399/2018

Helsingfors den 31 maj 2018

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om lufttransport av farliga ämnen (210/1997) 2–4 § och 19 § 4 mom.,

av dem 2 § sådan den lyder i förordning 1375/2015, 3 § och 19 § 4 mom. sådana de lyder i förordning 443/2014 och 4 § sådan den lyder i förordning 601/2012, samt

fogas till förordningen en ny 4 b § som följer:

2 §
Standarder som ska tillämpas

Vid lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen iakttas ICAO-TI, sådana bestämmelserna lyder godkända för att tillämpas under åren 2017 och 2018, så som föreskrivs i denna förordning.

Trafiksäkerhetsverket informerar om ICAO-TI.

3 §
Klassificering av farliga ämnen

Om det i ICAO-TI förutsätts att en behörig myndighet klassificerar ett farligt ämne eller godkänner ämnets klassificering, ankommer uppgiften i Finland på Strålsäkerhetscentralen i fråga om radioaktiva ämnen och på Säkerhets- och kemikalieverket i fråga om andra ämnen. Myndigheten kan kräva att avsändaren av ett ämne lägger fram resultaten av de test som behövs eller andra behövliga uppgifter för att utreda klassificeringen.

Säkerhets- och kemikalieverket och, när det gäller radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetscentralen, kan godkänna klassificeringen av ett farligt ämne enligt klassificeringskraven, om ämnets egenskaper på basis av testresultaten inte motsvarar den klassificering som definierats för transport av ämnet.

En klassificering av ett ämne och ett godkännande av den klassificering som utförts av den behöriga myndighet som avses i ICAO-TI eller av ett annat organ som denna myndighet bemyndigat är i kraft i Finland.

4 §
Farliga ämnen som resgods

Passagerare eller besättningsmedlemmar får inte medföra farliga ämnen ombord på luftfartyg i sitt resgods och inte heller i övrigt, om inte något annat bestäms i ICAO-TI. Sådana farliga ämnen som får transporteras i luftfartyg, men vilkas transport enligt ICAO-TI kräver transportörens godkännande, får dock inte föras ombord på luftfartyg av passagerare eller besättningsmedlemmar förrän transportören har godkänt transporten.

Transportören, flygplatsinnehavaren och researrangören ska säkerställa att passagerarna informeras i enlighet med punkterna 7;5, 8;1.1.3 och 8;1.1.4 i ICAO-TI om hurdana ämnen det är förbjudet att transportera med luftfartyg. Transportören ska ha en i drifthandboken och i andra tillämpliga instruktionsböcker beskriven metod för information.

4 b §
Transport av levande djur som infekterats med farlig smitta

Levande djur får inte användas för att transportera smittförande ämnen. Ursprungsstaten, transiteringsstaten, destinationsstaten och de behöriga nationella myndigheterna i transportörens hemstat kan dock på villkor som de bestämmer godkänna transporten, om det smittförande ämnet inte kan transporteras på något annat sätt eller om djuret avsiktligt infekterats med en farlig sjukdom. Behörig myndighet i Finland är regionförvaltningsverket.

Bestämmelser om de allmänna kraven på djurtransporter finns i lagen om transport av djur (1429/2006) och i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.

19 §
Anmälan om olyckshändelse och tillbud

Anmälningsskyldigheten enligt 3 mom. gäller även sådana av transportören upptäckta eller till transportören anmälda fall då farliga ämnen i strid med TFÄ-lagen eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den har överlämnats för transport eller medförts och påträffats hos passagerare, hos besättningsmedlemmar, bland resgods, frakten eller flygposten, och fall där det observeras att farliga ämnen har transporterats utan att de krav som gäller lastning, avskiljande eller fästande har följts eller utan att de uppgifter som krävs har getts luftfartygets befälhavare.


Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2018

Helsingfors den 31 maj 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.