen och värmen med andra trädbränslen än sådan skogsflis som avses i 25 § 4 mom. och vid elproduktionen producera värme för nyttobruk, så att det har en total effektivitet på minst 50 procent eller, då kraftverkets generatorer har en sammanlagd nominell effekt på minst 1 megavoltampere, på minst 75 procent,

7) under den period som består av de fyra första åren av stödtiden (första stödperioden) producera i genomsnitt minst 75 procent och under de följande fyraårsperioderna (andra och tredje stödperioden) i genomsnitt minst 80 procent av den årsproduktion av el som anges i beslutet om godkännande för premiesystemet,

8) till Energimyndigheten anmäla bestående ändringar som gäller förutsättningen enligt 30 § eller uppföljningsplanen, och ändringar i kraftverkets besittningsförhållanden, samt

9) iaktta vad som i 22 § 2 mom. föreskrivs om bokföringsskyldighet.

Närmare bestämmelser om byggandesäkerhet, anslutande av kraftverket till elnätet, produktion av el till nätet, nyttiggjord värme och kraftverkets totala effektivitet, uppföljningsplan och bränslebokföring får utfärdas genom förordning av statsrådet.

34 §
Premiebaserat stöd

Det premiebaserade stödet grundar sig på den mängd el som producerats vid ett kraftverk i enlighet med 33 § 1 mom. 6 punkten och besluten om godkännande för premiesystemet och godkännande av uppföljningsplanen, från vilken den elenergi som kraftverkets apparatur för egen förbrukning förbrukar dragits av. Bestämmelser om apparaturen för egen förbrukning finns i 24 § 1 mom. Stödet grundar sig dessutom på sådan elproduktion vid ett biogaskraftverk som baserar sig på biogas och sådan elproduktion vid ett trädbränslekraftverk som baserar sig på trädbränsle, dock inte el som producerats med sådan skogsflis som avses i 25 § 4 mom. På den elproduktion som utgör grunden för det premiebaserade stödet tillämpas dessutom vad som i 24 § 2 mom. föreskrivs om produktionen av sådan el som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd. Den elproduktion som utgör grunden för det premiebaserade stödet kan under en stödperiod dock vara i genomsnitt högst lika med den årsproduktion av el som anges i anbudet.

Beloppet av premiebaserat stöd beräknas på basis av den mängd el som producerats under prisperioden och som utgör grunden för det premiebaserade stödet, premien enligt beslutet om godkännande och riktpriset för el på 30 euro per megawattimme. Bestämmelser om prisperioderna finns i 16 § 1 mom.

Stödet beräknas enligt premien, om medelvärdet av marknadspriset för tre månader på el på den ort där kraftverket är beläget är högst lika med riktpriset på el. Det premiebaserade stödet minskas med skillnaden mellan medelvärdet av marknadspriset på el och riktpriset på el, när marknadspriset är högre än riktpriset, men lägre än summan av riktpriset och premien.

Närmare bestämmelser om den elproduktion som utgör grunden för premien och om det premiebaserade stödet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

35 §
Betalning av premiebaserat stöd

Inom två månader från det att en prisperiod löpt ut ska elproducenten lämna Energimyndigheten en tillförlitlig rapport om elproduktionen enligt 34 § under prisperioden och en ansökan om premiebaserat stöd samt korrekta och tillräckliga uppgifter om andra omständigheter som behövs för att det premiebaserade stödet ska kunna betalas ut. Till rapporten ska fogas en kontrollörs verifiering av att de uppgifter som lämnats i rapporten är riktiga.

Energimyndigheten fattar beslut om premiebaserat stöd på basis av ansökan och rapporten. Energimyndigheten betalar elproducenten premiebaserat stöd för prisperioden, om elproducenten lämnat in en ansökan enligt 1 mom. och de övriga förutsättningarna enligt denna lag är uppfyllda. Energimyndigheten ska dock godkänna uppföljningsplanen innan något premiebaserat stöd kan betalas till elproducenten. I beslutet om godkännande av uppföljningsplanen ska det ges uppgifter och bestämmelser om sådana omständigheter som är nödvändiga med tanke på allmänt och enskilt intresse och som har samband med uppfyllandet av förutsättningarna för beslutet.

Närmare bestämmelser om innehållet i rapporten, om inlämnandet av ansökan samt om de uppgifter som ska lämnas i ansökan och om verifiering av uppgifterna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

36 §
Underkapacitetsersättning och betalning av den

En elproducent ska betala underkapacitetsersättning till Energimyndigheten för den elproduktion med vilken den mängd el som enligt 33 § 1 mom. 7 punkten ska produceras under stödperioden underskrids. Någon underkapacitetsersättning ska dock inte betalas för sådana timmar under vilka marknadspriset på el på den ort där kraftverket är beläget är negativt eller om underkapaciteten uppstår av orsaker som beror på elnätsinnehavaren, om kontrollören har verifierat elmängden i fråga och orsaken till underkapacitet. På den elproduktion som förpliktar till betalning av underkapacitetsersättning tillämpas i övrigt vad som i 34 § 1 mom. föreskrivs om den elproduktion som utgör grunden för det premiebaserade stödet.

Underkapacitetsersättningens belopp beräknas enligt mängden producerad el som utgör grunden för ersättningen och utifrån premien enligt beslutet om godkännande för premiesystemet.

Energimyndigheten fattar beslut om underkapacitetsersättning efter utgången av en stödperiod, om underkapacitetsersättning ska påföras. Elproducenten är skyldig att betala underkapacitetsersättningen inom ett år från det att beslutet om skyldighet att betala underkapacitetsersättning vunnit laga kraft.

Energimyndigheten kan befria elproducenten från skyldigheten att betala underkapacitetsersättning till den del underlåtelsen att fullgöra skyldigheten enligt 33 § 1 mom. 7 punkten är en följd av ovanliga och oförutsedda omständigheter vilka åberopas av elproducenten, vilka inte kunnat påverkas av elproducenten och vilkas följder inte har kunnat undvikas trots iakttagande av aktsamhet och korrigerande åtgärder som elproducenten utan dröjsmål har vidtagit.

Närmare bestämmelser om underkapacitetsersättningen och befrielse från skyldigheten att betala sådan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

37 §
När besluten i fråga om premiesystemet förfaller, ändras, återkallas eller överförs

Ett beslut om godkännande för premiesystemet förfaller om elproducenten inte lämnar byggandesäkerhet enligt 33 § 1 mom. 1 punkten eller uppför kraftverket enligt 33 § 1 mom. 2 punkten eller om kraftverket, av orsaker som beror på elproducenten, inte har anslutits till elnätet enligt 33 § 1 mom. 3 punkten underpunkt b så att kraftverket producerar el till nätet. Ett beslut om godkännande förfaller också när stödtiden enligt beslutet har löpt ut och elproducenten har betalat underkapacitetsersättningarna enligt besluten om dem.

Energimyndigheten kan ändra ett beslut om godkännande för premiesystemet, om bränslet till följd av en ändring av Europeiska unionens lagstiftning inte längre godkänns som förnybar energikälla eller främjandet av användningen av det genom en stödordning inte längre är tillåtet. Energimyndigheten kan ändra också ett beslut om godkännande av en uppföljningsplan, om det sker en ändring i grunden för en bestämmelse som meddelats i beslutet och ändringen betraktas som permanent.

Energimyndigheten kan återkalla ett beslut om godkännande för premiesystemet, om

1) elproducenten har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat beslutet om godkännande av ett kraftverk för premiesystemet eller annars prövningen i anslutning till det, eller

2) elproducenten på ett väsentligt sätt försummat eller brutit mot en skyldighet eller begränsning som föreskrivs i denna lag eller en bestämmelse som meddelats i beslutet om godkännande för premiesystemet eller beslutet om godkännande av uppföljningsplanen, och anmärkningar och varningar som getts elproducenten inte har resulterat i att bristerna i verksamheten avhjälpts.

Energimyndigheten ska överföra ett beslut om godkännande till annan elproducent, om elproducenten skriftligen meddelar att förvaltningen av det kraftverk som nämns i beslutet övergått till en annan elproducent och lämnar behövliga uppgifter om den som övertagit kraftverket och dennes samtycke till överföringen. Den övertagande parten svarar för fullgörandet av elproducentens skyldigheter enligt denna lag och iakttagandet av de bestämmelser som meddelats i beslutet om godkännande för det kraftverks del som denne innehar och har rätt till stöd efter att ha fått kännedom om överföring av beslutet om godkännande. När Energimyndigheten fattar beslut om överföring av ett beslut om godkännande ska myndigheten samtidigt se över beslutet i fråga om omständigheter som avses i 32 § 2 mom., om beslutet gäller godkännande för premiesystemet, och i fråga om omständigheter som avses i 35 § 2 mom., om beslutet gäller godkännande av uppföljningsplan.

40 §
Kontrollörens uppgifter

Kontrollören lämnar den verifiering som avses i 14, 28, 33, 35 och 36 §.


43 §
Rätt att få information

Trots sekretessbestämmelserna har Energimyndigheten rätt att från andra myndigheter få nödvändig information för tillsynen över efterlevnaden av denna lag om följande:


3) andra omständigheter kring elproducenten som är av väsentlig betydelse för att godkänna producenten i stödsystemet eller för att bestämma, betala ut, avbryta utbetalningen av eller återkräva stödet eller för elproducentens betalningsskyldighet.


48 §
Brott mot bestämmelserna om produktionsstöd

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot anmälnings- eller bokföringsskyldigheten enligt 22 § 1 mom. 1 punkten, 22 § 2 eller 3 mom. eller 33 § 1 mom. 8 eller 9 punkten, eller

2) lämnar en felaktig uppgift i en rapport som avses i 27 eller 35 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om produktionsstöd dömas till böter.


49 §
Avbrytande av utbetalningen

Energimyndigheten kan besluta avbryta utbetalningen av stödet, om

1) det finns anledning att misstänka att elproducenten har blivit föremål för ett förfarande som avses i 18 § 2 mom. 3 punkten eller att förutsättningarna i 7–11 eller 30 § inte längre uppfylls,

2) det finns anledning att misstänka att elproducenten inte lämnar in riktiga eller tillräckliga uppgifter för bestämmande av stödet eller att denne i övrigt på ett väsentligt sätt försummar eller överträder en skyldighet eller inskränkning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande för tariffsystemet eller premiesystemet eller i beslutet om godkännande av uppföljningsplanen enligt premiesystemet, eller

3) elproducenten inte har följt ett förbud eller föreläggande som meddelats med stöd av 46 §.

Energimyndigheten ska avbryta utbetalningen, om elproducenten inte har följt ett beslut om återkrävande av stöd enligt 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).


50 §
Återbetalning

Elproducenten ska utan dröjsmål återbetala ett stöd eller en del av stödet som denne fått felaktigt utbetalt, till för högt belopp eller uppenbart grundlöst. Om det belopp som ska återbetalas uppgår till högst 10 euro, behöver det inte återbetalas.

51 §
Återkrav

Energimyndigheten ska besluta att ett redan utbetalt stöd ska återkrävas, om elproducenten

1) inte har följt ett beslut som avses i 49 § 2 mom., eller

2) har låtit bli att återbetala det stöd eller den del av stödet som ska återbetalas enligt 50 §.

Energimyndigheten kan bestämma att ett redan utbetalt stöd eller en del av stödet ska återkrävas, om elproducenten

1) har blivit föremål för ett förfarande som avses i 18 § 2 mom. 3 punkten,

2) inte lämnar in riktiga och tillräckliga uppgifter för stödet eller för underkapacitetsersättningen, eller

3) har vägrat lämna uppgifter enligt 43 § 1 mom. eller material enligt 45 § 2 mom. eller bistå vid en inspektion enligt 45 § 3 mom.


53 §
Frist för återkrav och återbetalning

Energimyndigheten ska fatta beslut om återkrav utan dröjsmål efter det att en omständighet som avses i 51 § har kommit till myndighetens kännedom.

Ett återkrav på stödet eller på ränta eller dröjsmålsränta på stödet får inte längre inledas när det har gått tio år från det att beslutet om godkännande för tariffsystemet eller premiesystemet förföll eller återkallades. På motsvarande sätt upphör skyldigheten enligt 50 § att återbetala stödet när det har gått tio år från det att beslutet om godkännande förföll eller återkallades.

54 §
Kvittning

Energimyndigheten kan besluta om kvittning av det belopp som ska återbetalas eller återkrävas. På kvittning tillämpas vad som i 30 § i statsunderstödslagen föreskrivs om kvittning av statsunderstöd som ska återbetalas eller återkrävas.

Efter att ha underrättat elproducenten i fråga om kvittning kan Energimyndigheten besluta

1) att en post av den vindkraftsavgift som ska betalas med stöd av lagen om kompensationsområden för vindkraft (490/2013) kvittas mot det stöd som ska betalas ut enligt 29 eller 35 §,

2) att underkapacitetsersättning kvittas mot det stöd som ska betalas ut enligt 35 §.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

55 §
Sökande av ändring i Energimyndighetens beslut

Omprövning av Energimyndighetens beslut enligt 15, 17 och 17 b §, 18 § 2 mom. samt 28, 32, 33, 35–37, 39 och 54 § får begäras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen.


55 a §
Gottgörelse

En elproducent vars anbud om godkännande för premiesystemet Energimyndigheten genom sitt beslut har avslagit i strid med denna lag har rätt att av Energimyndigheten få gottgörelse som kan uppgå till högst fyra procent av det stöd som beräknats på basis av den premie och den årsproduktion av el som elproducenten angett i sitt anbud och som hade kunnat betalas till elproducenten under den första stödperioden.

Yrkandet på gottgörelse behandlas som ett förvaltningstvistemål vid en förvaltningsdomstol. Yrkandet ska lämnas in till förvaltningsdomstolen inom sex månader från det att Energimyndighetens beslut enligt 1 mom. har delgetts elproducenten.

57 §
Verkställighet av beslut

Ett beslut som Energimyndigheten meddelat med stöd av 32 § 1 och 2 mom. eller 49 eller 54 § får verkställas även om det har överklagats, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.


57 a §
Frigörande av deltagandesäkerhet och byggandesäkerhet

Energimyndigheten ska frigöra en deltagandesäkerhet utan dröjsmål, om elproducenten lämnar byggandesäkerhet enligt 33 § 1 mom. 1 punkten. I annat fall ska Energimyndigheten omsätta deltagandesäkerheten i pengar och redovisa dem till staten.

Energimyndigheten ska utan dröjsmål frigöra en byggandesäkerhet, om elproducenten fullgjort de skyldigheter som anges i 33 § 1 mom. 2 punkten och 3 punkten underpunkt a och de skyldigheter enligt 4 punkten som har samband med dem. Av byggandesäkerheten frigörs dock endast den andel som motsvarar kraftverkets nominella effekt till den del elproducenten fullgjort den skyldighet som anges i 33 § 1 mom. 3 punkten underpunkt a. Energimyndigheten ska omsätta byggandesäkerheten i pengar och redovisa dem till staten till den del säkerheten inte frigjorts efter det att den frist som anges i 33 § 1 mom. 3 punkten underpunkt a har löpt ut.

58 §
Avgifter

För att de totala kostnader som ordnandet av anbudsförfarande för godkännande för premiesystemet medför ska kunna täckas ska elproducenten senast den utsatta dag som avses i 31 § 1 mom. betala en deltagaravgift till Energimyndigheten. Deltagaravgiften återbetalas inte. Bestämmelser om deltagaravgiften utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet. Bestämmelser om de allmänna grunderna för när Energimyndighetens prestationer enligt denna lag är avgiftsbelagda, om de allmänna grunderna för storleken på avgifterna och om andra grunder för avgifterna finns i övrigt i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).


59 §
Bevaring av uppgifter

Elproducenten är skyldig att bevara materialet till rapporten för utbetalning av stöd till dess det har gått tio år sedan beslutet om godkännande för stödsystemet förföll eller återkallades.


60 §
Hur uppgifter ska lämnas till Energimyndigheten

Elproducenten ska lämna den ansökan och rapport som avses i 28 och 35 § till Energimyndigheten på elektronisk väg.


60 a §
Anbudshandlingarnas offentlighet

De anbudshandlingar som hänför sig till premiesystemet, Energimyndighetens begäranden om komplettering samt de utredningar och övriga handlingar som avfattats med tanke på behandlingen av ett anbudsärende blir offentliga när de beslut som avses i 32 § har fattats, om det inte någon annanstans i lag föreskrivs något annat om en handlings offentlighet eller sekretess eller om någon annan begränsning av rätten att få information.


Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelserna i 14 § 2 mom. träder dock i kraft den 18 juni 2018.

Den förutsättning som avses i 30 § 1 mom. 7 punkten i denna lag kan uppfyllas också genom ett anslutningsavtal som gör det möjligt att ansluta ett kraftverk till elnätet och som har ingåtts före ikraftträdandet av denna lag.

RP 175/2017
JsUU 26/2017
MiUU 27/2017
EkUB 6/2018
RSv 46/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.